Prepodavame.bg

Автор - Мария Табакова

Avatar of Мария Табакова

Социално-емоционално учене

Миграция на хората

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси . Социална осъзнатост: Учениците разбират основните идеи на миграцията.Управление на взаимоотношенията: Учениците осъзнават  нуждите на другите, важността от толерантност и...

Социално-емоционално учене

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави, учениците разбират какво харесват и какви дейности ги карат да се чувстват добре.Управление...

Социално-емоционално учене

Интервю с човек от чуждо място

Учениците създават и задават въпроси за традиции и бит на човек от друга държава или на човек, който живее в различен край на България. Социална осъзнатост: учениците се запознават с различни култури; повишават се позитивните нагласи към други...

Социално-емоционално учене

Новините влизат в час

Учениците извеждат важна информация за дадена държава или регион на база новинарска статия за събитие/явление/случка. Социална осъзнатост: учениците се запознават със ситуация в дадена държава, сравнява изборите на другите, разбира логическите...

Социално-емоционално учене

Преди и сега – анализ на природна местност

Учениците сравняват миналото и сегашно състояние на дадена местност по определени показатели. Социална осъзнатост: учениците разбират процесите – икономически, емоционални и социални, през които минават хората в градовете или местностите за...

Социално-емоционално учене

Дискусия по книга с помощта на карта

Учениците анализират откъс от популярна книга с помощта на географски карти и СЕУ въпроси. Самоосъзнатост: учениците опознават личностните си качества като ги сравняват с тези на персонажите в книга.Самоуправление: учениците практикуват стратегии за...

Социално-емоционално учене

Любопитство в три стъпки

Учениците гледат кратки видеа без допълнителни обяснения и разсъждават над въпросите: “Какво ми е интересно?” и “Какъв може да бъде проблемът, които се разглежда във видеото?”, “От каква допълнителна информация имам нужда, за да разреша казуса?”...

Социално-емоционално учене

Математически асоциации

Учениците обясняват чрез асоциации дума свързана с математически термин, личност или концепция. Самоосъзнатост: децата разбират и обясняват собствения си изборСоциална осъзнатост: учениците разбират изборите на другите 15 – 20 мин.  Карти с...

Социално-емоционално учене

Кое бих избрал?

Учениците чуват въпрос и трябва да изберат между две опции и да обяснят избора си. Самоосъзнатост: учениците разбират и обясняват собствения си избор. 5 – 10 мин.  карти с въпроси от типа : “Кое би предпочел?” Стъпки за изпълнение на дейността...

Социално-емоционално учене

Кой математик съм аз?

Учениците познават кой известен математик е залепен за челото им като задават въпроси и анализират получената информация. Самоосъзнатост: учениците, поставяйки се на мястото на друг човек, осъзнават свои и чужди качества и анализират приликите и...

Социално-емоционално учене

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях. Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят житейски и професионални принципи...

Социално-емоционално учене

Чиста класна стая за чиста математика

Учениците създават диаграма, с която проследяват чистотата и вида на класната стая. Графиката се окачва в стаята и попълването й става ежедневена практика за определен период от време. Самоуправление: децата проследяват собственото си развитие по...

Социално-емоционално учене

Математически дневник

Учениците отговарят писмено как се чувстват, какви нагласи имат спрямо математиката, какво искат и могат да променят. Самоосъзнатост: описвайки нагласите и емоциите си спрямо математиката,учениците ги разпознават, припознават, опознават себе си и...

Социално-емоционално учене

Формула за по-добри решения

Учениците създават формула за вземане на решение при определен проблем. Вземане на отговорни решения: Учениците усвояват модел от различни стъпки за вникване, осъзнаване и разрешаване на проблем. 20 мин. или за цял учебен час Маркер, дъска или...

Социално-емоционално учене

Мистериозен предмет

Учениците задават поредица въпроси, за да познаят какъв е мистериозният предмет. Предметът е свързан с учебния материал. Самоуправление: Учениците се научават как да управляват спонтанността си, за да постигнат целите си.Социална осъзнатост:...

Социално-емоционално учене

Дроби за сплотяване

Учениците отговарят на въпрос, който е свързан с групата и работят с дроби. Социална осъзнатост: учениците осъзнават принадлежността си към  групата според различни признаци. 5  мин. “математическа разгрявка със СЕУ”  Маркери, дъска...

Социално-емоционално учене

Математически цитати

Учениците прочитат цитат свързан с математиката и различни социално емоционални умения и разсъждават заедно над него. Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят житейски и професионални принципи.Социална осъзнатост: децата разбират и...