Ресурси за работа с деца билингви

В тази секция може да откриете буквари, наръчници, инструменти, методика, цялостен видео курс със сертификация и още ресурси, които да ви помогнат при работата с деца с различен майчин език.

В цирка на Математея - Математически истории за първокласници и второкласници

"В цирка на Математея" - Математически истории за първокласници и второкласници

„В цирка на Математея“ представлява сборник с истории, в които по занимателен начин и на достъпен за децата език се обясняват основните математически концепции и понятия за 1. и 2. клас. Исто- риите са разработени от специалисти по ранно двуезично развитие съвместно с начален учител, работещ с деца с майчин език, различен от българския. Авторите благодарят за обратната връзка на доц. д-р Евгения Сендова (математик), Людмил Станков (математик), Розалия Мицева (начален учител) и д-р Катрин Костова (българист и преподавател по български език като чужд).

В цирка на Математея

Какво още включва комплектът с материали

В цирка на Математея - Математически истории за първокласници и второкласници

Презентация с илюстрации за първи клас

В цирка на Математея - Математически истории за първокласници и второкласници

Презентация с илюстрации за втори клас

Допълнителна информация и насоки

  1. „В цирка на Математея“ предизвиква интереса на децата към математиката, защото чрез сюжета на историите и конкретните образи в тях математическите концепции оживяват, а предложените дейности показват на децата приложението на математиката в реалния свят.
  2. В рубриката „Марвин казва“ са откроени основните математически понятия, които са обиграни и обяснени в историите. За всяко от тях се дава дефиниция в подходящ за възрастта научен стил. По този начин децата се подкрепят и за усвояването на академичния език на училището.
  3. Въпросите за разбиране подпомагат учениците да извлекат ключовата информация от историята и да обобщят основното за съответната математическа тема.

Още статии и ресурси