Prepodavame.bg

Таг - География

Поема от изследовател

Поема от изследовател

Учениците се запознават с живота на известен изследовател и създават поема от негово име. Самоосъзнатост: Учениците...

Миграция на хората

Миграция на хората

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси . Социална осъзнатост: Учениците разбират...

Мечтана дестинация

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване...

Новините влизат в час

Новините влизат в час

Учениците извеждат важна информация за дадена държава или регион на база новинарска статия за събитие/явление/случка...