Prepodavame.bg

Таг - История

Форми на гласуване

Форми на гласуване

Учениците се запознават с различни форми на управление и чрез симулация упражняват различни форми на гласуване при...

Поуки от историята

Поуки от историята

Учениците извеждат положителни и поучителни заключения от историческите събития, с които се запознават. Вземане на...

Исторически казус

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни...

Писмо до историческа личност

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни...

Личен манифест

Личен манифест

Учениците създават кратък текст по модела на манифест, в който споделят за техните лични убеждения, основни ценности...

Срещу всички стереотипи

Срещу всички стереотипи

Учениците откриват и оценяват съществуващи примери за личности, които са се съпротивлявали на стереотипите и са...

Ученическо самоуправление

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12...

Симулация на институции

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират...