fbpx

За проекта

Boy in fro

“From Innovators in Inclusive Education to Real Scale Transfer” (FIERST) №592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN е 3-годишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж. България е водеща държава в международния консорциум, който обединява 7 партньора от 5 държави и 2 асоциирани партньора. От българска страна в проекта участват Фондация “Заедно в час”, Министерство на образованието и науката и Нов Български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор. Международните партньори в проекта са Noored Kooli (Teach For Estonia), Естония, Teach For Romania, Румъния, Teach For All Network, Велкобритания, и Segeltorpskolan, Швеция.

Проектът цели да разпространи добри практики за приобщаващо образование, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално ниво в България, Естония и Румъния. Добрите практики са различни за всяка държава. В допълнение проектът се фокусира върху създаване на професионални учебни общности на училищно и национално ниво и утвърждаването им като ефективен механизъм за по-широкото скалиране на добрите практики и за професионално развитие на учители и образователни специалисти. На база опита при изпълнението на проекта и неговите резултати целим утвърждаване на успешен модел, приложим на национално и международно ниво, за ефективно разпространение на добри практики, както и създаване на препоръки за политики на национално и европейско ниво, базирани на тези резултати.

В България проектът е насочен към надграждане и споделяне на добри практики от публикувания през 2016 г. наръчник „Как да развиваме умения на 21-ви век в час? От учители за учители.“ В рамките на проекта около 200 учители от 20 училища ще преминат обучение с фокус върху развиването на ключови умения за 21-ви век в различни образователни степени и чрез учебно съдържание по различни учебни предмети. С цел развиване капацитета на учителските екипи за споделяне на добри практики, обучението ще се фокусира и върху създаването на професионални учебни общности в училищата. След първоначалното обучение, училищата, бенефициенти по проекта, ще бъдат подкрепени в работата си и по време на учебната година.

През първата година от реализиране на проекта училищата бенефициенти са ОУ “Генерал Карцов”, Христо Даново, СУ “Нешо Бончев”, Панагюрище, ПГ “Георги Сава Раковски”, Костенец, 97 СУ “Братя Миладинови”, София, ПГАТ “Цанко Церковски”, Павликени, ОбУ “Христо Ботев”, Дълго поле, СУ “Отец Паисий”, Самоков и НПТГ “Шандор Петьофи”, Разград.

За целите на проекта ще бъде създаден пилотен инструмент за измерване на мотивацията на учениците, който ще бъде апробиран и след това използван от учителите, обучени по проекта, и образователната общност в България. Също така ще бъдат изследвани инструменти за събиране и анализ на обратна връзка от ученици, родители и учители за ефективността на учебния процес.

Събраният при реализирането на проекта опит от целия консорциум ще бъде обобщен и споделен с образователни експерти и други заинтересовани страни в цяла Европа под формата на наръчник за споделяне на добри практики.