Таг - Креативност

Lamp on black board

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност...

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се...

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна...

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е...

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е...

Дърво на решенията

Дървото на решенията е инструмент за взимане на решения, който представлява графика с възможните последствия от...

learning for clever

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат...