Виртуална разходка по маршрутите на знанието с третокласниците от 81. СУ “Виктор Юго”

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Представете си, че ще бъдете екскурзовод на група френски туристи. Имате за задача да ги преведете през различни маршрути, за да им покажете разнообразните забележителности на България и междувременно да разкриете няколко загадки. Звучи интригуващо, нали? 

Това е и голямата идея на краткосрочното проектно базирано обучение “Опознай България по маршрутите на знанието”, в което се впускат третокласниците от класа на Димитринка Бориславова и Елина Николова в 81. СУ “Виктор Юго”. Двете учителки планират и осъществяват този проект като включват успешно няколко учебни предмета – български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото, френски език, изобразително изкуство и иновативния предмет “Лего образование”.

Приключенствайки, учениците от иновативното училище работят с различни дигитални образователни платформи, сътрудничат си, упражняват стари знания и овладяват нови, демонстрират силните си страни и развиват няколко ключови умения на 21. век. Учителите, от своя страна, също се предизвикват да работят в още по-тясно сътрудничество, да бъдат креативни и любопитни към иновациите в образованието, за да предложат най-добрия проект за третокласниците си. И успяват! Нека да видим как – стъпка по стъпка.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Първа стъпка – планиране за учители

Екипът г-жа Бориславова и г-жа Николова, е вдъхновен и готов да експериментира с нови технологии, иновативни преподавателски практики и интегрирани уроци. В началото е целеполагането. Основните цели на двете учителки са: 

 • Да развият необходими за учениците ключови компетенции на 21.век, като работа в екип, самооценяване, социално-емоционални умения и креативност.
 • Да повишат мотивацията за учене на учениците си, като подчертаят междупредметните връзки, за да им помогнат да „прелеят“ знания от един учебен предмет в друг.
 • Да развият основни речеви умения за общуване на български език – слушане, говорене, четене и писане.
 • Да провокират учениците си да прилагат академични знания в различни житейски ситуации и да учат чрез дейности.

Разполагайки с цели, следващата им задача е да открият обща тема, а веднъж появила се на фокус – да обсъдят учебните си програми, за да открият начин да интегрират възможно най-много учебни дисциплини. 

Следва детайлното планиране на проекта. “И двете разгледахме темата от гледна точка на предметите, които преподаваме, подготвихме учебното съдържание, ресурсите и задачите за учениците. Уточнихме какви технологии ще използваме в часа и последователността на дейностите в проекта.”, споделят началните учителки.

Втора стъпка: Предварителна подготовка на учениците

На този етап от проекта, учениците проучват и събират информация за най-интересните природни и исторически забележителности в България, използвайки електронни устройства и интернет като необятен информационен ресурс. Тяхната задача е да открият дестинации, които са по-малко познати, но също толкова ценни за страната ни. 

След като имат списък с набелязаните забележителности, в класа се организира гласуване. Целта е да подберат 16 забележителности, които ще разгледат виртуално, влизайки в ролята на екскурзоводи. Групата нереални туристи е от Франция – държава избрана съвсем стратегически от учителките, тъй като класът е с ранно чуждоезиково обучение на френски език. 

Последната подготвителна задача на децата е да изработят хартиени шапки в различни цветове, които ще ползват по време на проектните учебни часове. 

Трета стъпка: Същинска проектна дейност

 • Оценка на емоционалното състояние на учениците

За да развият социално-емоционални умения у учениците си, г-жа Николова и г-жа Бориславова използват различни изображения – котки, емотикони и герои, изобразяващи различни емоции. В началото и в края на часовете децата избират изображение, което най-добре описва емоционалното им състояние към момента, а това им помага да разпознават, назовават и управляват емоциите си.

 • Мозъчна атака

Учителките използват стратегията Brainstorm, за да актуализират знанията на децата за континента Европа, посоките на света и знания за часовника, както и да автоматизират знанията им за таблицата за умножение. 

В рамките на тази дейност третокласниците работят самостоятелно. Те разполагат с:

 • карта на Европа, която използват, за да разкажат възможно най-много неща за континента;
 • хартиен часовник, който използват, за да сметнат часова разлика и изминало време от полета .

Виртуална разходка по маршрутите на знанието с третокласниците от 81. СУ “Виктор Юго”

Мозъчната атака цели да мотивира учениците и да раздвижи ума им. “Използвахме стратегията, за да се настроим и да направим въведение в урока.”, разказва г-жа Бориславова.

 • Групиране на учениците в четири екипа

Формирането на екипите е на случаен принцип – учениците изтеглят листче с написана дума (цвят) на френски език. Когато четирите групи са в пълен състав, всяко дете получава хартиена шапка с цвета на отбора, както и комплект с работни листове и учебни материали. 

Виртуална разходка по маршрутите на знанието с третокласниците от 81. СУ “Виктор Юго”

 • Ролева игра „Екскурзоводи“

Всеки екип има за задача да проучи четири български забележителности и да ги представи на “гостите от Франция”. Виртуалното приключение започва с QR код, който им дава достъп до задачите в образователната платформа Thinglink, а времето за работа се отчита с друга платформа – ClassDojo

“Избрахме платформата Thinglink, защото тя позволява да се включат ученици с различни възможности и самата тя е приобщаваща. Например ако някое дете се затруднява с четенето, може да си пусне аудиозапис или да изгледа кратък видеоклип по темата.”, споделя г-жа Бориславова.

Виртуална разходка по маршрутите на знанието с третокласниците от 81. СУ “Виктор Юго”

На всяка точка от виртуалното си пътуване, третокласниците са изправени пред различни задачи:

 • Разгадаване на ребус
 • Решаване на задачи
 • Извличане на информация от текст
 • Описание на предмет
 • Моделиране с пластилин
 • Рисуване
 • Конструиране с лего
 • Ориентиране по карта и в лабиринт

Децата имат свободата сами да разпределят ролите си на база своите силни страни, което е и един ключов аспект от развиването на умението за работа в екип.

“Докато наблюдавах работата им, аз слушах как се разпределят: “Аз мога да се справя добре с рисуването. Да, ти рисуваш добре, рисувай. Аз пък пиша хубаво, аз ще напиша съчинението.” Останах впечатлена от този резултат, защото децата често се присмиват едни на други, а сега се бяха фокусирали върху уменията и силните си страни., разказва г-жа Бориславова.

 • Представяне на резултатите от екипната работа и самооценка

Всеки от четирите екипа проучва и съответно представя пред класа и гостите (част от ръководството и други учители) четири различни забележителности. По време на презентирането, екипите представят своите продукти – рисунки, лего конструкции, съчинения, описания и т.н. 

След презентирането всеки екип се самооценява чрез карта с критерии. Умението е поставено на фокус от двете учителки и те работят системно, за да го развият. За това не е изненада и резултатът – учениците сами си поставят реалистични оценки. 

 • Проверка на научените знания през проекта

За учениците има подготвен въпросник, който ги очаква в платформата ClassBuddy. “Учениците демонстрираха много добри знания и постигнаха отлични резултати.”, спомня си преподавалката. 

След попълването на въпросника, учителките също оценяват работата на класа.

Възможни адаптации: 

Проектът “Опознай България по маршрутите на знанието” е благодатен за работа с ученици на различна възраст от начален до гимназиален етап, като се адаптират задачите, сложността им и времето за изпълнение. Той може да бъде надграден като се включат още учебни предмети и съответно разнообразно учебно съдържание. 

Посочените образователни платформи разширяват значително проекта, правят го по-интересен и смислен за децата. Както споменахме вече, платформата Thinglink има приобщаващ характер, но освен това е лесно приложима в много дисциплини, например в часове по география и икономика вече е тествана положително за провеждането на интерактивно оценяване.

Виртуална разходка по маршрутите на знанието с третокласниците от 81. СУ “Виктор Юго”

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ? 

Опознай България по маршрутите на знанието” е проект, който дава множество качествени и количествени резултати. От една страна са високите резултати, постигнати на дигиталното оценяване, а от друга – безбройните умения и нагласи, развити у децата. Учейки чрез преживяване и дейности, учениците откриват реално приложение на придобитите от тях компетентности и знания, а това от своя страна довежда до повишаване на мотивацията за учене и активно включване в учебния процес.

Така подбрани и подредени, дейностите по проекта създават у третокласниците увереност в силните им страни, учат ги как да регулират емоциите си и да откриват позитивни решения. Урокът предостави на всички ученици равни възможности в учебните преживявания и разви у тях много умения като инициативност, креативност, сръчност, презентационни умения, отговорност към изпълняваната задача и адекватна самооценка и оценка на способностите на своите съученици.”, споделят двете учителки.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

На всеки учител се е случвало да се сблъсква с различни предизвикателства, свързани с преподаването на научни знания, част от които с висока степен на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали