Общи условия за използване на Prepodavame.bg

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между Вас (“Потребител”) и Фондация “Заедно в час” (“Заедно в час”), ЕИК: 175935973, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ПК 1124, бул. “Цариградско шосе” № 23, ет. 1, собственик на онлайн платформата с ресурси www.prepodavame.bg (“Платформата”, “Сайтът”, prepodavame.bg във връзка с използване на Платформата). Всеки потребител трябва да се запознае с тези общи условия, преди да започне да използва Платформата. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключване на договор при общи условия между “Заедно в час” и Потребителя. При използване на услугите, предлагани от нас, ти сключваш договор, съдържанието на който се определя от настоящите Общи условия. За безплатните услуги договорът се счита сключен в момента, в който започва тяхното използване, а за платените услуги – в момента на тяхното заявяване и заплащане. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и “Заедно в час” договор.

При всякакви въпроси, свързани с Общите условия, може да се свържете с нас на help@prepodavame.bg.

1. Дефиниции

1.1. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, независимо от правно организационната му форма, което ползва предоставяното чрез Платформата Съдържание.

1.2. Платформа – онлайн информационна система с ресурси, собственост на “Заедно в час”, с включеното в нея Съдържание, а именно: данни, изображения, фотографии, анимации, видео, аудио, текст, работни листове, карти, таблици, потребителски интерфейси, графични компоненти, икони и  др. Платформата е достъпна чрез уебсайта prepodavame.bg, собственост на “Заедно в час”.

1.3. Документация – означава всички документи за справка на потребителя, които “Заедно в час” предоставя на потребителя. Документацията е собственост на “Заедно в час”.

1.4. Съдържание – означава данни, изображения, фотографии, анимации, видео, аудио, текст, работни листове, карти, таблици, потребителски интерфейси, графични компоненти, икони и всяка друга информация, предоставена в цифрова форма на Платформата.

1.5. Софтуер – означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, достъпна на уеб сайта: www.prepodavame.bg, независимо от формата, метода или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба и състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание

1.6. Услуга/и на Платформата – достъп до предоставяното през уеб браузър Съдържание, публикувано на Платформата, създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава достъп до услугите за регистрирани потребители; както и възможност да използвате различните функционалности на Платформата (оставяне на коментари, участие в потребителски групи, участие в уебинари, участие в обучения, участия в онлайн асинхронни обучения и други). Услугата е достъпна през устройства с достъп до интернет, съвместими с техническите изисквания на “Заедно в час”.

1.7. Функционалност – способността на Платформата да изпълнява функциите си с оглед на целта, за която са предназначени.

2. Права на интелектуална собственост

2.1. Съдържанието на Платформата е интелектуална собственост на “Заедно в час” по отношение на своя дизайн, структура, визуално и звуково оформление и съдържание  (без изключителност на изброяването). Платформата дава право на ползване на Потребителя единствено за лични (нетърговски) цели. 

2.2. Никой няма право, без изричното позволение на “Заедно в час”, да използва, възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица част или цялото съдържание на Платформата, с търговска цел, за издателска и/или друг вид дейност или за да се извлече друга облага, както и да предприема каквито и да са други действия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост на “Заедно в час” върху Платформата. 

3. Безплатен достъп

3.1. Достъп без регистрация

3.1.1. Потребителите без регистрация (потребителски профил) в prepodavame.bg получават ограничен достъп до Платформата и публикуваното на нея Съдържание и Документация. Изборът кои ресурси и функционалности са достъпни без регистрация е на “Заедно в час”, като “Заедно в час” си запазва правото да променя техния брой и конкретните ресурси и функционалности, които са достъпни без регистрация. Достъпът до Платформата без регистрация може да бъде едностранно отменен, ограничен или променен във всеки един момент по преценка на “Заедно в час”.

3.2. Безплатна регистрация

3.2.1. Регистрацията на Платформата е безплатна. Регистрацията е завършена с попълване на регистрационната форма, приемане на настоящите Общи условия и натискане на бутона “Регистрация”. Със създаване на потребителски профил в Платформата Потребителят получава възможност да  участва в онлайн асинхронни обучения, да променя информацията в профила си, да управлява абонамента си и др.

3.2.2. Всеки Потребител има  право на една регистрация (с един профил). При установяване на повече от един профил, регистриран от едно лице, “Заедно в час“ може да изтрие всичките потребителски профили, свързани с това лице, без да дължи обезщетения, неустойки или връщане на получени от Потребителя суми, респ. от изтритите профили.

3.2.3. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

4. Абонамент

4.1. Потребителите с регистрация могат да получат пълен достъп до Съдържанието и функционалностите на prepodavame.bg, след като заявят абонамент и заплатят определено възнаграждение за него. Информация за видовете предлагани абонаменти, тяхната продължителност, размера на възнаграждението, начините на плащане, както и възможност за директна заявка и плащане може да намерите на: https://prepodavame.bg/individual-subscription/. Възнагражденията са посочени в български лева с ДДС.

4.2. След като “Заедно в час” получи възнаграждението, абонаментът на Потребителя се активира и Потребителят получава пълен достъп до prepodavame.bg за периода и при условията на съответния заплатен абонамент и настоящите Общи условия. Периодът, за който е заплатено, започва да тече след изтичане на предходни абонаменти (ако има такива). 

4.3. Абонаментите се заплащат предварително (или както е договорено по друг начин), докато абонаментът не бъде отменен. В случай че Потребителят деактивира профила си преди изтичане на предплатения период или фактически спре да използвате prepodavame.bg, “Заедно в час” ” не предоставя никакви частични или пълни възстановявания или кредитирания след започване на абонамента, независимо дали профилът на Потребителя ще бъде използван активно, или не. Потребителят разбира и се съгласява, че дължимото абонаментно възнаграждение не е обвързано с активното използване на Платформата, а с възможността за достъпа до информацията, съдържаща се в нея.

4.4. “Заедно в час” си запазва право да променя видовете абонаментни планове, техните срокове и дължими възнаграждения. Промените ще се прилагат занапред – от началото на следващия предплатен период, започващ след датата на промяна на дължимото възнаграждението, и няма да засягат настоящия абонамент.

4.5. “Заедно в час” се задължава да информира Потребителите, засегнати от променените в условията на конкретния абонаментен план, най-рано 30 дни преди настъпването им. Потребителят може да не приеме измененията като в случая следва да не заплаща използването на абонамента след изтичане на периода и да информира “Заедно в час” за отказа си. Ако Потребителят продължи да използва услугите, включени в абонаментния план, се счита че същия приема измененията.

5. Автоматично подновяване

5.1. Ако Потребителят заплати избрания абонамент чрез кредитна/дебитна карта, “Заедно в час” ще продължи абонамента на Потребителя автоматично след изтичане на избрания от Потребителя абонаментен срок, считано от датата на плащането, като Потребителят ще бъде таксуван със сумата, дължима за същия период на избрания от него абонамент. В случай че Потребителят не желае да поднови абонамента си автоматично, същият трябва да изключи опцията за автоматично подновяване най-късно в деня преди датата, посочена в потребителския профил. Ако опцията за автоматично подновяване на съответния абонамент не е изключена, “Заедно в час” ще счита, че Потребителят е съгласен с неговото подновяване от страна на “Заедно в час”.

6. Права и задължения на потребителя

6.1. Потребителят няма право да предоставя достъп до Платформата и Софтуера. В случай че се установи ползване на регистриран профил от повече от един потребител, “Заедно в час” има право да блокира/изтрие профила, без да дължи заплащането на обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от блокираните профили. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя.

6.2. “Заедно в час” може да предложи индивидуални абонаментни планове за достъп и регистрация на повече от един потребител, като в този случай между страните се подписва Допълнително споразумение за абонамент, съобразено с настоящите Общи условия.

  1. Права и задължения на “Заедно в час”

7.1. “Заедно в час” може да се свързва с Потребителя по имейл, по телефон, чрез SMS или директно през Платформата с цел осъществяване на комуникация относно функционалностите (включително изпращане на напомняне за изтичане срока на банковата карта, с която имате активирано автоматично подновяване на абонамент) и Съдържанието на Платформата. Ако Потребителят е дал изрично съгласие, “Заедно в час” може също да се свърже със същия по имейл, по телефон, чрез SMS или директно чрез Платформата във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Платформата.

7.2. “Заедно в час” не носи отговорност и не дължи връщане на получено възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията (включително, но не само ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта) от страна на Потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, “Заедно в час” има право да изтрие профила на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на полученото възнаграждение.

7.3. “Заедно в час” има право по всяко време да прехвърли изцяло или частично правата си по този договор на всяко трето лице в съответствие с приложимото право. “Заедно в час” има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията.

7.4. При нарушение на настоящите общи условия или приложими законови разпоредби от страна на Потребител, “Заедно в час” има право да ограничи достъпа им до функционалности на Платформата, да блокира или изтрие регистрацията на съответния Потребител. Преценката е на “Заедно в час”, като във всеки случай “Заедно в час” запазва платеното възнаграждение като неустойка.

7.5. “Заедно в час” си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност “Заедно в час” да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Потребителите не се дължи компенсация.

7.6. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности “Заедно в час” има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на Услугата, както и на достъпа до всички функции на Услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

8. Срок и прекратяване

8.1. Настоящите Общи условия се прилагат за Потребителя от момента, в който същият достъпи/визуализира Съдържанието на prepodavame.bg, заяви и заплати абонамент, сключи допълнително споразумение за абонамент или регистрира потребителски профил, до:

  • момента, в който  изтрие или деактивира профила си (в случай че сте регистриран потребител);
  • момента, в който “Заедно в час” прекрати съществуването или функционирането на Платформата;
  • прекратяване на използването от някоя от страните поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

9. Отговорност на “Заедно в час”

9.1. “Заедно в час” гарантира, че Услугата и Съдържанието са годни за целите, за които обичайно се използват и отговорят на качеството, което Потребителят може разумно да очаква. “Заедно в час” уведомява Потребителя, че са възможни технически прекъсвания или затруднения при използването на Платформата, загуба и/или повреда на данни и програми. 

9.2. “Заедно в час” не поема каквато и да е отговорност, произтичаща от съдържанието и/или правилната работа на който и да е сайт, който може да бъде отворен чрез линк, съдържащ се на Платформата. Платформата може да съдържа връзки към други интернет сайтове, на трети лица, различни от Доставчика, върху които Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание и/или сигурност.  

9.3. “Заедно в час” не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти, нито при измами, възникнали във връзка с продажби на потребителски профили, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени в т. 7.4. по-горе, спрямо участващите в спора лица. “Заедно в час” не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителски акаунт, когато самият потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

9.4. При проблем с плащането, който се дължи на неизправност извън контрола на “Заедно в час” , “Заедно в час” не дължи компенсация на Потребителя.

10. Общи разпоредби

10.1. “Заедно в час” администрира Платформата от офиса си в гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 23.

10.2. “Заедно в час” гарантира на Потребителя, че личните му/ѝ данни се обработват и съхраняват единствено за целите на поддръжка на определени функционалности на Платформата и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Политиката за лични данни на Доставчика може да бъде разгледана на: prepodavame.bg/privacy 

10.3. “Заедно в час” има право да изменя настоящите общи условия, като Потребителят ще бъде уведомен за това най-късно в срок от 7 дни след въвеждане на измененията. В случай че Потребителят не е съгласен с промените, същият може да се откажете от Услугата, без да дължи неустойка или обезщетение, или да продължи да използва Услугата при действащите преди изменението общи условия.

10.4.  За всички неуредени с тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.5. Всички спорове, свързани с тези Общи условия и тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение и неизпълнение, се уреждат доброволно, а ако не се постигне съгласие, се отнасят за разрешаване от компетентния съд.

10.6. Настоящите Общи условия са актуализирани последно на 26.04.2023 г.