fbpx

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Нормативна уредба
Наредба 15
от 25 юли 2019 г.

чл. 46 Организационните форми за повишаване на квалификацията са:
ал. 1: за продължаваща квалификация
ал. 2: за вътрешноинституционалната квалификация:
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
г) споделяне на иновативни практики.

Свалете презентацията и я използвайте за лекция по темата с колеги.

В нея ще откриете стратегии за справяне с предизвикателно поведение, както и най-честите грешки, които допускат учителите.

Разпечайте по един дневник (3 стр.) за всеки присъстващ.

В него се водят записки и се формулират цели след обучението.

Основни цели на обучението:
1.Всеки учител в училището познава поне 5 различни стратегии за справяне с предизвикателно поведение.
2.В рамките на първия учебен срок всеки учител опитва прилагането на стратегиите и в края на срока избира 3, които работят най-добре за него и учениците му.

Свалете презентацията и я използвайте за лекция по темата с колеги.

В нея ще откриете стратегии за справяне с предизвикателно поведение, както и най-честите грешки, които допускат учителите.

Изберете един от двата варианта на дневник за рефлексия от обучението и го разпечатайте за всеки присъстващ.

Вариант 1

Вариант 2

В него се водят записки и се формулират цели след обучението.

Основни цели на обучението:
1. Всеки учител прилага метод за идентифициране на причините за агресивно поведение.
2. Генерира идеи за превенция/адресиране на агресивно поведение в конкретна ситуация.
3. В рамките на първия учебен срок прилага плана си за действие и анализира заедно с колеги резултатите от него.

Други теми, които да очаквате през 2022/2023 г.

Вътрешноучилищна квалификация
Вътрешноучилищна квалификация
Вътрешноучилищна квалификация
Вътрешноучилищна квалификация