Добрите практики на фокус

Срокът за подаване изтече. Включете се в събитието на 20 април

Споделете своята до 10 декември

"Добрите практики на фокус" е най-голямото събитие в българското образование, което събира, описва и популяризира добрите примери от училище и класната стая.

В тазгодишното издание искаме да отличим, наградим и разпространим 100-те най-въздействащи практики в сферата на проектно базираното обучение (ПБО).

Опишете вашата добра ПБО практика от класната стая или училище и спечелете наградите на журито или публиката.

Опишете вашата добра практика от класната стая или училище и спечелете наградите на журито или публиката.

Проектно базираното обучение (ПБО): Методът, който преобразява ученето

Проектно базираното обучение (ПБО) преобразява учебния процес, като поставя учениците в центъра на реални и значими проекти. Тази иновативна педагогическа практика насърчава учениците не просто да усвояват знания, а активно да използват и комбинират това, което знаят, за да решават автентични проблеми. В резултат, учениците не само разбират дълбоко материята, но и развиват ключови компетенции като критично мислене, сътрудничество и творчество. ПБО е инструментът, който готви нашите деца за живота, обогатявайки ги с практически умения и устойчива мотивация за обучение.

Защо ПБО?

 • Приложими знания: Учениците прилагат своите академични знания в реални ситуации, чрез което постигат по-задълбочено разбиране.
 • Свързаност с реалния живот: Реалните проекти мотивират учениците, като показват как училищните знания се отразяват на ежедневието им и на света около тях.
 • Развитие на ключови умения: ПБО укрепва уменията за критично мислене, решаване на проблеми, комуникация и много други.
 • Творчество и инициативност: Учениците са стимулирани да бъдат креативни, да изследват нови идеи и да приемат предизвикателства като възможност за развитие и учене.
 • Работа в екип: ПБО насърчава сътрудничеството, като всеки ученик има ключова роля в проекта.

Какви практики търсим ?

В контекста на Проектно базираното обучение (ПБО), на ниво класна стая практиките се фокусират върху конкретни проекти и задачи, като насърчават сътрудничеството и критичното мислене. На училищно ниво акцентът е върху внедряването на ПБО в учебния план, обучението на учителите и създаването на подходяща образователна среда. Допълнително, извънкласните дейности разширяват образователния опит на учениците, като прилагат ПБО извън стандартната класна стая.

Добрите практики на фокус

Конкретни примери за проекти

Описания на качествени проекти с актуални и предизвикателни теми, които са в синхрон с учебните стандарти и имат връзка с реалния свят. 

Добрите практики на фокус

Методика на преподаване

Практики за ефективно въвеждане и управление на проекти в класната стая – от старта на проекта, през груповата динамика, до подпомагане на учениците по време на изпълнението и представянето на резултатите.

Добрите практики на фокус

Практики за оценяване

Стратегии за комплексно оценяване в ПБО, напр. рубрики за оценяване на резултатите, методи за оценка на ключови умения като сътрудничество и решаване на проблеми, както и акцент върху самооценката и рефлексията на учениците.

Добрите практики на фокус

Технологиите в ПБО

Ефективно интегриране на дигитални инструменти в проектното обучение. 

Добрите практики на фокус

Общност и ПБО

Стратегии за активно включване на общността в проектите – от партньорства с местни организации до участие на ментори и ролеви модели.

Добрите практики на фокус

Обучение и подкрепа за учители

Подходи, с които училищните лидерски екипи помагат на учителите в прилагането на ПБО – от сътрудничество до ресурси за планиране и промени в учебната среда, които подпомагат ПБО.

Защо да се включите?

Добрите практики на фокус

Вашата работа ще подкрепи още учители и ученици в цялата страна.

Добрите практики на фокус

Ще получите видимост на Вашите усилия, тези на Вашите ученици и училище за осигуряване качествено образование на всяко дете.

Добрите практики на фокус

Практиката ще бъде представена на най-голямото събитие "Добрите практики на фокус" и ще допълните Вашето портфолио, както и успешното Ви представяне при атестация.

Добрите практики на фокус

Победителите на журито и публичното гласуване ще получат награди, сертификати и отличия.

Какъв е процесът

Изпращане на добра практика

Опишете и изпратете своята добра практика във формата до 10 декември

Изпращане на добра практика

Стъпка 1

Интервю с автор

За одобрените практики следва интервю с автор на сайта

Интервю с автор

Стъпка 2

Редакция и публикуване

При успешно преминаване през интервюто - редакция и публикуване на практиката

Редакция и публикуване

Стъпка 3

Оценка от жури и гласуване на публикувантите практики

Жури ще оцени и отличи най-добрите практики. Ще се проведе гласуване за награди на публиката.

Оценка от жури и гласуване на публикувантите практики

Стъпка 4

Как да се включите

Добрите практики на фокус

Запознайте се внимателно с условията за участие в процеса.

Добрите практики на фокус

Изберете една своя добра практика, която покрива условията за участие и която би било ценно да бъде споделена с образователната ни общност.

Добрите практики на фокус

Опишете подробно практиката във формуляра и я изпратете до нас в срок до 10 декември

Кой може да се включи?

Могат да участват учители, директори, образователни експерти, училища и други педагогически специалисти от всяко училище в България или неделно училище в чужбина.

Може да се включите като индивидуален участник или като екип.

Защо да се включите?

Добрите практики на фокус

Вашата работа ще подкрепи още учители и ученици в цялата страна.

Добрите практики на фокус

Ще получите видимост на Вашите усилия, тези на Вашите ученици и училище за осигуряване качествено образование на всяко дете.

Добрите практики на фокус

Практиката ще бъде представена на най-голямото събитие "Добрите практики на фокус" и ще допълните Вашето портфолио, както и успешното Ви представяне при атестация.

Добрите практики на фокус

Победителите от всяка категория на журито и публиката ще получат награди, сертификати и отличия.

Добрите практики на фокус

Какво прави една практика добра?

Добрата практика се характеризира не само с това, че работи, но и с начина, по който тя трансформира и подобрява определена област или дейност.

Ефективност

Този критерий оценява въздействието на практиката върху ученето, благосъстоянието и/или самоинициативността на учениците.

 

Ученето на учениците или с други думи – техният академичен напредък- засяга когнитивното развитие на учениците. То се отнася до придобиването на трайни, практични и задълбочени знания, умения и нагласи по различни предмети.

 

Примери за въздействие включват: 

Повишаване на резултатите от стандартизирани тестовете;

Подобряване на способностите за решаване на проблеми; 

По-добро/задълбочено разбиране на сложни концепции и понятия;

По-добро запаметяване на важна информация;

Прилагане на знанията в реални ситуации.

——-

Благосъстоянието обхваща емоционалните, психологическите и социалните аспекти на живота на учениците. За учениците е важно да се чувстват сигурни, уважавани и приети, за да извлекат максималното от учебния процес.

 

Примери за въздействие включват: 

Намалени нива на стрес сред учениците;

Повишено участие в часовете; 

Положителна обратна връзка от учениците за емоционалното им състояние;

Намаляване на отсъствията или проблеми с поведението;

Подобряване на взаимоотношенията между връстниците;

Наличие на подкрепяща учебна среда, в която учениците се чувстват чути и оценени.

——-

Отговорност и принос се отнася до способността на учениците да вземат отговорни решения, да упражняват правото си на глас и избор в процеса на обучение и да бъдат активни участници, а не пасивни получатели на знания.

 

Примери за въздействие включват: 

По-активно участие на учениците в учебния процес; 

Учениците си поставят и постигат свои учебни/лични цели

Учениците поемат инициативата да търсят допълнителни ресурси или помощ, когато е необходимо

Очевидна промяна от учебна среда, ръководена от учителя, към учебна среда, ориентирана към ученика.

 

Скала:

 1. Практиката показва ограничено или никакво въздействие върху учениците.
 2. Практиката има умерено въздействие и подобрява някои аспекти на академичния напредък и/или благосъстояние и/или самоинициативността.
 3. Практиката значително подобрява учебните резултати и/или благосъстоянието на учениците и/или самоинициативността.
Приложимост

Този критерий оценява доколко практиката може да бъде приложена/адаптирана в друг контекст, като различни възрастови групи, училищна среди или предметна област. Това означава, че независимо от специфичните обстоятелства или условия на дадено училище, практиката може да бъде приложена успешно и да въздейства положително на учениците.

 

Скала:

 1. Практиката е специфична за даден контекст и е трудно приложима в друг.
 2. Практиката може да бъде приложена в различен контекст с някои адаптации.
 3. Практиката е универсална и лесно приложима в множество различни контекста.
Иновативност

Този критерий оценява доколко практиката в рамките на проектно базираното обучение представлява новаторски подход, различен от стандартните методи на обучение, или въвежда елементи, които не са били използвани в ПБО контекста преди това.

 

Скала:

 1. Практиката следва общоприетите и стандартни методи за ПБО. Не се отличава значително от други подобни практики в този контекст.
 2. Практиката в рамките на ПБО включва някои новаторски елементи или адаптации, специфични за даден учебен контекст или група ученици.
 3. Практиката представлява радикален и иновативен подход в ПБО, който предлага свежа перспектива и стратегии за постигане на образователни цели.
Приобщаване

Отнася се до това доколко практиката включва и отговаря на нуждите на всички ученици, независимо от техните индивидуални различия – такива като образователни потребности, културен или етнически произход, социално-икономически статус, физически умения или други. Този критерий оценява доколко практиката подпомага изграждането на образователна среда, в която всеки ученик се чувства ценен, разбран и включен.

 

Скала

 1. Практиката не предоставя специални мерки или ресурси за различни групи ученици или изключва определни групи ученици.
 2. Практиката предоставя ресурси и подходи за някои групи ученици, но не за всички.
 3. Всеки аспект на практиката е създаден с мисъл за приобщаването на всички ученици.

Често задавани въпроси

В страницата за процеса “Добрите практики на фокус” можете да се запознаете с критериите, категориите и много примери. Добра е тази практика, която има ясна цел и доказан резултат, която е насочена към развиване на компетентности у учениците и не е еднократна дейност. 

В рамките на няколко дни след подаване на своята практика ще получите имейл с информация дали преминавате към следващ етап или практиката Ви не преминава. След преминаване на следващ етап с Вас се свързва автор от сайта prepodavame.bg за кратко интервю. След интервюто екипът на сайта решава дали практиката е одобрена за публикуване. Всички преминали първи и втори етап практики, участват в гласуване от публика и оценка от жури. 

В процеса има два вида награди - награди на публиката и награди от жури. Награда от публиката се присъжда на практиките, събрали най- много гласове от публично гласуване. Награди на журито се присъждат след независима оценка от двама членове на експертно жури спрямо критериите за добра практика. 

През тази учебна година “Добрите практики на фокус” събира практики от средното образование. Вероятното е от следващата година да включим и предучилищното образование, затова Ви насърчаваме да опитате тогава.

Да, може да подадете практика, която реализирате с ученици между 1. и 12. клас в българско училище в чужбина. 

Да, в процеса няма ограничение на броя подадени практики от един преподавател. Ако практиките са близки по идея и засягат една и съща област, може в хода на описването им да ги обединим. 

В процеса “Добрите практики на фокус” търсим практики, които са устойчиви и имат измерим резултат. Изберете онази практика, която смятате, че би била най-полезна и вдъхновяваща за колегите Ви учители в страната. 

Подберете 1-2 снимки за прикачване, които илюстрират практиката. Ако преминете през първоначалния подбор, ще имате възможност да изпратите всички останали материали, които смятате, че подкрепят описанието на практиката Ви. 

На този етап не е необходимо да прикачвате видео материал. Ако преминете през първоначалния подбор, ще имате възможност да изпратите всички  материали, които смятате, че подкрепят описанието на практиката Ви. 

Въведете във формуляра името и контактите на колегата, който го попълва и който има готовност да се включи в кратко интервю с автор на prepodavame.bg, в случай че практиката преминава към следващия етап. В описанието на практиката посочете и останалите колеги, които участват и какви са техните роли и отговорности.

Важно е да опишете практиката, така че да става ясно какви са нейните цели, кои са отделните стъпките за приложение и какви са конкретните резултатите от нейното прилагане.

Описанието във формата за кандидатстване има за цел да ориентира екипа ни дали практиката покрива критериите за подбор - устойчивост, ефективност, приобщаване и т.н.

Може да опишете практиката предварително в документ на компютъра Ви спрямо зададените полета във формата за кандидатстване. Опитайте се да се поберете в 1 стр. 

Във формата ни за кандидатстване има конкретни въпроси, на които очакваме да отговорите. Те ще ни помогнат да направим първоначалния подбор. След това автор на сайта prepodavame.bg ще се свърже с подателите на практиката и ще направи интервю, на база на което практиката ще бъде описана и публикувана в сайта. През месец април ще бъде оценена от жури и от гласуване на публиката. 

Преминалите на следващ етап ще имат възможност да изпратят допълнителни материали на автора, с кого ще говорят преди публикуване на практиката, така че броят прикачени файлове не е проблем. Ще може да добавите, каквото прецените.

След публикуване на статията авторите получават имейл, за да зная, че вече може да я споделят с приятели и познати. Статиите ще бъдат изпращани и до директорите на учебните заведения, за да поздравим учителите за това, че споделят своите добри практики с цялата образователна общност в страната. 

Публикуваните практики биват включвани в седмичния бюлетин на prepodavame.bg и споделяни в социалните канали на сайта. 

Публикуваните 100 практики ще участват в гласуване на публиката и в гласуване на експертно жури. 

Последно публикувани добри практики

В тази секция може да намерите последните участници в Добрите практики на фокус. Ако искате да публикуваме и разпространим и вашата добра практика, не чакайте, а я опишете във формуляра.

Добрите практики на фокус

“Научна пещера за бягство от класната стая” – практика, която обединява знания, творчество и спечелване на код за бягство от класната стая

Схващането, че преподаването на химия трябва да се случва основно по класическия начин, тъй като трудно се прилагат иновативни подходи, е мит,

Карта на всички публикувани добри практики

Натиснете всяко пинче на картата, за да видите повече детайли за добрата практика

Награди за най-добрите практики

Acer - laptop

3 броя лаптопи, предоставени от Ardes.bg ще зарадват ТОП 3 добри практики, събрали най-много гласове от публиката.

logo_footer

Петима ще получат LEGO® Education Personal Learning kit, участие в обучителна програма "STEM, роботика и програмиране" и разработени на български език уроци от LEGO® Education.

Acer Chromebook

Специална награда - Chromebook устройство, предоставено от Център за творческо обучение с любезното съдействие на Acer for education. Добрата практика трябва да е с фокус STEM или СЕУ.

Добрите практики на фокус

6 безплатни абонамента за шест месеца от платформата с аудио книги Storytel.

can-product-white

3 опаковки боя (за 6 кв.м), която превръща стените в пространство за писане, предоставени от ESCREO.

Добрите практики на фокус

Всяка отличена добра практика ще получи безплатен годишен абонамент за Prepodavame.bg

Очаквайте още награди до края на месеца

Награди на журито

Най-ефективните, приобщаващи и устойчиви практики, подбрани от експертно жури, ще получат награди, сертификати и допълнителна възможност за разпространение и признание. По този начин целим да увеличим ефекта им и да позволим на повече учители и ученици да ги изпробват в своя контекст.

Научете повече за критериите, по които ще се ръководи журито в избора на най-добрите шест практики.

Ефективност
 • Практиката има ясно дефинирани цели в една или повече от трите категории и води до напредък/положителни резултати по съответните цели. Има ясно описано началното ниво на учениците, конкретни измерители и данни за напредък (усвояване на конкретни знания, напредък по конкретни умения). 
 • Началното ниво на учениците по зададените цели е измерено и ясно описано. Представени са данни и доказателства* за напредъка по конкретни измерители за успех. 

*Данни и доказателства са формални или алтернативни форми на оценяване, самооценка на ученици, продукти на ученици, анкети от ученици, наблюдения на учители/педагогически екип по конкретни критерии.

Приобщаване
 • В практиката вземат участие 100% от учениците в даден клас/паралелка/училище или практиката цели да повиши участието и резултатите в една или повече от трите категории на ученици със специални образователни потребности, в риск от отпадане, от малцинствени групи, с нисък социално-икономически статус или с ниски резултати. 
Устойчивост и приложимост
 • Планирано е описаната практика да бъде продължена/мащабът ѝ увеличен в училището. Представен е план за продължаване на практиката на ниво училище. 
 • Описаната практика е приложима в различни контексти (независимо от вид на населено място, училище, социално-икономически статус на ученици, профил, възраст).

Награда на публиката

Вярваме, че всички участници в българското образование имат глас да определят, кои са най-полезните, интересни, мотивиращи и завладяващи добри практики на своите колеги.
От 20 март до 20 април всеки ще има възможност да разгледа, прочете и гласува за любимите си добри практики. Практиките събрали най-много гласове във всяка категория ще получат награди и ще бъдат отличени и допълнително популяризирани.

Очаквайте повече детайли по процеса на гласуване в посочения период.

ОРГАНИЗАТОРИ

Заедно в час - Лого
Преподаваме лого

СПОНСОРИ

Добрите практики на фокус

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ