Добрите практики на фокус

Срокът за подаване изтече. Включете се в събитието на 29-30 април

Споделете своята до 15 февруари

"Добрите практики на фокус" е най-голямото събитие в българското образование, което събира, описва и популяризира добрите примери от училище и класната стая.

Искаме да отличим и наградим най-въздействащите практики, но по-важното - искаме добрите примери да достигнат до всички учители и да се използват във възможно най-много класни стаи.

Опишете вашата добра практика от класната стая или училище в една от трите категории и спечелете наградите на журито или публиката.

„Добрите практики на фокус“ е процес, който цели да събере, опише и разпространи ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории, ключови за развитието на учениците и тяхното благополучие:

Категории

Добрите практики на фокус

Благосъстояние
на учениците​

Осигуряване на психологическа, физическа сигурност и чувство за принадлежност на всички ученици към училищната общност. То включва още развиване на социално-емоционалните умения на учениците чрез подобряване на средата за учене и взаимоотношенията в нея. Когато учениците се чувстват приети и ценени в училище, посещаемостта и мотивацията им се покачват, което от своя страна води до напредък в тяхното учене и резултати.

Добрите практики на фокус

Отговорност и
принос на учениците​

Мотивацията и способността на учениците да допринасят положително за собственото си учене и живот и за развитието на обществото. Практиките в тази категория насърчават детското и младежкото участие – развиване на нужните нагласи и умения у учениците да бъдат активни в училищния живот и да участват във вземането на решения, да подобряват себе си и средата, в която учат и живеят.

Добрите практики на фокус

Академичен напредък
на учениците​

Развиване на знания по различните предмети и приложението им в реален контекст. Включва нагласата и уменията на учениците самостоятелно да напредват с учебния материал и да прилагат наученото при решаване на комплексни проблеми в живота и в бъдещата си работа. Практиките в тази категория интегрират в учебните предмети една или повече от ключовите компетентности от европейската рамка.​

Кой може да се включи

Добрите практики на фокус

Могат да участват учители, директори, образователни експерти, училища и други педагогически специалисти от всяко училище в България или неделно училище в чужбина.

Добрите практики на фокус

Всеки може сам да сподели своята добра практика или да бъде номиниран от негов колега, ментор, наставник, директор или познат.

Добрите практики на фокус

Може да се включите като индивидуален участник или като екип.

Какъв е процесът

Изпращане на добра практика

Опишете и изпратете своята добра практика във формата до 15 февруари

Изпращане на добра практика

Стъпка 1

Събиране на допълнителна информация

Автор от екипа на Prepodavame.bg ще се свърже с вас, за да събере допълнителна информация.

Събиране на допълнителна информация

Стъпка 2

Редакция и публикуване

Авторът ще опише и оформи професионално вашата добра практика и ще я публикуваме на Prepodavame.bg

Редакция и публикуване

Стъпка 3

Оценка от жури и гласуване

Жури ще оцени и отличи най-добрите практики в трите категории. Ще се проведе гласуване за награди на публиката.

Оценка от жури и гласуване

Стъпка 4

Как да се включите

Добрите практики на фокус

Запознайте се с категориите и критериите за участие в процеса.

Добрите практики на фокус

Изберете своята най-добра практика, която покрива условията за участие​.

Добрите практики на фокус

Опишете практиката
и я споделете тук
до 15 февруари.

Защо да се включите?

Добрите практики на фокус

Вашата работа ще подкрепи още учители и ученици в цялата страна.

Добрите практики на фокус

Ще получите видимост на Вашите усилия, тези на Вашите ученици и училище за осигуряване качествено образование на всяко дете.

Добрите практики на фокус

Практиката ще бъде представена на най-голямото събитие "Добрите практики на фокус" и ще допълните Вашето портфолио, както и успешното Ви представяне при атестация.

Добрите практики на фокус

Победителите от всяка категория на журито и публиката ще получат награди, сертификати и отличия.

Добрите практики на фокус

Какви практики търсим

Всички предложения за „Добрите практики на фокус“ трябва да отговарят на поне една от трите категории (натиснете + за повече детайли):

Благосъстояние

Осигуряване на психологическа, физическа сигурност и чувство за принадлежност на всички ученици към училищната общност. То включва още развиване на социално-емоционалните умения на учениците чрез подобряване на средата за учене и взаимоотношенията в нея. 

Когато учениците се чувстват приети и ценени в училище, посещаемостта и мотивацията им се покачват, което от своя страна води до напредък в тяхното учене и резултати.

 

Категорията обхваща практики на ниво класна стая, група ученици и/или училище, които целят да развиват:

 • познания и навици за водене на здравословен начин на живот; 
 • умения на учениците да назовават своето емоционално състояние, причини за него и да прилагат конкретни практики за справяне със стрес в/извън класната стая;
 • активно сътрудничество със съученици/възрастни, качествено дискутиране по различни теми, достигане до решения заедно;
 • познаване и оценяване на различията в света и между хората, между културите и ценностите.

Примери:

 • Включване на теми и проекти, свързани с психическото и физическото здраве, в учебните часове и в извънкласни дейности.
 • Осигуряване на физически пространства за спорт и отдих; организиране на клубове по интереси, състезания, турнири с цел повишаване активността на учениците и/или тяхната ангажираност и посещаемост. 
 • Включване на дейности за рефлексия и споделяне (сутрешни срещи, седмични рефлексии в клас, писмен дневник).
 • Осигуряване на специалист и дейности за справяне с конфликтни ситуации, трудни моменти, емоционално състояние, динамика на групите.
 • Училищни мероприятия и празници с участие на учители, ръководство и ученици с цел опознаване, сплотяване и отбелязване на успехите. 
 • Организиране и осигуряване на пространство и дейности за празнуване успехите на учениците, популяризиране на техни проекти и постижения.
 • Организиране на дейности (в/извън час) и включване на теми за различията между хората (култури, етноси, ценности, езици).
 • Целенасочено развиване на умения за общуване и работа в екип (проекти, активности в групи, рефлексия за преживяването и поставяне на цели, игри за сплотяване и пр.).
Отговорност и принос

Мотивацията и способността на учениците да допринасят положително за собственото си учене и живот и за развитието на обществото.

Практиките в тази категория насърчават детското и младежкото участие – развиване на нужните нагласи и умения у учениците да бъдат активни в училищния живот и да участват във вземането на решения, да подобряват себе си и средата, в която учат и живеят. 

 

Категорията обхваща практики на ниво учебни часове, извънкласни дейности и проекти/дейности на училищно ниво, които развиват:

 • критично мислене и аргументирано вземане на решения по казуси, обществено значими теми, проблеми на ниво училище, общност;
 • информираност и чувствителност на учениците към проблемите на обществото и възможните решения;
 • уменията на учениците да изразяват мнение, да дават предложения за подобряване на учебния процес и учебното съдържание в конкретно учебно заведение;
 • уменията на учениците да си поставят цели, да разработват цялостен план за действие, да проследяват и рефлектират върху изпълнението на даден проблем;
 • уменията на учениците да проследяват своя напредък в учебния процес, да си поставят конкретни цели за напредък; 
 • нагласите за развитие, напредък, вяра в себе си и увереност в успеха.

Примери:

 • Дейности за развиване на самоосъзнатост и саморегулация (саморефлексии, рефлексии и споделяне със съученици, целеполагане, преподаване на стратегии за учене)
 • Регулярно събиране на мнение и препоръки от учениците чрез анкети и други инструменти. за преживяването им в училище и обратна връзка към педагогическия екип и ръководството на училището
 • Ученически съвет/парламент
 • Доброволчески клубове
 • Сътрудничество с местни граждански организации и участие на ученици в съвместни проекти и инициативи
 • Интегриране на проектно-базирано обучение с фокус подобряване на средата
 • Дейности и методи, които развиват критично мислене и отговорно вземане на решения;
 • Клубове за дебати.
Академичен напредък

Развиване на знания по различните предмети в учебната програма и приложението им в реален контекст. Категорията включва нагласата и уменията на учениците самостоятелно да напредват с учебния материал и да прилагат наученото при решаване на комплексни проблеми в живота и в бъдещата си работа. Практиките в тази категория интегрират в учебните предмети една или повече от ключовите компетентности от европейската рамка.

 

Категорията обхваща практики на ниво класна стая, група ученици и/или училище, които целят да развиват:

 • базова и функционална грамотност по предметите в учебната програма и ключови компетентности (медийна грамотност, дигитална грамотност, боравене с данни) в часовете и/или извънкласни дейности; 
 • уменията на учениците да знаят как учат, от какво имат нужда, знания за конкретни стратегии за учене и целенасоченото им приложение за продължително време;
 • критично и творческо мислене чрез интердисциплинарни проекти и задачи (изкуство, предприемачество, социални услуги); 
 • уменията на учениците осъзнато да прилагат знания и процедури от учебните часове при непознати задачи и в различни предмети, да създават цялостни проекти и продукти (STEM, PBL projects, интердисциплинарни часове и т.н.).

Примери:

 • Интегриране на проектно-базиран метод на обучение в един или между няколко предмета и преподаватели.
 • Извънкласни дейности (напр. клубове по медийна грамотност, роботика, програмиране).
 • Създаване на училищна медия. 
 • Прилагане на иновативни модели на урок.
 • Интегриране на иновативни предмети в учебната програма.
 • Часове и групи за наваксване.
 • Летни школи и училища.
 • Сътрудничество и включване на родителска общност, учители-стажанти и асистенти.
 • Включване на ученици от по-горни класове в обучението на по-малките класове.
 • Учебни предприятия, фирми.
 • Практическо приложение на знанията и практика на терен (гостуване в предприятия и на външни гости, организиране на кариерни дни, училищни състезания).

Често задавани въпроси

В страницата за процеса “Добрите практики на фокус” можете да се запознаете с критериите, категориите и много примери. Добра е тази практика, която има ясна цел и доказан резултат, която е насочена към развиване на компетентности у учениците и не е еднократна дейност. 

В рамките на няколко дни след подаване на своята практика ще получите имейл с информация дали преминавате към следващ етап или практиката Ви не преминава. След преминаване на следващ етап с Вас се свързва автор от сайта prepodavame.bg за кратко интервю. След интервюто практиката се публикува на сайта и популяризира. Всички преминали първи етап практики, участват в гласуване от публика и оценка от жури. 

В процеса има два вида награди - награди на публиката и награди от жури. Награда от публиката се присъжда на практиките, събрали най- много гласове от публично гласуване в социалните мрежи. Награди на журито се присъждат след независима оценка от двама членове на експертно жури спрямо критериите за добра практика. 

През тази учебна година “Добрите практики на фокус” събира практики от средното образование. Вероятното е от следващата година да включим и предучилищното образование, затова Ви насърчаваме да опитате тогава.

Да, може да подадете практика, която реализирате с ученици между 1. и 12. клас в българско училище в чужбина. 

Да, в процеса няма ограничение на броя подадени практики от един преподавател. Ако практиките са близки по идея и засягат една и съща област, може в хода на описването им да ги обединим. 

В процеса “Добрите практики на фокус” търсим практики, които са устойчиви и имат измерим резултат за подобряване на благосъстоянието на учениците, за повишаване на тяхната отговорност и принос за училищната общност или се отразяват върху академичния им резултат. Изберете онази практика, която смятате, че би била най-полезна и вдъхновяваща за колегите Ви учители в страната. 

В “Добрите практики на фокус” може да номинирате Ваш колега, за когото знаете, че има конкретна добра практика. Наш автор ще се свърже с нея/него и ще я/го поканим да сподели повече за практиката си, за да бъде тя публикувана и оценена от жури. Ако преподавателят се съгласи, ще продължи със следващите стъпки. Като ръководител на училището вярваме, че може да мотивирате учителите да се включат и да покажат силните страни на работата си. 

Подберете 1-2 снимки за прикачване, които илюстрират практиката. Ако преминете през първоначалния подбор, ще имате възможност да изпратите всички останали материали, които смятате, че подкрепят описанието на практиката Ви. 

На този етап не е необходимо да прикачвате видео материал. Ако преминете през първоначалния подбор, ще имате възможност да изпратите всички  материали, които смятате, че подкрепят описанието на практиката Ви. 

Въведете във формуляра името и контактите на колегата, който го попълва и който има готовност да се включи в кратко интервю с автор на prepodavame.bg, в случай че практиката преминава към следващия етап. В описанието на практиката посочете и останалите колеги, които участват и какви са техните роли и отговорности.

Важно е да опишете практиката, така че да става ясно какви са нейните цели, кои са отделните стъпките за приложение и какви са конкретните резултатите от нейното прилагане.

Описанието във формата за кандидатстване има за цел да ориентира екипа ни дали практиката покрива критериите за подбор - устойчивост, ефективност, приобщаване.

Не е необходимо да посочвате определена категория. Важно е в описанието на практиката да споделите конкретните цели и резултати, които сте постигнали. Екипът ни ще прецени в коя категория е най-подходящо да бъде включена практиката.

Може да опишете практиката предварително в документ на компютъра Ви спрямо зададените полета във формата за кандидатстване. Опитайте се да се поберете в 1 стр. 

Във формата ни за кандидатстване има конкретни въпроси, на които очакваме да отговорите. Те ще ни помогнат да направим първоначалния подбор. След това автор на сайта prepodavame.bg ще се свърже с подателите на практиката и ще направи интервю, на база на което практиката ще бъде описана и публикувана в сайта. През месец април ще бъде оценена от жури и от гласуване на публиката. 

Преминалите на следващ етап ще имат възможност да изпратят допълнителни материали на автора, с кого ще говорят преди публикуване на практиката, така че броят прикачени файлове не е проблем. Ще може да добавите, каквото прецените.

След публикуване на статията авторите получават имейл, за да зная, че вече може да я споделят с приятели и познати. Статиите ще бъдат изпращани и до директорите на учебните заведения, за да поздравим учителите за това, че споделят своите добри практики с цялата образователна общност в страната. 

Публикуваните практики биват включвани в седмичния бюлетин на prepodavame.bg и споделяни в социалните канали на сайта. След 20 март всички публикувани статии ще бъдат качени на специална страница за гласувате, когато всеки участник ще може да споделя с колеги и познати и да ги насърчи да гласуват за него за награда на публиката. Практиките ще бъдат оценени и от експертно жури. След 20 април ще обявим победителите и от двете гласувания.

Последно публикувани добри практики

В тази секция може да намерите последните участници в Добрите практики на фокус. Ако искате да публикуваме и разпространим и вашата добра практика, не чакайте, а я опишете във формуляра.

Добрите практики на фокус

“Научна пещера за бягство от класната стая” – практика, която обединява знания, творчество и спечелване на код за бягство от класната стая

Схващането, че преподаването на химия трябва да се случва основно по класическия начин, тъй като трудно се прилагат иновативни подходи, е мит,

Карта на всички публикувани добри практики

Натиснете всяко пинче на картата, за да видите повече детайли за добрата практика

Награди за най-добрите практики

Acer - laptop

3 броя лаптопи, предоставени от Ardes.bg ще зарадват ТОП 3 добри практики, събрали най-много гласове от публиката.

logo_footer

Петима ще получат LEGO® Education Personal Learning kit, участие в обучителна програма "STEM, роботика и програмиране" и разработени на български език уроци от LEGO® Education.

Acer Chromebook

Специална награда - Chromebook устройство, предоставено от Център за творческо обучение с любезното съдействие на Acer for education. Добрата практика трябва да е с фокус STEM или СЕУ.

Добрите практики на фокус

6 безплатни абонамента за шест месеца от платформата с аудио книги Storytel.

can-product-white

3 опаковки боя (за 6 кв.м), която превръща стените в пространство за писане, предоставени от ESCREO.

Добрите практики на фокус

Всяка отличена добра практика ще получи безплатен годишен абонамент за Prepodavame.bg

Очаквайте още награди до края на месеца

Награди на журито

Най-ефективните, приобщаващи и устойчиви практики, подбрани от експертно жури, ще получат награди, сертификати и допълнителна възможност за разпространение и признание. По този начин целим да увеличим ефекта им и да позволим на повече учители и ученици да ги изпробват в своя контекст.

Научете повече за критериите, по които ще се ръководи журито в избора на най-добрите шест практики.

Ефективност
 • Практиката има ясно дефинирани цели в една или повече от трите категории и води до напредък/положителни резултати по съответните цели. Има ясно описано началното ниво на учениците, конкретни измерители и данни за напредък (усвояване на конкретни знания, напредък по конкретни умения). 
 • Началното ниво на учениците по зададените цели е измерено и ясно описано. Представени са данни и доказателства* за напредъка по конкретни измерители за успех. 

*Данни и доказателства са формални или алтернативни форми на оценяване, самооценка на ученици, продукти на ученици, анкети от ученици, наблюдения на учители/педагогически екип по конкретни критерии.

Приобщаване
 • В практиката вземат участие 100% от учениците в даден клас/паралелка/училище или практиката цели да повиши участието и резултатите в една или повече от трите категории на ученици със специални образователни потребности, в риск от отпадане, от малцинствени групи, с нисък социално-икономически статус или с ниски резултати. 
Устойчивост и приложимост
 • Планирано е описаната практика да бъде продължена/мащабът ѝ увеличен в училището. Представен е план за продължаване на практиката на ниво училище. 
 • Описаната практика е приложима в различни контексти (независимо от вид на населено място, училище, социално-икономически статус на ученици, профил, възраст).

Награда на публиката

Вярваме, че всички участници в българското образование имат глас да определят, кои са най-полезните, интересни, мотивиращи и завладяващи добри практики на своите колеги.
От 20 март до 20 април всеки ще има възможност да разгледа, прочете и гласува за любимите си добри практики. Практиките събрали най-много гласове във всяка категория ще получат награди и ще бъдат отличени и допълнително популяризирани.

Очаквайте повече детайли по процеса на гласуване в посочения период.

ОРГАНИЗАТОРИ

Заедно в час - Лого
Преподаваме лого

СПОНСОРИ

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

 • 00дена
 • 00часа
 • 00минути