fbpx

Добрите практики на фокус

Споделете своята до 7 март

През годините многократно сме наблюдавали примери за ефективни практики, които поставят учениците в центъра на образователния процес и допринасят за тяхното израстване и развитие. Вярваме, че това са малките стъпки към голямата промяна и не бива да остават скрити в класните стаи или ограничени в конкретни училища.

Сега е моментът те да бъдат поставени под светлината на прожекторите и имаме нужда от Вашето активно участие.

През годините многократно сме наблюдавали примери за ефективни практики, които поставят учениците в центъра на образователния процес и допринасят за тяхното израстване и развитие. Вярваме, че това са малките стъпки към голямата промяна и не бива да остават скрити в класните стаи или ограничени в конкретни училища.

Сега е моментът те да бъдат поставени под светлината на прожекторите и имаме нужда от Вашето активно участие.

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ФОКУС

„Добрите практики на фокус“ е процес, който цели да събере, опише и разпространи ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории, ключови за развитието на учениците и тяхното благополучие:

Благосъстояние на учениците

Осигуряване на психологическа, физическа сигурност и чувство за принадлежност на всички ученици към училищната общност. То включва още развиване на социално-емоционалните умения на учениците чрез подобряване на средата за учене и взаимоотношенията в нея. Когато учениците се чувстват приети и ценени в училище, посещаемостта и мотивацията им се покачват, което от своя страна води до напредък в тяхното учене и резултати.

Отговорност и принос на учениците

Мотивацията и способността на учениците да допринасят положително за собственото си учене и живот и за развитието на обществото. Практиките в тази категория насърчават детското и младежкото участие – развиване на нужните нагласи и умения у учениците да бъдат активни в училищния живот и да участват във вземането на решения, да подобряват себе си и средата, в която учат и живеят.

Академичен напредък на учениците

Развиване на знания по различните предмети и приложението им в реален контекст. Включва нагласата и уменията на учениците самостоятелно да напредват с учебния материал и да прилагат наученото при решаване на комплексни проблеми в живота и в бъдещата си работа. Практиките в тази категория интегрират в учебните предмети една или повече от ключовите компетентности от европейската рамка.

Добрите практики на фокус

Всички събрани практики в процеса ще бъдат подробно описани и споделени в най-големия специализиран сайт за педагози в България – prepodavame.bg, за да бъдат достъпни за всички учители и училища в страната.

Добрите практики на фокус

Независимо жури ще избере шестте най-ефективни практики. Те ще бъдат допълнително документирани чрез видеозаснемане, а авторите ще получат специална възможност за професионално развитие.

Добрите практики на фокус

Добрите практики ще бъдат споделени на първата национална среща на Общността за качествено и достъпно образование през юни 2022 г.

Добрите практики на фокус

Кой може да се включи

Могат да участват училища, учители, директори и други педагогически специалисти, които са част от Общността за качествено и достъпно образование, т.е. завършили са или в момента са част от някоя от програмите на фондация „Заедно в час“ или фондация „Америка за България“. Могат да участват както отделни педагози, така и цели училищни екипи. Всеки може сам да сподели своята добра практика или да бъде номиниран от друг член на общността.

Как да се включите

Добрите практики на фокус

Запознайте се с категориите и критериите за участие в процеса

Изберете своята най-добра практика, която покрива условията за участие

Добрите практики на фокус

Защо да се включите?

Добрите практики на фокус

Вашата работа ще подкрепи още учители и ученици в цялата страна.

Добрите практики на фокус

Ще получите видимост на Вашите усилия, тези на Вашите ученици и училище за осигуряване качествено образование на всяко дете.

Добрите практики на фокус

Практиката ще бъде представена на Националната среща на Общността и ще допълните Вашето портфолио, както и успешното Ви представяне при атестация.

Добрите практики на фокус

Авторите на шестте най-ефективни практики ще получат специална възможност за професионално развитие – посещения на вдъхновяващи училища в страната и чужбина или подкрепа от български и международни образователни експерти.

Добрите практики на фокус

Какви практики търсим

Всички предложения за „Добрите практики на фокус“ трябва да отговарят на поне една от трите категории (натиснете + за повече детайли):

Благосъстояние

Осигуряване на психологическа, физическа сигурност и чувство за принадлежност на всички ученици към училищната общност. То включва още развиване на социално-емоционалните умения на учениците чрез подобряване на средата за учене и взаимоотношенията в нея. 

Когато учениците се чувстват приети и ценени в училище, посещаемостта и мотивацията им се покачват, което от своя страна води до напредък в тяхното учене и резултати.

 

Категорията обхваща практики на ниво класна стая, група ученици и/или училище, които целят да развиват:

 • познания и навици за водене на здравословен начин на живот; 
 • умения на учениците да назовават своето емоционално състояние, причини за него и да прилагат конкретни практики за справяне със стрес в/извън класната стая;
 • активно сътрудничество със съученици/възрастни, качествено дискутиране по различни теми, достигане до решения заедно;
 • познаване и оценяване на различията в света и между хората, между културите и ценностите.

Примери:

 • Включване на теми и проекти, свързани с психическото и физическото здраве, в учебните часове и в извънкласни дейности.
 • Осигуряване на физически пространства за спорт и отдих; организиране на клубове по интереси, състезания, турнири с цел повишаване активността на учениците и/или тяхната ангажираност и посещаемост. 
 • Включване на дейности за рефлексия и споделяне (сутрешни срещи, седмични рефлексии в клас, писмен дневник).
 • Осигуряване на специалист и дейности за справяне с конфликтни ситуации, трудни моменти, емоционално състояние, динамика на групите.
 • Училищни мероприятия и празници с участие на учители, ръководство и ученици с цел опознаване, сплотяване и отбелязване на успехите. 
 • Организиране и осигуряване на пространство и дейности за празнуване успехите на учениците, популяризиране на техни проекти и постижения.
 • Организиране на дейности (в/извън час) и включване на теми за различията между хората (култури, етноси, ценности, езици).
 • Целенасочено развиване на умения за общуване и работа в екип (проекти, активности в групи, рефлексия за преживяването и поставяне на цели, игри за сплотяване и пр.).
Отговорност и принос

Мотивацията и способността на учениците да допринасят положително за собственото си учене и живот и за развитието на обществото.

Практиките в тази категория насърчават детското и младежкото участие – развиване на нужните нагласи и умения у учениците да бъдат активни в училищния живот и да участват във вземането на решения, да подобряват себе си и средата, в която учат и живеят. 

 

Категорията обхваща практики на ниво учебни часове, извънкласни дейности и проекти/дейности на училищно ниво, които развиват:

 • критично мислене и аргументирано вземане на решения по казуси, обществено значими теми, проблеми на ниво училище, общност;
 • информираност и чувствителност на учениците към проблемите на обществото и възможните решения;
 • уменията на учениците да изразяват мнение, да дават предложения за подобряване на учебния процес и учебното съдържание в конкретно учебно заведение;
 • уменията на учениците да си поставят цели, да разработват цялостен план за действие, да проследяват и рефлектират върху изпълнението на даден проблем;
 • уменията на учениците да проследяват своя напредък в учебния процес, да си поставят конкретни цели за напредък; 
 • нагласите за развитие, напредък, вяра в себе си и увереност в успеха.

Примери:

 • Дейности за развиване на самоосъзнатост и саморегулация (саморефлексии, рефлексии и споделяне със съученици, целеполагане, преподаване на стратегии за учене)
 • Регулярно събиране на мнение и препоръки от учениците чрез анкети и други инструменти. за преживяването им в училище и обратна връзка към педагогическия екип и ръководството на училището
 • Ученически съвет/парламент
 • Доброволчески клубове
 • Сътрудничество с местни граждански организации и участие на ученици в съвместни проекти и инициативи
 • Интегриране на проектно-базирано обучение с фокус подобряване на средата
 • Дейности и методи, които развиват критично мислене и отговорно вземане на решения;
 • Клубове за дебати.
Академичен напредък

Развиване на знания по различните предмети в учебната програма и приложението им в реален контекст. Категорията включва нагласата и уменията на учениците самостоятелно да напредват с учебния материал и да прилагат наученото при решаване на комплексни проблеми в живота и в бъдещата си работа. Практиките в тази категория интегрират в учебните предмети една или повече от ключовите компетентности от европейската рамка.

 

Категорията обхваща практики на ниво класна стая, група ученици и/или училище, които целят да развиват:

 • базова и функционална грамотност по предметите в учебната програма и ключови компетентности (медийна грамотност, дигитална грамотност, боравене с данни) в часовете и/или извънкласни дейности; 
 • уменията на учениците да знаят как учат, от какво имат нужда, знания за конкретни стратегии за учене и целенасоченото им приложение за продължително време;
 • критично и творческо мислене чрез интердисциплинарни проекти и задачи (изкуство, предприемачество, социални услуги); 
 • уменията на учениците осъзнато да прилагат знания и процедури от учебните часове при непознати задачи и в различни предмети, да създават цялостни проекти и продукти (STEM, PBL projects, интердисциплинарни часове и т.н.).

Примери:

 • Интегриране на проектно-базиран метод на обучение в един или между няколко предмета и преподаватели.
 • Извънкласни дейности (напр. клубове по медийна грамотност, роботика, програмиране).
 • Създаване на училищна медия. 
 • Прилагане на иновативни модели на урок.
 • Интегриране на иновативни предмети в учебната програма.
 • Часове и групи за наваксване.
 • Летни школи и училища.
 • Сътрудничество и включване на родителска общност, учители-стажанти и асистенти.
 • Включване на ученици от по-горни класове в обучението на по-малките класове.
 • Учебни предприятия, фирми.
 • Практическо приложение на знанията и практика на терен (гостуване в предприятия и на външни гости, организиране на кариерни дни, училищни състезания).

Как ще изберем шестте най-ефективни практики

„Добрите практики на фокус“ ще събере всички практики, които отговарят на условията за участие, на едно място, достъпно за всички учители, за да се превърне в своеобразен ресурс за общността и образователната система в България. Шестте най-ефективни, приобщаващи и устойчиви практики, подбрани от експертно жури, ще получат допълнителна възможност за разпространение и признание. По този начин целим да увеличим ефекта им и да позволим на повече учители и ученици да ги изпробват в своя контекст.

Научете повече за критериите, по които ще се ръководи журито в избора на най-добрите шест практики (натиснете + за повече детайли).

Ефективност
 • Практиката има ясно дефинирани цели в една или повече от трите категории и води до напредък/положителни резултати по съответните цели. Има ясно описано началното ниво на учениците, конкретни измерители и данни за напредък (усвояване на конкретни знания, напредък по конкретни умения). 
 • Началното ниво на учениците по зададените цели е измерено и ясно описано. Представени са данни и доказателства* за напредъка по конкретни измерители за успех. 

*Данни и доказателства са формални или алтернативни форми на оценяване, самооценка на ученици, продукти на ученици, анкети от ученици, наблюдения на учители/педагогически екип по конкретни критерии.

Приобщаване
 • В практиката вземат участие 100% от учениците в даден клас/паралелка/училище или практиката цели да повиши участието и резултатите в една или повече от трите категории на ученици със специални образователни потребности, в риск от отпадане, от малцинствени групи, с нисък социално-икономически статус или с ниски резултати. 
Устойчивост и приложимост в друг контекст
 • Планирано е описаната практика да бъде продължена/мащабът ѝ увеличен в училището. Представен е план за продължаване на практиката на ниво училище. 
 • Описаната практика е приложима в различни контексти (независимо от вид на населено място, училище, социално-икономически статус на ученици, профил, възраст).

Срокове

 • до 7 март

Краен срок за изпращане на добри практики

 • от 7 март до 28 март

Независимо жури определя кои споделени практики отговарят на категориите и критериите за конкурса

 • от 7 март до 30 март

Свързване с авторите на всички одобрени практики за получаване на повече информация

 • от 1 април до 30 май

Подготовка и публикуване на практиките на prepodavame.bg

 • от 1 април до 15 април

Избор на шестте най-ефективни, приобщаващи и устойчиви практики от експертното жури

 • от 15 април до 5 юни

Заснемане и документиране на шестте най-ефективни практики

 • 24 юни

Представяне на добрите практики по време на националната среща на Общността за качествено и достъпно образование