Как четвъртокласници създават бази на Луната с LEGO

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • LEGO конструктор;
 • карти с изучени геометрични фигури;
 • геоборд (дъска с шишове) и ластици.
Време за активността: една седмица

Цели по предметно знание

 •  разчитане на информация от модели, схеми, таблици, графики;
 • разграничаване на планета, спътник и звезда;
 • обработване на разнообразни материали при създаването на различни изделия и модели;
 • представяне на идеи чрез рисуване, скициране и моделиране;
 • извличане на информация от различни текстове.

Цели по умения

Четвъртокласниците на г-жа Марушкина от столичното 81. СУ „Виктор Юго“ започват своето пътешествие към необятния Космос още от първи клас, като участието в инициатива за изпращане на картички с послание на борда на ракетата „Ню Шепард” на компанията Blue Origin. Във втори клас учениците осъществяват първата си видеоконферентната връзка в STEM – зоната на училището – разговарят с доц. Божилов, преподавател в катедра „Астрономия“ във Факултета по физика в СУ „Св. Климент Охридски“. Ученият им разказва вдъхновяващи истории и им споделя, че космическите картичики вече са върнати при тях с космически печат.

Въодушевени и мотивирани, децата продължават да търсят още и още информация за Космоса, разменяйки си енциклопедии и дискутирайки ги помежду си. “Космосът е тема, която не спира да вълнува учениците през годините. Интересно им е какво има там, какво представляват планетите, звездите, спътниците, какви умения и знания трябва да притежават учените, които са пряко свързани с Космоса. Поради техния интерес към необятното всяка година надграждаме знанията им и провокираме любопитството им към Вселената”, разказва г-жа Марушкина. След дискусия с класа тя решава да реализира проекта “База на Луната”.

В следващите редове може да прочетете повече за тази идея и за конкретните етапи, през които да преминете, за да реализирате добрата практика и в своята класна стая.

Как четвъртокласници създават бази на Луната с LEGO

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Важно е да отбележим, че г-жа Марушкина реализира проекта „База на Луната“ в учебните часове по Лего образование – иновативен учебен предмет от раздел А на учебния план в училището. За целта биха могли да се използват също часовете по технологии и предприемачество или часовете по занимания по интереси.

Проектът преминава през няколко етапа в рамките на една календарна седмица. 

I Подготвителен етап (1 учебен час)

Г-жа Марушкина формулира темата на проекта с активното участие и предложение на учениците. Тя използва вече придобитите им знания за планетите, звездите и спътниците. Насочва вниманието на децата върху бъдещите бази на Луната – насърчава ги да опишат как си ги представят и какви биха били техните функции.

Следва формиране на екипи на произволен принцип (г-жа Марушкина използва classroom screan за тази цел). Във всяка група трябва да има по 5-6 души.

II Изследователски/проучвателен етап – самостоятелна работа 

След като всеки ученик е част от екип, идва един от най-важните моменти – времето за самостоятелно проучване. Ето как г-жа Марушкина разпределя дейностите и задачите между екипите:

 • I екип  – проучване и анализиране на информация за Луната като естествен спътник – фази, гравитация, атмосфера, повърхност. Подходящ период за прилуняване;
 • II екип – проучване на опитите на човека да кацне на Луната – продължителност на престой, условия; 
 • III екип – проучване на терена на Луната посредством гледане на научно-популярни филми и издирване на научна литература по темата, и анализиране възможностите за избор на място за построяване на първата обитаема лунна база;
 • IV екип  – изучаване на особеностите на живота на космонавтите в орбита – работен процес, хранителен режим, време за сън, хигиена, почивка и др.

В рамките на зададения им срок учениците организират ежедневно вътрешно екипни срещи за разпределяне на задачите, споделяне на напредъка и/или затрудненията, обсъждане на откритите ресурси и възникналите идеи. Неформални срещи се осъществяват и между различните екипи с цел обмен на проучената информация. 

III Практическа реализация на макетите с Лего-конструктори (блок от 2 учебни часа) 

“STEM – занятието по Лего образование протече като открито занятие с присъствието на педагогически специалисти от начален етап, които преподават Лего образование”, разказва г-жа Марушкина. За учителите с по-малко опит това е мотивиращо и ги вдъхновява да прилагат ПБО и в своите часове.

Първият учебен час има за цел да разгърне емоционалния, творческия и интелектуалния потенциал на учениците. Той протича в следните стъпки:

 1. Учителката провежда играта „Прогноза на емоциите“, в която всеки рисува със символ за метеорологичното време емоционалното състояние, с което встъпва в занятието. По даден знак всички вдигат своите табелки с изображенията. По желание, някои от учениците имат възможност да мотивират своя символ. 
 2. След това екипите трябва да изтеглят карти с изучени геометрични фигури. Задачата за всеки отбор е да назове изтеглената геометрична фигура, да посочи нейните характеристики и начина за намиране на обиколката. След обсъждане децата трябва да направи изображение с геометрични фигури на космическа ракета върху геоборд с помощта на ластици. Геобордът развива пространственото ориентиране, умение за планиране, координация между ръцете и очите, умение за импровизация. Упражнението провокира концентрацията и мисловните процеси, нужни при конструиране на пространствени фигури, каквито са макетите върху Лего дъските. Изпълнението на задачата има и състезателен характер, за да провокира бързина на мисленето. 
 3. Вниманието на учениците се насочва към „срещите“ с Космоса, които те вече са осъществили чрез участието си в инициативата на Blue Origin и видеоконферентната връзка с доц. Божилов от факултета по физика в СУ „Св. Климент Охридски“.
 4. В края на часа всички заедно гледат видео на НАСА със заглавие „Tour of the Moon“, представящо разходка по лунната повърхност. Материалът е предоставен от доц. Божилов, което внася допълнителна емоционална приповдигнатост сред учениците. Симултанен превод от английски на български език по време на прожектирането на видеото прави преподавател по английски език в училището.

По време на втория час започва същинската част на изработването на базите на Луната. Г-жа Марушкина припомня правилата за работа в екип и раздава на децата Лего конструктори. Учениците разполагат с 30 минути, за да реализират концепцията си за базите.

В края на часа екипите разполагат с по около 5 минути за презентиране на крайните си продукти. “Четвъртокласниците разказаха за процеса на работа и достигане на крайното решение за вида на базата и дейността, която ще бъде осъществявана в нея. Уточниха какви професии ще бъдат необходими за изследванията на естествения земен спътник и помечтаха това да са самите те”, допълва г-жа Марушкина.

Как четвъртокласници създават бази на Луната с LEGO

IV етап – Самооценка и обратна връзка

Останалите екипи имат възможност да зададат въпроси на презентиращия отбор. Децата сами оценяват своята работа в съответствие с няколко критерии – активност на участниците в екипите, внимание, мотивация за работа, междуличностни отношения в екипите, емоционален градус по време на работа, изпълнение на задачите.

“Като част от функционалната оценка, в края на втория учебен час отново проведох с учениците играта „Прогноза на емоциите“, в която всеки рисува със символ за метеорологичното време своето емоционално състояние, с което излиза от работния процес. За моя радост, от табелките на всички ученици грееха усмихнати слънца”, разказва г-жа Марушкина. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Добрата практика “База до Луната” е тема с продължение, която вдъхновява учениците да търсят, учат и експериментират не само в учебните часове, но и извън тях. “Иновативният метод Лего образование, въведен в 81. СУ „Виктор Юго“ в начален етап допринася за мотивацията и ефективното учене на учениците. Знанията и уменията се надграждат спираловидно в четирите години за обучение в начален етап” обобщава г-жа Марушкина. Проектът провокира учениците, поставяйки ги в реална ситуация на проектиране, свързана с генериране и реализиране на идеи.

Г-жа Марушкина определя добрата практиката представлява иновативен подход, защото:

 • предполага активни методи на обучение, а учениците играят централна роля в учебните дейности и носят цялата отговорност за резултатите и изпълнението на решенията;
 • позволява прилагане на съвременните комуникационни и информационни технологии за развитие на комуникативните умения и творческите способности;
 • осигурява мотивираща и увлекателна учебна среда, активираща ученето и формираща ключови компетентности;
 • дава възможност на учениците да експериментират;
 • поощрява ги да бъдат инициатори, изследователи и експериментатори в дейностите.

Добрата практиката води до ангажираност, сътрудничество и диалог между участниците в екипа, формира лидерски качества, умения за разпределяне на задачите и спазване на правила в екипа.  “STEM – занятието „База на Луната“ е с практически ориентирани решения и събужда естествена жажда у учениците за изследване и откриване”, обобщава учителката.

Космическото пътешествие на класа на г-жа Марушкина не спира до тук. След строежа на лунните бази те пишат съчинение на тема “Среща с извънземно в галактическата библиотека”, провеждат литературно четене на откъси от книги от фентъзи – жанра. Заедно със семейството си учениците изработват табла, картички, кукли, лаббук на тема “Космос”.

Как четвъртокласници създават бази на Луната с LEGO

Предизвикателствата към учениците представлява конкретна възможност за опознаването на “непопулярни” професии в областта на точните науки, роботиката, програмирането. “Колкото по-добра е техническата им грамотност, подготовката им на практическо ниво и рефлексното им мислене, толкова по-голям е шанса им да се ориентират успешно в този нов свят“, допълва г-жа Марушкина.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Силвия Марушкина
Начален учител в 81. Средно училище "Виктор Юго" - гр. София
Г-жа Марушкина е част е от образователната система в България от 1983 година. В момента преподава в 81. Средно училище "Виктор Юго" - гр. София на ученици от начален етап и е класен ръководител на 4 “Ж” клас. “Трудът ми като учител се измерва с успехите на учениците ми. Съзнавам огромната си отговорност за изграждането на активни и добродетелни личности с мотивация за просперитет. В педагогическата си работа се ръководя от следните принципи: - да развивам не само академични знания, но и цялостната личност на детето; - да се съобразявам с интересите на учениците ми; - да се отнасям с уважение и зачитам достойнството им; - да създавам атмосфера на сътрудничество и справедливост в класната стая за изграждане на ученическа общност; - да развивам и насърчавам вътрешната мотивация на учениците ми за активно учене и самоусъвършенстване”, разказва г-жа Марушкина.

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали