Биология и химия за здрави деветокласници

Интегрираното обучение е стратегия за учене, която обхваща едновременно поне две учебни дисциплини. Използвайки знания и умения от различните области, учениците са насърчавани да разработват и представят свой проект и крайния продукт от него по интересен и интерактивен начин.

Това изисква огромна предварителна подготовка, добро планиране и сътрудничество между няколко преподаватели, но резултатите си заслужават. Чрез нови, по-различни обучаващи ситуации като презентиране, попълване на формуляр, интерактивна игра, се създадоха условия както за развиване на дигиталните умения на учениците, така и за творческа изява и постигане на удовлетворение от положения труд и на учители, и на ученици.”, споделя за интегрирания урок Боянка Бойчева.

Визитка на практиката

Име: Биология и химия за здрави деветокласници

За кого е подходяща: гимназиален етап – 9. клас

Продължителност: 1 учебен час

Необходими материали/умения: хромбуци, интерактивна дъска, интерактивни маси

Информация за учителя: Боянка Бойчева е учител с 24-годишен стаж. Преподава биология и здравно образование в гимназиален етап в Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, гр. Варна. Завършила е в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Биология и химия”. “Бях запленена от предмета биология, когато бях ученичка, и още в 9. клас реших, че искам да бъда учител по биология. Впоследствие разбрах, че това е моето призвание и се считам за един от малкото щастливи хора, които работят с удоволствие.”, споделя г-жа Бойчева. През ваканцията, когато има повече свободно време, учителката обича да пътува и да чете книги. 

Цели:

  • оценяване на проблеми, свързани с въздействието на изучени вещества и процеси върху здравето на човека и околната среда;
  • подобряване на общуването и партньорските взаимоотношения при работа в екип за разработване на проекти;
  • развиване на критично и съзидателно мислене при вземане на решения.

Описание на практиката:

Боянка Бойчева и нейният колега по химия Ивайло Трайков решават да създадат интегриран урок, който съчетава знания по биология и химия и включва проектно базирано обучение. Урокът се провежда от двамата преподаватели едновременно и обединява темите “Превенция и профилактика на заболявания и увреждания на опорно-двигателната система” по биология и “Метали от 2А група на ПС и съединенията им – значение и приложение” по химия.

Подготовката за урока започва с работна среща на учителите и обсъждане на учебното съдържание по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. Екипът проучва информация по темата от учебници, различни литературни източници и интернет. Г-жа Бойчева и г-н Трайков правят подбор на материалите, изготвят план, методически насоки за работа и формулират задачите за учениците. След това създават виртуална класна стая – „Биология и химия – заедно в науката“ и представят темата на деветокласниците. Изясняват с класа и същността на проектно базираното обучение, както и идеята за интегрирането на двата учебни предмета. 

Следващата стъпка е публикуването на материалите във виртуалната стая и определянето на срок, в който учениците да се запознаят с тях и да се разпределят в пет групи. Всяка от петте групи представя по един елемент чрез презентация, а шестата група влиза в ролята на екип от диетолози, които имат за задача да направят анкета за здравословно хранене и да анализират резултатите от нея.

Преди учебния час учителите осъществяват консултации с групите, за да отговорят на въпросите, които учениците имат.

Ход на урока: 

Дейност 1: В началото на часа учителите задават темата на урока и основната задача за часа. Отговорниците на всяка група представят екипа си и съобщават кой от металите ще презентират.

Дейност 2: Презентирането започва първата група, представяща информация за химичния елемент берилий, следвана от втората група за магнезий, третата за калций и четвъртата – за елементите стронций, барий и радий.

Биология и химия за здрави деветокласници

Дейност 3: След представянето на информацията по темата, учениците попълват кратка анкета с въпроси за хранителните си навици, като използват Google формуляр.

Дейност 4: Представител на петата група, който е в ролята на диетолог, анализира резултатите и прави изводи (колко пъти на ден е добре да се хранят съучениците му, кой от какви хранителни вещества има нужда, какви и колко течности е важно да се пият за оптимално здраве и т.н.).

Дейност 5: За да обобщят и затвърдят знанията за алкалоземните метали и влиянието им върху опорно-двигателната система, учениците участват в интерактивна игра с въпроси “Стани отличник”. 

Биология и химия за здрави деветокласници

Дейност 6: За домашна работа преподавателите поставят задание “Хранителен режим“, в което всеки ученик според своя номер в класа попълва меню за съответстващата му дата от месеца в Google таблица. В менюто се предлагат подходящи за възрастта на подрастващия организъм храни – за ранна и междинна закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря. 

Биология и химия за здрави деветокласници

Образованието е двустранен процес на действие, преживяване, емоция, осъзнаване, който може да помогне на всеки човек да открие своята уникалност. То е един от ключовите фактори за изграждането и развитието на личностни качества в подрастващото поколение. Важно място за постигането на оптимални резултати от образователния и учебно възпитателния процес има умелото съчетаване на традиционни и иновативни методи на преподаване. В преподавателската ми работа важно място заемат проектно базираното обучение, интегрираните уроци между биология и други учебни предмети и STEM обучението.”, споделя още Боянка Бойчева за подходите, които използва в класната стая.

Защо да опитате тази практика:

  • практиката формира нагласа за природосъобразен начин на живот;
  • учениците търсят, извличат, обработват и представят информация за химичните елементи и техните съединения, за физиологичното действие, биологичната роля и употребата им в бита;
  • учениците усъвършенстват уменията си за диалогично общуване при обсъждане на съвместна дейност, изразяване на мнение и др.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали