Дигитална грамотност

Дигитална грамотност

Дигитална грамотност

Какво представлява умението и защо е важно?

Какво е дигитална грамотност? 

Смята се, че един от първите изследователи, които използват термина дигитална грамотност, е Пол Гилстър през 1997 г. в едноименната си книга (Gilster, 1997). Това е термин, който е предшестван от дългогодишни изследвания на тема информационна грамотност и компютърна грамотност (Belshaw, 2011). Тук няма да правим исторически преглед на идеите в тази сфера, но си струва да обърнем внимание на факта, че още от края на ХХ век горните две определения („информационна“ и „компютърна“) вече не са достатъчни, за да опишат тази грамотност. В своята книга Гилстър споделя, че при дигиталната грамотност става въпрос за „овладяване на идеи, а не на клавишни комбинации“ (стр. 15) и “отчасти за осъзнатостта ни за другите и нарастващите ни възможности да общуваме с тях, да дискутираме проблеми и да получаваме помощ“ (стр. 33). 

В тази глава ще се фокусираме не върху дигиталните устройства, а върху допълнителните умения, които учениците трябва да развият, за да могат да се ползват от дигиталната среда по начина, за който говори Гилстър – да овладяват идеи, да общуват свободно, да дискутират проблеми, да творят и да получават подкрепа.

Когато мислехме какви точно са тези умения, кои са елементите, които съставят дигиталната грамотност, стъпихме на определението на Партньорството за умения на 21. век (the Partnership for 21st century skills), където дигиталната грамотност се разглежда на две основни равнища:

 1. умението да ползваш дигитални технологии, устройства и социални мрежи, за да намираш, организираш, обработваш, оценяваш и комуникираш информация по подходящ начин;
 2. съпътстващата нужда да спазваш и прилагаш специфични правила за сигурност, както и норми, свързани с етичното и законно ползване на информацията.

Ето защо разделяме дигиталната грамотност на 6 основни елемента – пет, свързани с типа действия, които учениците трябва да извършват в дигитална среда, и един, свързан с начина, по който всяко от тези действия може да бъде извършвано сигурно и в съгласие с етичните норми.

Защо е важно да развиваме дигитална грамотност?

В свят, в който всеки има неограничен достъп до информация, се променя същността на това което разбираме под определението „грамотен“. Вече не е важно какво знаеш, а можеш ли бързо да намериш необходимата ти информация, да я обработиш, да сравниш различни източници и да надградиш свой смисъл; можеш ли да общуваш и да работиш съвместно по проект с връстник на другия край на света. Това вече не е допълнително умение, което може да бъде развито в часовете по информационни технологии, а неразделна част от начина, по който се очаква учениците да работят със знанието, изискване към тях, когато станат възрастни.

Много учители се притесняват, че учениците са по-умели в използването на технологии, и си мислят, че няма на какво да ги научат в тази сфера. За съжаление, учениците умеят най-вече да се развличат и да общуват чрез технологиите, но не и да си изграждат учебни и работни навици, които ще допринесат за кариерното им развитие. Ето защо е важно да уточним какво е и какво не е дигитално грамотен ученик.

Какво не е дигитално грамотен ученик Какво е дигитално грамотен ученик
Да е задължително експерт по всички джаджи и технологии;

Да не става от компютъра;

Да инсталира програми;

Да прави с технологии това, което лесно може да прави на лист.

Да може да ползва технологии, за да му/й помагат за работата;

Да не е неуверен пред непозната технология;

Свободно да общува в интернет пространството;

Поставен в непозната ситуация, да знае, че някъде има отговор и да го търси;

Нашата работа като учители не е да учим децата на целия технологичен инструментариум, а да ги научим да използват технологиите по смислен начин, който надгражда техните умения. Затова е важно да фокусираме работата си върху принципите и етиката на работа с технологии, как учениците да намират смисъл в морето от информация, да са творци, да споделят със света, без да застрашават себе си или другиго. В този смисъл може би най-ценните команди, на които можем да ги научим, са Edit и Share – готовността непрекъснато да усъвършенстват своята работа и да я споделят с други хора.

В настоящата глава ще споделим примерни стратегии за развиване на отделните елементи от дигиталната грамотност. Съзнателно не посочваме подробен списък с платформи и софтуер, които може да ползвате при различните стратегии, а само идеи как да намерите такива сами. Първата причина е, че при издаването на този наръчник списъкът им вече би бил остарял. Втората и по-важна – не е от толкова голямо значение каква технология използваме, а как ще я използваме. И трето – спокойно може да делегираме търсенето на технологии на самите ученици, ние да се фокусираме върху смисъла, с който ще ги изпълним.

 

Карта на Дигиталната грамотност

 

Елемент Цел 6. Сигурност, идентичност и етика на работа в дигитална среда Примерни дигитални инструменти Ключови думи за търсене на подходящи инструменти
 1. Търсене и намиране на информация в дигитална среда
1.1. Търси, намира и извлича информация в дигитална среда. 6.1. Оценява информация по критерии (автентичност, достоверност, релевантност);

6.2. Използва инструменти за сигурност и сканира за вируси;

6.3. Създава back up на информацията си;

6.4. Синхронизира информацията в различни устройства;

6.5. Управлява идентичности и пароли;

6.6. Спазва авторски права;

6.7. Предпазва се от измами;

6.8. Защитава личните си данни.

Google “web search engine”
 1. Организиране на информация в дигитална среда
2.1. Организира информацията с цел ефективно използване. За маркиране, анотиране, подреждане: 

Diigo, Pinterest

Споделени пространства:

Drive, Dropbox

За бележки:

OneNote, Evernote

За мисловни карти:

MindMeister, Xmind,

“bookmarking tools”

“cloud storage services”

“note taking tools”

“mind map tool”

 1. Обработване на информация в дигитална среда
3.1. Свързва/ сравнява информация от различни източници;
3.2. Синтезира/Прави извод/Надгражда свой смисъл;
3.3. Превръща във формат, подходящ за обработка. Converter (след това посочваме от какъв в какъв файл)
 1. Творчество в дигитална среда
4.1. Използва апликации за създаване и обработка на текст; MS Word; Google docs “text editor”
4.2. Използва апликации за събиране и обработка данни; MS Excel, MS Access

Google form, Google sheets

“data analysis software”
4.3. Използва апликации за създаване и обработка на визуална информация; YouTube Editor; WeVideo “video editor“
4.4. Използва апликации за създаване и обработка на аудио информация. “audio editing apps”
 1. Споделяне и общуване в дигитална среда
5.1. Използва ефективно апликации за общуване; Prezi; Google drive; Blog.com

Gmail; Skype; Facebook; Tweeter

5.2. Използва ефективно апликации за съвместна работа;
5.3. Използва ефективно апликации за представяне/ споделяне на творби/продукти/информация.

 

 

Инструмент за измерване на напредъка

Критерий
 1. Начинаещ
 • Напреднал
 • Експерт
1. Търсене и намиране на информация в дигитална среда Липсва елемент от ниво 2 Ученикът намира източници на информация, свързани с въпроса, който го интересува. Като стратегия за ефективно търсене ползва само ключови думи. Ученикът бързо намира източници на информация по въпроса, който го интересува, като използва стратегии за ефективно търсене (Boolean search; search tools; специализирани търсачки и т.н.). Ползва стратегии за ефективно извличане на интересуващата го информация от съответните източници (find; 
В процеса на търсене ученикът разпознава сигналите за риск от вирус. (Сигурност) В процеса на търсене ученикът бързо преценява доколко източниците, до които достига, са достоверни, свързани с целта, актуални и разпознава сигналите за риск от вирус. (Сигурност)
2. Организиране на информация в дигитална среда Липсва елемент от ниво 2 Ползва стройна система за организиране, която позволява информацията да бъде:

 • запазена (bookmarks)
Ползва стройна система за организиране, която позволява информацията да бъде:

 • запазена
 • сортирана по критерии
 • анотирана
Информацията в профила му е защитена чрез парола. Умее да възстановява парола. (Сигурност) Информацията, е синхронизирана и достъпна от различните устройства, които ползва (напр. чрез google profile);

Информацията в профила му е защитена чрез парола. Паролата отговаря на изискванията за сигурност и е актуализирана достатъчно често. Умее да възстановява парола. (Сигурност)

3. Обработване на информация в дигитална среда Липсва елемент от ниво 2 Обобщава информация от различни източници Синтезира информация от различни източници, като прави допълнителни обработки/анализи, за да надгради свой смисъл/мнение.
Посочва източниците, без да спазва конкретен стандарт за цитиране. (Етика) Цитира ползваните източниците, като спазва приет стандарт за цитиране. (Етика)
4. Творчество в дигитална среда Създава оригинален продукт (текст, картина, видео, аудио), който отговаря на 60-70% от критериите. Създава оригинален продукт (текст, картина, видео, аудио), който отговаря на 70-90% от зададените критерии за качество. Създава оригинален продукт (текст, картина, видео, аудио), който отговаря на 90-100% от зададените критерии за качество.
Посочва източниците, без да спазва конкретен стандарт за цитиране. (Етика) Цитира ползваните източници, като спазва приет стандарт за цитиране. (Етика)
5. Споделяне и общуване в дигитална среда Липсва елемент от ниво 2 Спазва 70-90% от основните изисквания за професионална комуникация (напр. email: съдържа тема на съобщението, поздрав, подпис);

Ползва с помощ платформи за съвместна работа.

Ученикът е избрал подходящото средство за целта на комуникацията;

Спазва основните изисквания за професионална комуникация (напр. email: съдържа тема на съобщението, поздрав, подпис, използва подходяща азбука);

Ползва свободно платформи за съвместна работа.

Защитава с парола (отговаряща на изискванията за сигурност) профила си във всички платформи, които използва. Разпознава прояви на дигитален тормоз (независимо дали се отнасят до него, или друг човек, когото познава). (Сигурност) Защитава с парола (отговаряща на изискванията за сигурност) профила си във всички платформи, които използва. Разпознава прояви на дигитален тормоз (независимо дали се отнасят до него, или друг човек, когото познава). Защитава личните си данни и разпознава често срещани форми на измама в интернет (съобщения за награда в електронната поща; призиви за споделяне на съобщение на максимален брой от стените на приятелите ти във Фейсбук и т.н.). (Сигурност)

 

Стратегии за развиване на дигиталната грамотност

 

Изграждане на „дигитални“ навици

Най-естественият начин да развиваме дигиталната грамотност на учениците е като я превърнем в неразделна част от учебния процес. Ето няколко идеи за изграждане на навици за работа в дигитална среда, които са съгласувани със шестте основни елемента на умението:

 • Да изискваме от учениците да намират и посочват повече от един източник и да обосновават преценката си за автентичност на информацията (1. Търсене и намиране на информация; 6. Сигурност, идентичност, етика);
 • Да поставяме задача за следващ час някой ученик да намери допълнителни интересни материали по темата, които да сподели с всички в класа. Важно е отново да изискваме ясно посочване на източниците и оценка на тяхната достоверност (1. Търсене и намиране на информация; 6. Сигурност, идентичност, етика);
 • Да поддържаме споделена директория, в която всеки ученик да съхранява файлове, свързани с работата в часа, а учителят да качва материалите за часа. Това ще даде възможност и на ученици, които са отсъствали от часа, да имат достъп до пропуснатия материал (2. Организиране на информация);
 • Да насърчим учениците си да използват инструменти за водене на бележки, в които да систематизират най-важното от предмета. Може всеки път да определяме различен ученик, който след часа да сподели бележките си с целия клас (3. Обработване на информация);
 • Да поддържаме професионална комуникация с учениците си по е-mail (за изпращане на домашна работа, отговор на въпроси по проекти, обратна връзка и т.н.). Важно е да бъдем последователни в изискванията си за това на какви критерии трябва да отговарят писмата, които получаваме от учениците, за да им обърнем внимание (Напр.: да съдържат тема на съобщението, поздрав, подпис, ако има прикачен файл, задължително да е указано какъв) (5. Споделяне и общуване в дигитална среда);
 • Да изискваме от учениците си да изработват и изпращат писмените си работи (всякакъв тип домашна работа) в електронен вид. Това многократно улеснява и учителя в проверката за плагиатство, даването на коментари и насоки за подобрение на работата. Друго много ценно предимство е, че позволява на учителя лесно да споделя добрите примери с целия клас или да свърза конкретни ученици да си помагат взаимно (4. Творчество в дигитална среда; 5. Споделяне и общуване в дигитална среда);
 • Да поставяме на учениците задачи, които налагат съвместна работа в споделени документи. Например групови проекти, в които учениците трябва заедно да планират работата си и след това заедно да работят по създаването на общ продукт (4. Творчество в дигитална среда; 5. Споделяне и общуване в дигитална среда);
 • Да поддържаме затворена група на класа в някоя социална мрежа (facebook например). Там учениците може да споделят новини, засягащи класа, информация за възможности и предстоящи събития, да обсъждат въпроси, които ги вълнуват. Важно е да разделяме този тип общуване от официалната кореспонденция по имейл например, за да могат учениците да свикват с това, че е важно да подбират подходящите средства за съответния тип комуникация (5. Споделяне и общуване в дигитална среда);
 • Да създадем култура за споделяне на интересни видеоклипове и статии в групата на класа (5. Споделяне и общуване в дигитална среда);
 • Да насърчаваме учениците да имат автентично изглеждащ профил в социалните медии и да си направят професионално звучащ имейл адрес (6. Сигурност, идентичност и етика);
 • Да направим единен онлайн календар за целия клас, в който да напомняте за домашни работи или важни за предмета събития и дати, или пък за да определите периодите на развитие на общ проект (5. Споделяне и общуване в дигитална среда);
 • Да пускаме регулярно електронен формуляр за обратна връзка за часовете. Да използваме електронни формуляри и за колективно или анонимно оценяване на продукти, създадени от класа (5. Споделяне и общуване в дигитална среда).

Допълнителни стратегии по цели

1.1.1. Търсене за време

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Търси, намира и извлича информация в дигитална среда. 5-12 10-15 мин

 

Описание

Смисълът на стратегията е да ограничим времето за търсене на информация, за да стимулираме учениците да търсят ефективно. В зависимост от сложността на задачата, която даваме, времето може да бъде различно. Важно е да включим два елемента на търсене – планиране на търсенето и самото търсене. Когато учениците представят резултата на своето търсене, е добре да ги насърчаваме да споделят подхода за търсене, който са ползвали. В стандартния случай на учениците може да бъдат дадени 2 мин за планиране на търсенето, 5 мин за самото търсене и по 1 мин за представяне на резултатите. 

Задачата може да бъде изпълнена и по групи. 

 

Пример

Намерете най-добрите университети в света, в които можете да учите инженерна специалност. Имате две минути за планиране, в което да обсъдите: ключови думи, по които да търсите, подходящи търсачки за целта и стратегия на търсенето (Boolean searching). След това имате 5 мин за търсене. Ще имате и една минута да представите трите най-добри университета, които сте намерили, източниците ви и подхода, който сте използвали.

Предимства на стратегията

 • Отнема малко време;
 • Развива умения за планиране;
 • Води до по-качествени резултати от търсенето.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е необходимо е да се отдели специално внимание на различни стратегии за ефективно търсене, като Boolean searching, избор на търсачка, избор на ключови думи.

1.1.2. Рефлексия върху използваната стратегия за търсене

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Търси, намира и извлича информация в дигитална среда. 5-12 5 + 5 мин

 

Описание

Смисълът на тази стратегия е да насърчаваме учениците да се замислят върху процеса на търсене, което им позволява да повишават ефективността си с всяко следващо търсене. Може да използваме стандартни въпроси, които използваме всеки път след търсене, или да изработим свой шаблон. 

Примерни инструменти

Рефлексия след търсене
Тема/въпрос на търсенето
Коя търсачка използвах? Защо?
Какви ключови думи/фрази/ограничения за търсене използвах? Кои бяха най-успешни?
Кои източници използвах за своя отговор? Защо избрах тях?

 

Предимства на стратегията

 • Помага на учениците сами да оценяват ефективността на търсенето;
 • Помага на учениците при планиране на следващо търсене.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • отнема време;
 • може да спестим време, ако учениците си водят записки още докато трае самото търсене.

2.1.1. Каталог на моите е-открития

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Организира информацията с цел ефективно използване. 5-12 Извън час

 

Описание

Идеята на каталога е учениците да свикнат да категоризират, анотират и събират на едно място важна за тях информация от интернет. За тази цел може да бъде използван всеки един от инструментите за маркиране, анотиране и подреждане, посочени в картата на умението. Създаването на такъв каталог е важно да се използва при всяко задание, което изисква търсене на информация. При представяне на финалния продукт учениците представят и каталога. Така в края на проекта/срока/годината, учениците ще имат своя собствена база данни от полезни и подредени ресурси, към които могат да реферират и да използват в бъдеще. 

Предимства на стратегията

 • Когато ресурсите са анотирани, търсенето им впоследствие е много по-лесно;
 • Улеснява реферирането към източници;
 • Важна стъпка към целта Оценява информация по критерии.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да се постави като част от проекта и оценката на проекта. Така демонстрираме, че процесът на създаване на проекта е поне толкова важен, колкото и крайният продукт от него. 

 

6.1.1. Досие на онлайн източник

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
6.1. Оценява информация по критерии. 5-12 5-10 мин

 

Описание

Тази стратегия помага на учениците да оценят сами източниците, които ползват, като отговарят на няколко насочващи въпроса. Въпросите трябва да отговарят на критериите, по които очакваме учениците да оценяват източника. Попълнените досиета на източниците може да бъдат прилагани към крайния продукт като аргументация за избора на източници.

Пример

Досие на онлайн източник
Достоверност Кой е/кои са авторите?
Свързан ли е с официална институция?
Информацията може ли да бъде потвърдена от други източници/има ли препратки?
Релевантност Дава ли конкретна информация по търсения въпрос?
Давност Кога за последно е обновяван сайтът?

 

Предимства на стратегията

 • Използването на готов шаблон помага на учениците да свикнат да си задават включените в него въпроси, преди да се доверят на даден онлайн източник.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е важно въпросите да бъдат не повече от 5-6 и отговорите им да не отнемат много време, защото в противен случай рискуваме оценката на източниците да затормози сериозно търсенето на информация.

 

6.1.2. Скала за достоверност на източници 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
6.1. Оценява информация по критерии. 5-12 В началото на ползване – 

15 мин

Описание

След всеки проект или задание записваме на лепящи се листчета имената на електронните източници, които са ползвали учениците. Оценяваме ги заедно с тях по критерии за достоверност и ги ранкираме. Залепваме ги в съответния ред на стената и това се превръща в нашата скала на достоверност на източниците. При следващи задания повтаряме тази процедура и допълваме скалата с нови източници. Постепенно може да делегираме допълването на скалата изцяло на учениците и да оставим в наши ръце единствено верификацията на подредбата. Това може да става, като задаваме провокиращи въпроси и насочваме учениците да аргументират ранкинга на източниците.

Предимства на стратегията

 • Учениците имат пред себе си (на стената) визуализация на това на какъв тип източници може по-скоро да се доверяваме и на какъв тип – не;
 • Провокира учениците още веднъж да оценят достоверността на източниците, които са ползвали.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е важно учениците да имат пред себе си (или вече да владеят добре) критериите за достоверност на източниците;
 • в началото тази стратегия може да отнема повече време и да изисква по-силно включване на учителя. С времето би трябвало да се превърне в стандартна процедура в класната стая, която не отнема повече от минута и може да се случва и като подготовка за часа.

6.1.3. Пищов за проверка на достоверност

Описание

Идеята на тази стратегия е учениците да имат много бърз начин да се ориентират дали един източник е по-скоро достоверен, или по-скоро – не. Пищовът трябва да представлява списък с характеристики, които показват, че даден електронен източник е по-скоро недостоверен. Ако един източник притежава повече от 50% от тези характеристики, това трябва да дава сериозен сигнал на учениците да не се доверяват на източника. 

Стратегията би имала най-голямо въздействие, ако учениците са включени в създаването на този списък след период на проучване на достоверни и недостоверни източници (например след известен период на ползване на стратегия 4.1.1. или 4.1.2.)

Предимства на стратегията

 • Дава възможност за много бърза проверка на източниците.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • списъкът няма как да бъде напълно изчерпателен и вероятно ще има недостоверни източници, които ще „минават теста”.

 

Проекти и задачи

Почти всеки учебен проект дава възможност за развиване на дигитална грамотност, стига елементи от него да бъдат осъществявани с помощта на дигитални инструменти или в дигитална среда. Важно е обаче това да не бъде правено самоцелно, а да мислим внимателно каква би била добавената стойност на дигиталните средства в съответния проект. Ако някоя дейност може да бъде извършена по-ефективно без дигитални инструменти, то със сигурност е по-добре да я правим без тях. Например, ако част от проекта предвижда провеждането на дискусия между учениците в клас, разполагаме с много по-богат ресурс от стратегии да я проведем без дигитални средства. Дигиталните инструменти в този случай по-скоро биха затруднили дискусията, отколкото да я подпомогнат.

Когато добавяме фокус върху дигиталните умения на учениците, трябва да го правим в онези елементи от проекта, с които работата в дигитална среда и със софтуер ще даде допълнителни възможности и ще повиши ефективността на работата.

Дигиталните инструменти са подходящи и за изнасяне на образователната среда извън училище, за междуучилищни проекти и изобщо всякакви проекти, които включват участници от дистанция. 

Примери

Тук умишлено даваме примери с проекти, които са зададени за други умения от този наръчник, за да покажем как с много малка промяна те биха могли да развиват и дигитална грамотност. Описанието на примерните проекти е в главата, посветена на умението (напр. креативност, гражданска активност и т.н.), а тук посочваме начини за изпълнение на конкретни елементи от проекта в дигитална среда.

Проект: Как живеят моите връстници в развиващите се страни? (умение Гражданска активност)

 

Акцент върху дигитални умения

 • Намира информация в дигитална среда: Направете проучване в интернет, в което да намерите задълбочена и цялостна информация за живота на вашите връстници в някоя африканска държава. Разберете как изглежда тяхното всекидневие, пред какви предизвикателства са изправени, как стигат до училище, с какво са облечени, с какво се хранят, каква музика слушат, какво учат, какви филми гледат и т.н. За проучването направете предварителен план за ефективно търсене и посочете начини, по които ще направите оценка на достоверността на източниците. Може да се използва стратегията 2.1.1. Каталог на моите е-открития
 • Общува в дигитална среда: Отправете покана за онлайн разговор в час с връстници от африканско училище/представител на ООН/пътешественик и обсъдете с тях откритията на вашите ученици и дали отговарят на реалността. 

 

Проект: “Кръгла маса за…”; “Отворен ден на…”; “Състезание…”; “Конференция за…”*, Комуникационни умения

*Темата се избира според предмета, целите, темите, които се изучават.

 

Акцент върху дигитални умения

 

 • Споделя в дигитална среда: Създайте споделена директория, в която всеки екип да качва материали и документи за събитието. Ограничете папката на всеки екип, така че документите да са видими за всички участници, но само даденият екип да има достъп до модериране и редактиране на своята папка. 
 • Създава в дигитална среда: Запишете кратко видео за сбито представяне на отборите и отговор на въпроса “Какво ще организираме и как ще допринесем?”, след което учителят дава обратна връзка за рефлексия върху посланието и изразните средства на всеки екип. В края на проекта запишете нови сбити клипчета, на които учениците да отговорят на въпроса “Какво организирахме и как допринесохме?”, за да рефлектирате върху поставените цели, усвоените умения и постигнатите резултати след събитието.

 

 • Общува в дигитална среда: Използвайте записаното видео за разпространение на събитието чрез кампания в социалните мрежи или чрез блог, създаден за целта, и за създаване на усещане за поет ангажимент у учениците. 
 • Въпрос за рефлексия: Публичното заявяване на плана и целите на събитието ви промени ли отношението ви върху проекта?

 

Проект: Изкуство с кауза, умение Креативност

Акцент върху дигитални умения

 

 • Общува в дигитална среда: Потърсете контакт с групи от слепи хора и проучете какъв софтуер или похват може да използвате за вашия проект. 

 

 • Използва апликации за създаване и обработка на аудиоинформация: Запишете аудиоописание на няколко картини от реална галерия или музей и организирайте събитие за слепи хора с помощта на персонала. 

 • Въпрос за рефлексия: Недостъпно ли е визуалното изкуство за слепи хора и защо?

 

Проект: Създаване на едногодишен план за личностно развитие, включващ академични, лични и/или професионални цели, умение Личностно развитие

Акцент върху дигитални умения

 

 • Създава в дигитална среда: Когато учениците си поставят средносрочните цели, на всеки период записват видео “капсула на времето”, за да могат да представят и да рефлектират върху успеха си. 

 

 • Използва апликации за създаване и обработка на текст: Учениците си създават актуална автобиография и мечтана автобиография, за да могат да направят ясна връзката между сегашното състояние на уменията си и желаното състояние. Могат да използват специални апликации за автобиографии. 

 • Търси, намира и извлича информация в дигитална среда: Учениците анализират реални автобиографии в професионални социални мрежи и проучват кои са уменията за успех на пазара на труда. 

 • Общува в дигитална среда: Учениците подготвят списък с умения за развитие и го изпращат на работодатели с молба те да оценят важността на тези умения, за да могат учениците да се фокусират към най-търсените на пазара на труда умения. 
 • Обработва информация в дигитална среда: Учениците създават споделена таблица, в която класифицират уменията за успех и въвеждат събраните данни от различни източници. Правят анализ на събраната информация, за да определят кои са най-ключовите умения според дадена сфера на професионално развитие.

 

Използвана литература

Belshaw, D. A. (2011). What is Digital Literacy. Извлечено от dmlcentral: http://dmlcentral.net/wp-content/uploads/files/doug-belshaw-edd-thesis-final.pdf

Gilster, P. &. (1997). Digital literacy. Wiley Computer Pub.

 

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали