Симулация на институции

Симулация на институции
Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час
Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18 години В зависимост от дейността – между 5 минути и няколко часа В зависимост от дейността – между 5 минути и няколко часа

Симулацията на парламент е активност, която може да бъде застъпена в различни учебни часове и да постига разнообразни цели, свързани както с усвояването на конкретен учебен материал, така и със запознаването с принципите и правилата за вземане на решения при колективните a органи. Областите на приложение са широки, най-вече поради възможността да се използва конкретен учебен материал (по хуманитарни учебни дисциплини, чужд език, математика), за да се разгледа през призмата на законопроект, който регулира съответната област от обществените отношения и по този начин да се даде възможност учениците да се запознаят отблизо с правилата и процедурите за вземане на колективно решение при определено постигане на определено мнозинство.

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ
“Ученици, в следващите няколко учебни часа ще участваме в симулация на Народното събрание, като ще проследим законодателния процес от неговото начало (внасяне на законодателно предложение) до неговия край – гласуване на отделни текстове и превръщането им в закон. Дебатът в парламентарната институция ще бъде свързан с необходимостта от ограничаване на отпадъците на определени производства, и повишаване на екологичните изисквания, от една страна. От друга страна ще засегнем въпроса, свързан с необходимостта от инвестиции в особено големи размери от страна на предприемачите, които инвестират в тези производства и осигуряването на достатъчно време за преструктуриране на дейността им без това да доведе до загуба на работни места и фалити.”

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ
Поставя учениците в близка до реалната среда;
Създава условия учениците да се запознаят в детайли с процеси и процедури, които, макар често споменавани по новините, често остават неясни за гражданите;
Предоставя възможност за изграждане на собствено мнение у учениците по въпроси от обществено значение;
Забавно е!

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…
Необходима е сериозна допълнителна подготовка на преподавателя, внимателен подбор както на темите, които ще се разглеждат в рамките на симулацията, така и ясно задаване на правила и процедури, по които да се разгледат въпросите от отделните комисии в парламента и от неговия пленум (в пленарна зала).
Необходимо е да отделите повече от 1 учебен час за провеждане на финалната фаза от симулацията, за да дадете възможност учениците да преживеят законодателния процес в неговата цялост, като преминат последователно през кръг от дебати както на ниво комисия, така на ниво парламентарна група, така на ниво заседание в пленарната зала.

Още полезни статии:

Четивна грамотност
Четивна грамотност

Четивна грамотност

Що е то четивна грамотност и какво ни казва статистиката? Според определението на PISA грамотността е „разбиране, използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали