Дискусия върху постер (Place mat)

Определяне на основните идеи

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави.

Учениците се разделят на малки групи около флипчарт (голям бял лист хартия), поставя се въпрос. Учениците първо сами разсъждават върху поставената тема, записват идеите си върху своето малко квадратче от постера. След това споделят помежду си идеите, търсейки сходни точки и елементи, записват ги в центъра на постера.

Стратегията дава възможност на учениците да споделят и да се учат един от друг чрез дискусии в малки групи.

 

Конкретни стъпки и примерна инструкция

 1. Разделете учениците на групи от 4-5 души, решете каква тема/въпрос ще се разглежда. Накарайте ги да оградят по един квадрат пред всеки участник и да оставят един по голям в средата на листа;
 2. Задайте определено време, в което в пълна тишина всеки да напише мислите и знанията си по темата. Съблюдавайте да уважават пространството на всеки един, да работят самостоятелно и в тишина;
 3. Дайте сигнал на групите да започнат да споделят какво всеки е написал и мисли по дадената тема. Съблюдавайте за говорене един след друг (ако се налага, предоставете малък предмет, който да си разменят, докато говорят или определете време със сигнал, в което един участник да говори);
 4. Определете един човек от всяка група, който да нанася общите идеи в центъра на листа;
 5. След като времето изтече, поканете групите да споделят пред класа общите си наблюдения. Позволете на учениците да се разходят и огледат постерите на другите групи.

 

Предимства на стратегията

 • Учениците ще се забавляват да учат заедно, да обсъждат;
 • Стратегията може да се използва буквално за всякакъв вид въпроси, теми, уроци (преговор на определен материал; техники за разрешаване на математички проблеми/задачи; наблюдаване на видео/презентация);
 • Групи от 2 до 4 ученици са идеални за тази стратегия, но и от 7 също работи;
 • Може да поставите множество въпроси наведнъж, да ги разпределите между групите и всяка една да мине през всички въпроси един след друг. Споделянето след това ще е много полезно;
 • Стратегията работи и при запознаване на ученици за разчупване на ледовете;
 • Идеално е за преговор, спестява време и учениците учат заедно.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • групите трябва да се разпределят много внимателно според нивото на учениците, стиловете на учене и споделяне. Има риск някой да не вложи усилие и пак да изпълни задачата;
 • трудно е следенето на изпълнение на задачата, дали всички работят, дали не преписват едни от други. Това се отработва постепенно

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

(Страхотни ресурси и готови стратегии за развиване на устни умения при големите ученици!)

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали