Стратегии за развиване на четивна грамотност

1.1.1.    Задават си въпроси по текста

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст.5-1215 мин10 мин

Описание

Дават се няколко минути за прочитане на текста в зависимост от дължината му. След това всеки изписва поне 2 въпроса, свързани с ключовите моменти от текста, в рамките на 2 минути. 2-3 ученици четат въпросите си, а останалите търсят отговорите в текста. Това трябва да отнеме не повече от 5 минути.

Резултат: Вникват в смисъла на текста.

Примерна инструкция

Имате 3-4 минути да прочетете текста и още 2 да запишете поне по 2 въпроса, свързани с важната информация в него.

Предимства на стратегията

 • Учениците обръщат внимание на важните моменти от текста, преди да са прочели въпросите към него;
 • Учениците се научават да задават въпроси върху ключова информация;
 • Учениците имат възможност да се допълват един друг.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • на някои ученици може да им отнеме повече време четенето на текста;
 • на някои ученици може да им отнеме повече време съставянето на въпросите;
 • може някой от въпросите да се окаже неправилно зададен и да обърка останалите;
 • при отговорите може да се разпали дискусия и да загубите повече време.

1.1.2. Разделят в две колони важни факти от текста и интересни факти от текста

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст.5-1210 мин10 мин

Описание

Разделят се две колони – учителят на дъската, учениците в тетрадките. Разделяте ги на две групи за не повече от 30 секунди – едните пишат за интересните факти от текста, другите – за важните. Двата вида могат да се припокрият. Давате им 2-3 минути да ги напишат и 2-3 минути обсъждате написаното. След това отговарят на въпросите в текста.

Резултат: Отсяват предварително важната информация, за да отговорят по-внимателно на въпросите след текста.

Примерна инструкция

Всички ученици зад Петър, Андрей и Венета пишат по първата колона, а останалите – по втората. Имате n броя минути да прочетете текста и 2 минути да попълните таблицата с поне 4 факта. След това обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

 • Може да се получи добро отваряне на урок;
 • Учениците могат да се допълват;
 • Учениците дават различни гледни точки;
 • Фокусирани са към ключовите думи в текста;
 • Целият текст минава през съзнанието им и тогава коментират и отговарят на въпросите.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • има вероятност на някои ученици да не им стигне времето за четене на текста;
 • възможно е някои ученици да искат да пишат по другата колона;
 • може да се впуснат в дълго обсъждане на важни или интересни факти, което да отнеме повече време.

От практиката

Важни фактиИнтересни факти

 

1.2.3. Преди да са прочели текста, отговарят на въпросите: „Какво трябва да знам?” и „Какво знам вече?”

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст.5-1210 мин6 мин

Описание

Преди да бъдат раздадени тестовете/задачите/проектите, се записват заглавието и подзаглавието (ако има такова) на текста на дъската. Учениците имат 3-4 мин да си нахвърлят бележи за това какво знаят вече по темата и евентуални въпроси, които им изникват в съзнанието във връзка с нея. След това могат да се отделят 2 минути за взаимно споделяне на предварителните знания и въпроси. Чак тогава се раздават текстовете и въпросите към тях.

Резултат: Учениците са по-фокусирани към съдържанието на текста.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно заглавието на дъската и си отбележете в тетрадките какво знаете вече по темата и какво ви идва на ум като въпрос. Разполагате с 3 минути. После обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

 • Добър начин за отваряне на урок или упражнение, в което учителят води учениците;
 • Фокусиране върху текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е възможно на някои ученици да им отнеме повече време отговарянето на двата въпроса;
 • възможно е някои ученици да не разберат заглавието и да не могат да отговорят;
 • възможно е някои ученици да се впуснат в дълги обяснения какво предварително знаят по темата;
 • може времето за споделяне да не стигне, ако позволите да отговарят без някакъв ред, и т.н.

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали