Prepodavame.bg

Четивна грамотност Инструменти за учители Стратегии

Карта на умението Четивна грамотност

Карта на четивната грамотност
Карта на четивната грамотност
Елемент Цели Стратегии
1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста;

1.1.2. Разделя в две колони важни факти от текста и интересни факти от текста;

1.2.3. Преди да са прочели текста, отговарят на въпросите: „Какво трябва да знам?” и „Какво знам вече?”

1.2. Отговаря на въпроси, чийто отговор директно се намира в текст. 1.2. 1. Първо четат и осмислят въпросите, тогава четат и осмислят текста.
2. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 2.1. Отговаря на въпроси, чийто отговор не е директно даден в текста. 2.1.1. Записват въпроса и със стрелки към него записват цитати от текста, които са пряко свързани с питането;

2.1.2. Правят план с ключови думи на текста и отсяват тези, които са пряко свързани с въпроса;

2.1.3. Свързват въпросите с нещо лично

2.2. Перифразира.

 

2.2.1. Обобщават основната идея със свои думи;

2.2.2. Отговарят си на въпроса „Какво научих от текста?”;

2.2.3. Правят репортаж.

2.3. Трябва да разбере цял абзац, за да даде отговор – обобщава.

 

2.3.1. Визуализация със снимка, рисунка на всеки абзац от текста;

2.3.2. Прави връзка с нещо от заобикалящия го свят, за да осмисли абзаца и да даде отговор;

2.3.3. Прави връзка с друг познат текст, за да го осмисли и да даде отговор;     

2.3.4. Прави таблица с две колони – едната с абзаците, които е успял да осмисли, и една с тези, към които не е задавал въпроси.

2.4. Прави извод.

 

2.4.1. Прави предсказания, свързани с текста, за да направи и извод;

2.4.2. Прави връзка с лично преживяване;

2.4.3. Разделя в 3 колони – цитати от текста, какво мисля аз, следователно…

2.5. Измисля заглавие на текст (стандартно).

 

2.5.1. Прави мисловна карта (Mind map) в обърнат ред;

2.5.2. Отсява по една ключова дума от всеки абзац и прави връзката им в заглавие;

2.5.3. Продължава изречението: „Най-важното нещо,което разбрах от текста, е…”

2.6. Прави план заедно с ключови думи на текст (за търсене в интернет).

 

2.6.1. Задава си по един основен въпрос за всеки абзац, чиито отговори оформя в текст;

2.6.2. Синтезира най-важната информация от текста и прави план по нея с ключови думи;

2.6.3. Прави пространствено подреждане на важните неща от текста (горе, долу, ляво, дясно, по диагонал…);

2.6.4. Маркира, подчертава и пр. ключовите думи от текст и ги свързва в план.

3. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 3.1. Подрежда логически текст.

 

3.1.1. Прави логическа връзка с друг текст;

3.1.2. Поставяне на знаци отстрани.

3.2. На базата на разбиране на целия текст трябва да направи оценка. 3.2.1. Разделя структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята.
3.3. Заглавие на текст (провокиращо) заедно с подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея. 3.3.1. Прави връзка с нещо преживяно;

3.3.2. Прави връзка с нещо от заобикалящия го свят;

3.3.3. Прави връзка с друг текст.

3.4. Откриват скрит смисъл.

 

3.4.1. Прави мисловна карта със смисловите пластове и метафорите в текста;

3.4.2. Правят мозъчна атака (brainstorming).

3.5. Откриват отношение на автора. 3.5.1. Открояват емоционално натоварените ключови думи и правят извод;

3.5.2. Перифразира думи на автора със свои думи;

3.5.3. Изважда ключови думи в две колони на базата на контраст, противоположност и разсъждава върху двойките;

3.5.4 Предварителна информация за автора

4. Извлича информация от прекъснат текст. 4.1. Директно засича ред и колона в таблица. 4.1.1. Използва знаци за маркиране.
4.2. Директно намира точка в диаграма. 4.2.1 Какво може да научим от таблицата/диаграмата – за кого/какво и какво?
5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст. 5.1. Извлича стойност по критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма…), стойност от таблица, диаграма. 5.1.1. Маркира/отбелязва стойностите.
5.2. Систематизира информация в таблица (включително инструкции). 5.2.1. Прави мисловна карта с ключовите думи;

5.2.2. Отговаря си на въпроса: „Кои са важните детайли?”

5.3. Обобщава данни от няколко колони, редове. 5.3.1. Отговаря си на въпроса: „Какво ми показват тези данни?”;

5.3.2. Отговаря на въпроса: „Какво ново научавам от тези данни?”

5.4. Именува колони и редове.

 

5.4.1. Отговаря си на въпроса с една дума: „Какво ми показват данните от колоната/реда?”;

5.4.2. Отговаря си на въпроса: „Какво обединява колоната/реда?”

6. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст 6.1. Сравнява таблици/таблица, карти и диаграма и прави извод на база това сравнение

 

6.1.1.Прави три колони – прилики, разлики, изводи;

6.1.2. Отговаря си на въпроса: „Какво ми прави впечатление в двете таблици/карти/диаграми?”;

6.1.3. Отбелязва със знаци важните детайли от двете.

6.2. Съотнася диаграма/таблица/карта към текст 6.2.1. Отговаря си на въпроса: „Какво ми говори информацията от текста и от таблицата/картата/диаграмата? Допълват ли се или се припокриват?”

6.2.2. Прави таблица с две колонки – прилики и разлики.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар