Карта на умението Четивна грамотност

Карта на четивната грамотност
ЕлементЦелиСтратегии
1. Извлича информация от непрекъснат текст.1.1. Намира директно казана в текст информация.1.1.1. Задава си въпроси по текста;

1.1.2. Разделя в две колони важни факти от текста и интересни факти от текста;

1.2.3. Преди да са прочели текста, отговарят на въпросите: „Какво трябва да знам?” и „Какво знам вече?”

1.2. Отговаря на въпроси, чийто отговор директно се намира в текст.1.2. 1. Първо четат и осмислят въпросите, тогава четат и осмислят текста.
2. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст.2.1. Отговаря на въпроси, чийто отговор не е директно даден в текста.2.1.1. Записват въпроса и със стрелки към него записват цитати от текста, които са пряко свързани с питането;

2.1.2. Правят план с ключови думи на текста и отсяват тези, които са пряко свързани с въпроса;

2.1.3. Свързват въпросите с нещо лично

2.2. Перифразира.

 

2.2.1. Обобщават основната идея със свои думи;

2.2.2. Отговарят си на въпроса „Какво научих от текста?”;

2.2.3. Правят репортаж.

2.3. Трябва да разбере цял абзац, за да даде отговор – обобщава.

 

2.3.1. Визуализация със снимка, рисунка на всеки абзац от текста;

2.3.2. Прави връзка с нещо от заобикалящия го свят, за да осмисли абзаца и да даде отговор;

2.3.3. Прави връзка с друг познат текст, за да го осмисли и да даде отговор;     

2.3.4. Прави таблица с две колони – едната с абзаците, които е успял да осмисли, и една с тези, към които не е задавал въпроси.

2.4. Прави извод.

 

2.4.1. Прави предсказания, свързани с текста, за да направи и извод;

2.4.2. Прави връзка с лично преживяване;

2.4.3. Разделя в 3 колони – цитати от текста, какво мисля аз, следователно…

2.5. Измисля заглавие на текст (стандартно).

 

2.5.1. Прави мисловна карта (Mind map) в обърнат ред;

2.5.2. Отсява по една ключова дума от всеки абзац и прави връзката им в заглавие;

2.5.3. Продължава изречението: „Най-важното нещо,което разбрах от текста, е…”

2.6. Прави план заедно с ключови думи на текст (за търсене в интернет).

 

2.6.1. Задава си по един основен въпрос за всеки абзац, чиито отговори оформя в текст;

2.6.2. Синтезира най-важната информация от текста и прави план по нея с ключови думи;

2.6.3. Прави пространствено подреждане на важните неща от текста (горе, долу, ляво, дясно, по диагонал…);

2.6.4. Маркира, подчертава и пр. ключовите думи от текст и ги свързва в план.

3. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст.3.1. Подрежда логически текст.

 

3.1.1. Прави логическа връзка с друг текст;

3.1.2. Поставяне на знаци отстрани.

3.2. На базата на разбиране на целия текст трябва да направи оценка.3.2.1. Разделя структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята.
3.3. Заглавие на текст (провокиращо) заедно с подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея.3.3.1. Прави връзка с нещо преживяно;

3.3.2. Прави връзка с нещо от заобикалящия го свят;

3.3.3. Прави връзка с друг текст.

3.4. Откриват скрит смисъл.

 

3.4.1. Прави мисловна карта със смисловите пластове и метафорите в текста;

3.4.2. Правят мозъчна атака (brainstorming).

3.5. Откриват отношение на автора.3.5.1. Открояват емоционално натоварените ключови думи и правят извод;

3.5.2. Перифразира думи на автора със свои думи;

3.5.3. Изважда ключови думи в две колони на базата на контраст, противоположност и разсъждава върху двойките;

3.5.4 Предварителна информация за автора

4. Извлича информация от прекъснат текст.4.1. Директно засича ред и колона в таблица.4.1.1. Използва знаци за маркиране.
4.2. Директно намира точка в диаграма.4.2.1 Какво може да научим от таблицата/диаграмата – за кого/какво и какво?
5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст.5.1. Извлича стойност по критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма…), стойност от таблица, диаграма.5.1.1. Маркира/отбелязва стойностите.
5.2. Систематизира информация в таблица (включително инструкции).5.2.1. Прави мисловна карта с ключовите думи;

5.2.2. Отговаря си на въпроса: „Кои са важните детайли?”

5.3. Обобщава данни от няколко колони, редове.5.3.1. Отговаря си на въпроса: „Какво ми показват тези данни?”;

5.3.2. Отговаря на въпроса: „Какво ново научавам от тези данни?”

5.4. Именува колони и редове.

 

5.4.1. Отговаря си на въпроса с една дума: „Какво ми показват данните от колоната/реда?”;

5.4.2. Отговаря си на въпроса: „Какво обединява колоната/реда?”

6. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст6.1. Сравнява таблици/таблица, карти и диаграма и прави извод на база това сравнение

 

6.1.1.Прави три колони – прилики, разлики, изводи;

6.1.2. Отговаря си на въпроса: „Какво ми прави впечатление в двете таблици/карти/диаграми?”;

6.1.3. Отбелязва със знаци важните детайли от двете.

6.2. Съотнася диаграма/таблица/карта към текст6.2.1. Отговаря си на въпроса: „Какво ми говори информацията от текста и от таблицата/картата/диаграмата? Допълват ли се или се припокриват?”

6.2.2. Прави таблица с две колонки – прилики и разлики.

Още полезни статии:

Симулация на гласуване/референдум
Гражданска активност

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването.

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали