Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни видове текстове. Знаем, че учениците четат с желание текстове, които са им близки като тематика и съдържание, които ги увличат, защото отговарят на техни интереси или занимания. Отегчават се от текстове, в които имат много непознати думи, чийто контекст не познават или асоциират с нещо безинтересно. Почти всеки текст може да се използва за развитие на четивна грамотност. В следващите страници ще се спрем на развиването на умението на учениците да работят с текстове от културната, медийната, битовата и научната сфера на общуване и на видовете въпроси, на които учениците търсят отговор, за да развиват способностите си за четене с разбиране.

Както всяко умение, така и четивната грамотност развиваме чрез надграждане. Мисловните операции, които трябва да извършват учениците, следват възходяща степен на трудност. Идеята е сходна с таксономията на Блум, според която в познавателната сфера действат равнища, подредени от лесно към трудно Настоящият наръчник идентифицира 9 нива в развитието на четивната грамотност, които преминават от едно в друго, затвърждавайки знанията от предходното. Практично е, ако всяко от тези нива обхваща по равен брой раздели от учебния план по дадения предмет, за да има ритмичност, която носи сигурност у учениците. След покриването на всяко ниво е препоръчително да се направи тестване, което да идентифицира степента на усвояване и да информира следващите стъпки.

Според типовете текст можем да формулираме 9 основни учебни цели, подредени по сложност:

 1. Извлича информация от непрекъснат текст (Непрекъснат наричаме текст, организиран в свързани помежду си изречения и параграфи. Той може да бъде описание, повествование, разсъждение, аргументативен текст или инструкция.);
 2. Извлича информация от прекъснат текст (Прекъснат е този текст, който представя информацията чрез графика, диаграма, рисунка, таблица, карта и др.)
 3. Извлича информация от непрекъснат и прекъснат текст;
 4. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст;
 6. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат и прекъснат текст;
 7. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 8. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст;
 9. Осмисля, оценява информация от непрекъснат и прекъснат текст.

Как изглеждат целите ни в час? (типични дейности в час, които отговарят на тези цели)

 1. Извлича информация от непрекъснат текст
 • Намира директно казана в текст информация;
 • Отговаря на въпроси, чиито отговор се намира директно в текста.
 1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст
 • Отговаря на въпроси, чиито отговор не е директно даден в текста;
 • Перифразира;
 • Обобщава информация от цял абзац, за да достигне до отговора;
 • Прави извод;
 • Измисля заглавие на текст (стандартно);
 • Прави план заедно с ключови думи на текст (напр. за търсене в интернет).
 1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст
 • Подрежда логически разбъркани части от текст;
 • Прави оценка на база разбиране на целия текст;
 • Предлага (провокиращо) заглавие на текст / предлага подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея;
 • Открива скрит смисъл;
 • Открива отношение на автора.
 1. Извлича информация от прекъснат текст
 • Директно засича ред и колона в таблица;
 • Директно намира точка в диаграма.
 1. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст
 • Извлича стойност по критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма), стойност от таблица, диаграма;
 • Систематизира информация в таблица (включително инструкции);
 • Обобщава данни от няколко колони, от редове;
 • Именува колони и редове.
 1. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст
 • Сравнява таблици/таблица, диаграма, карта и др., като прави извод на базата на това сравнение;
 • Съотнася диаграма/таблица/карта към текст.

Още полезни статии:

Договор между ученици и учители
Гражданска активност

Договор между ученици и учители

След като сте се запознали с учениците и е настъпил моментът да изразите очакванията си към тях, както и те към вас, можете да се

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали