fbpx
Четивна грамотност Умение за учене

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни видове текстове. Знаем, че учениците четат с желание текстове, които са им близки като тематика и съдържание, които ги увличат, защото отговарят на техни интереси или занимания. Отегчават се от текстове, в които имат много непознати думи, чийто контекст не познават или асоциират с нещо безинтересно. Почти всеки текст може да се използва за развитие на четивна грамотност. В следващите страници ще се спрем на развиването на умението на учениците да работят с текстове от културната, медийната, битовата и научната сфера на общуване и на видовете въпроси, на които учениците търсят отговор, за да развиват способностите си за четене с разбиране.

Както всяко умение, така и четивната грамотност развиваме чрез надграждане. Мисловните операции, които трябва да извършват учениците, следват възходяща степен на трудност. Идеята е сходна с таксономията на Блум, според която в познавателната сфера действат равнища, подредени от лесно към трудно Настоящият наръчник идентифицира 9 нива в развитието на четивната грамотност, които преминават от едно в друго, затвърждавайки знанията от предходното. Практично е, ако всяко от тези нива обхваща по равен брой раздели от учебния план по дадения предмет, за да има ритмичност, която носи сигурност у учениците. След покриването на всяко ниво е препоръчително да се направи тестване, което да идентифицира степента на усвояване и да информира следващите стъпки.

Според типовете текст можем да формулираме 9 основни учебни цели, подредени по сложност:

 1. Извлича информация от непрекъснат текст (Непрекъснат наричаме текст, организиран в свързани помежду си изречения и параграфи. Той може да бъде описание, повествование, разсъждение, аргументативен текст или инструкция.);
 2. Извлича информация от прекъснат текст (Прекъснат е този текст, който представя информацията чрез графика, диаграма, рисунка, таблица, карта и др.)
 3. Извлича информация от непрекъснат и прекъснат текст;
 4. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст;
 6. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат и прекъснат текст;
 7. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 8. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст;
 9. Осмисля, оценява информация от непрекъснат и прекъснат текст.

Как изглеждат целите ни в час? (типични дейности в час, които отговарят на тези цели)

 1. Извлича информация от непрекъснат текст
 • Намира директно казана в текст информация;
 • Отговаря на въпроси, чиито отговор се намира директно в текста.
 1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст
 • Отговаря на въпроси, чиито отговор не е директно даден в текста;
 • Перифразира;
 • Обобщава информация от цял абзац, за да достигне до отговора;
 • Прави извод;
 • Измисля заглавие на текст (стандартно);
 • Прави план заедно с ключови думи на текст (напр. за търсене в интернет).
 1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст
 • Подрежда логически разбъркани части от текст;
 • Прави оценка на база разбиране на целия текст;
 • Предлага (провокиращо) заглавие на текст / предлага подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея;
 • Открива скрит смисъл;
 • Открива отношение на автора.
 1. Извлича информация от прекъснат текст
 • Директно засича ред и колона в таблица;
 • Директно намира точка в диаграма.
 1. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст
 • Извлича стойност по критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма), стойност от таблица, диаграма;
 • Систематизира информация в таблица (включително инструкции);
 • Обобщава данни от няколко колони, от редове;
 • Именува колони и редове.
 1. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст
 • Сравнява таблици/таблица, диаграма, карта и др., като прави извод на базата на това сравнение;
 • Съотнася диаграма/таблица/карта към текст.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.