Ученическо самоуправление

Ученическо самоуправление
ЦелВъзрастова групаВреме за предварителна подготовкаВреме в час
Учениците изпълняват правата и задълженията си.12-18 годиниОколо 1 астрономически часВ зависимост от конкретната дейност, между 1 и 3 учебни часа.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Учителят намира подходящ повод да предизвика недоволство у учениците, например – обявява класната работа на тема, формат или произведение, което не е било изучавано или не е харесвано от учениците и предизвиква остра реакция от страна на класа. След стимулиране на изразяване на недоволството, учителят предлага на учениците да дадат алтернатива, като се аргументират и покажат, че мнозинството от класа застава зад съответната идея. В тази част може да се стигне до явно или тайно гласуване за постигане на консенсус сред всички ученици. На учениците се дава възможност да предложат свой вариант за тема, формат или произведение, върху което да се случи класната работа, като аргументират избора си и (евентуално) спазят определени критерии, зададени от учителя.

 

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ

“Ученици, ще имате възможност да изберете темата/формата/ произведението, върху което ще бъде класната Ви работа по Литература. Вашата задача е да спазите тези 5 изисквания, които МОН е заложил в учебната програма. Обсъдете първо в по-малки групи своите идеи за организиране на класната работа, като се съобразите с изискванията. След това представители от всяка по-малка група ще се съберат, за да обсъдят с представителите на другите групи Вашите идеи. Целта е да постигнете консенсус относно темата/формата/произведението, като представите и съответни аргументи защо Вашето предложение отговаря на изискваният, заложени от МОН. В края на часа представителите трябва да стигнат до една конкретна идея, която да предложат за финално гласуване от всички в класа. В случай че при гласуването идеята събере квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички в класа, гласуваното предложение ще бъде темата/формата/произведението, което ще правите като класна работа.”

 

Примерно

Цел на дейността: чрез гласуване в класната стая учениците научават важността от това човек да изрази гражданската си позиция.

Реализиране: Преподавателят намира подходящ повод да предизвика недоволство в учениците. Например, обявява за класната работа тема, формат или произведение, което не се харесва на учениците с цел те да се почувстват несправедливо ощетени. Тогава обявява, че с цел удовлетворяване на желанията на учениците, ще организира онлайн гласуване, чрез което те да изберат формата и темата на класната работа, която смятат за най- справедлива. Вариантите, от които избират, естествено, са ограничени в допустимия за провеждане на класна работа вариант. Чрез използване на приложение или Google Forms през своя мобилен телефон всеки ученик избира формата или темата на класната работа, която иска: тест, есе или интерпретативно съчинение върху Хамлет, Бел Ами или Декамерон, например. В края на гласуването преподавателят обявява формата и произведението, получили най- много гласове. Следва обобщение на процеса, в който се обяснява на учениците за важността на това всеки да защити собствения си интерес чрез протест или гласуване, както е станало в случая.

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

  • Развива чувство на самостоятелност отговорност към собственото им учене у учениците.
  • Предоставя възможност учениците да осъзнаят силата на мнозинството.
  • Предоставя възможност на учениците да участват активно в определянето на правилата, които се отнасят до тях.
  • Интерактивен, забавен, нестандартен подход към класа.

 

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…

  • Възможно е тази дейност да доведе до неконструктивни предложения, което може да бъде използвано за дискусия и обсъждане в класната стая;
  • Обмислете добре критериите, с които учениците трябва да се съобразяват при генерирането на предложения;
  • Учителят трябва да е готов да приложи на практика всяка идея, до която учениците достигнат и отговаря на критериите, макар да не би била “първия” му избор в друга ситуация.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали