Договор между ученици и учители

Договор между ученици и учители

След като сте се запознали с учениците и е настъпил моментът да изразите очакванията си към тях, както и те към вас, можете да се разберете за принципите ви на работа и да ги „облечете“ в договор помежду си. При по-големи ученици (7. – 12. клас) е възможно да изработите и собствена конституция, в която да опишете основните принципи на работа в класната стая, а след това ясно да се изброят и опишат правилата и задълженията на всеки ученик и на учителя.
За да се обвърже с основните човешки права и основните граждански задължения, може те да бъдат изредени и от тях да извлечете приложението им на микрониво – класната стая. Например – „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Бе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство“ – това разбиране в класната стая би гарантирало равни права за изявяване на всеки, както и би било гаранция, че не се допуска унизително, негативно отношение към съученици.
След като сте запознали учениците със значението на правата и задълженията, с начина, по който се формулират, можете да ги разделите на групи. Всяка група трябва да изработи по n на брой права, срещу които да постави съответните задължения. След това ги обсъждате, виждате кои от тях се припокриват при групите и чрез гласуване избирате тези, които ще важат за вашата класна стая. Важно е всеки да сложи своя подпис и да са на видимо място в класната стая. Може да включите и родителите, като изготвите по едно копие за всеки ученик и оставите място и родителят да се подпише.
За да има максимален ефект, е изключително важно заедно да измислите положителните и отрицателните последствия от правилата и системно да следите за тяхното спазване.
Резултат: Учениците са ангажирани в клас, като възприемат и своето присъствие по-отговорно.
Примерна инструкция
Всяка група има задача да измисли n на брой правила и задължения на ученика и учителя. Правилата и задълженията трябва да бъдат кратки и ясни, изписани в положителна форма – например „Ученикът има право винаги да задава въпроси при неразбран материал. / Учителят е задължен да следи за спазването на задълженията на всеки от класа“. Разполагате с 10 минути време за работа, след което ще дискутираме резултатите.
Предимства на стратегията
•Стратегията е приложима за всички часове;
•Учениците развиват умения за работа в екип и аргументиране на позицията си;
•Ефективен начин за изграждане на отговорно отношение към учебния процес от учениците.
За тази стратегия е добре да имате предвид, че:
•може да отнеме повече време при разпалване на дискусията;
•учениците може да не познават точно значението на права и задължения;
•може да се появят неподходящи идеи за права и задължения, както и за последствията.
От практиката
Примерен договор:
Договор между Юлия Мишкова и учениците от 5б клас

С настоящия договор се уреждат отношенията между всички ученици от 5б клас и Юлия Мишкова, учител по история и немски език.
С оглед създаването и поддържането на приятна и забавна атмосфера за учене двете страни се договарят да спазват и изпълняват следните правила и задължения:
1. Идват подготвени и навреме в час!
2. Изключват мобилните си телефони!
3. Изслушват се, не повишават тон и се уважават с дела и думи!
4. Работят ефективно в час!
5.Заедно обсъждат и дават идеи за възможно най-интересните начини за провеждане на часовете!
Подобно отношение гарантира постигането на отлични резултати от целия клас + 2 минути шеги, вицове в края на всеки час!
За да се справим по-добре, всеки месец класът трябва да излъчва представители в следните длъжности:
– нанася резултати, плюсове и минуси от часа;
– проверява класната стая след биенето на звънеца;
– отчита времето за отделните задачи;
– раздава работни листове, контролни и събира домашни.
*Задължение на всеки от класа е да оказва съдействие във всяка задача на всеки свой съученик!
Подписи:

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали