fbpx
Гражданска активност

Договор между ученици и учители

Договор между ученици и учители

След като сте се запознали с учениците и е настъпил моментът да изразите очакванията си към тях, както и те към вас, можете да се разберете за принципите ви на работа и да ги „облечете“ в договор помежду си. При по-големи ученици (7. – 12. клас) е възможно да изработите и собствена конституция, в която да опишете основните принципи на работа в класната стая, а след това ясно да се изброят и опишат правилата и задълженията на всеки ученик и на учителя.
За да се обвърже с основните човешки права и основните граждански задължения, може те да бъдат изредени и от тях да извлечете приложението им на микрониво – класната стая. Например – „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Бе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство“ – това разбиране в класната стая би гарантирало равни права за изявяване на всеки, както и би било гаранция, че не се допуска унизително, негативно отношение към съученици.
След като сте запознали учениците със значението на правата и задълженията, с начина, по който се формулират, можете да ги разделите на групи. Всяка група трябва да изработи по n на брой права, срещу които да постави съответните задължения. След това ги обсъждате, виждате кои от тях се припокриват при групите и чрез гласуване избирате тези, които ще важат за вашата класна стая. Важно е всеки да сложи своя подпис и да са на видимо място в класната стая. Може да включите и родителите, като изготвите по едно копие за всеки ученик и оставите място и родителят да се подпише.
За да има максимален ефект, е изключително важно заедно да измислите положителните и отрицателните последствия от правилата и системно да следите за тяхното спазване.
Резултат: Учениците са ангажирани в клас, като възприемат и своето присъствие по-отговорно.
Примерна инструкция
Всяка група има задача да измисли n на брой правила и задължения на ученика и учителя. Правилата и задълженията трябва да бъдат кратки и ясни, изписани в положителна форма – например „Ученикът има право винаги да задава въпроси при неразбран материал. / Учителят е задължен да следи за спазването на задълженията на всеки от класа“. Разполагате с 10 минути време за работа, след което ще дискутираме резултатите.
Предимства на стратегията
•Стратегията е приложима за всички часове;
•Учениците развиват умения за работа в екип и аргументиране на позицията си;
•Ефективен начин за изграждане на отговорно отношение към учебния процес от учениците.
За тази стратегия е добре да имате предвид, че:
•може да отнеме повече време при разпалване на дискусията;
•учениците може да не познават точно значението на права и задължения;
•може да се появят неподходящи идеи за права и задължения, както и за последствията.
От практиката
Примерен договор:
Договор между Юлия Мишкова и учениците от 5б клас

С настоящия договор се уреждат отношенията между всички ученици от 5б клас и Юлия Мишкова, учител по история и немски език.
С оглед създаването и поддържането на приятна и забавна атмосфера за учене двете страни се договарят да спазват и изпълняват следните правила и задължения:
1. Идват подготвени и навреме в час!
2. Изключват мобилните си телефони!
3. Изслушват се, не повишават тон и се уважават с дела и думи!
4. Работят ефективно в час!
5.Заедно обсъждат и дават идеи за възможно най-интересните начини за провеждане на часовете!
Подобно отношение гарантира постигането на отлични резултати от целия клас + 2 минути шеги, вицове в края на всеки час!
За да се справим по-добре, всеки месец класът трябва да излъчва представители в следните длъжности:
– нанася резултати, плюсове и минуси от часа;
– проверява класната стая след биенето на звънеца;
– отчита времето за отделните задачи;
– раздава работни листове, контролни и събира домашни.
*Задължение на всеки от класа е да оказва съдействие във всяка задача на всеки свой съученик!
Подписи:

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.