fbpx
Умение за личностно развитие

Билет за рефлексия

А. Всеки ученик получава билет с въпроси за рефлексия, на които да отговори в края на часа:

 1. Кое е най-важното нещо, което научих в днешния час?
 2. Какъв въпрос, свързан с този урок, остана неизяснен?
 3. Как това, което научих днес, е свързано с други училищни предмети и/или сфери от живота извън училище, и/или с плана ми за личностно развитие?

Б. В края на раздел:

 1. Кое е най-важното, което научих в този раздел?
 2. Какъв въпрос/и, свързан/и с този раздел остана/ха неизяснен/и?
 3. Как това, което научих в този раздел, е свързано с други училищни предмети и/или сфери от живота извън училище, и/или с плана ми за личностно развитие?

В. В края на оценяване:

 1. С коя учебна цел/задача се затрудних най-много? Защо?
 2. С коя учебна цел/задача се справих най-лесно? Кое ми помогна?
 3. Какви умения и знания е необходимо да (до)развия, за да се справя по-успешно при следващото оценяване?

Г. В края на писмена работа/домашна работа/проект:

 1. Колко знаех по темата, преди да започна работа?
 2. Какви умения и знания използвах, за да създам конкретната писмена работа/проект?
 3. Кои са елементите от работата, които смятам за най-успешни? Защо?
 4. По какъв начин смятам, че мога да подобря работата си?
 5. Какви проблеми срещнах, докато работех? Как успях да ги реша?
 6. Какви ресурси използвах по време на работа? Които бяха най-полезни? Кои бих използвал/а отново?

Посочените тук въпроси са само примерни и всеки учител може да ги адаптира. В зависимост от времето, което може да бъде отделено за рефлексия, броят на въпросите може да варира.

Резултат: Учениците регулярно рефлектират върху работата си по урочните и учебни цели. Анализират връзката между знанията и уменията, които развиват по конкретния предмет, и останалите сфери от живота в/извън училище. Постоянно работят върху идентифициране и засилване на силните си страни и подобряване на слабите в контекста на конкретния предмет.

Предимства на стратегията

 • Учениците са по-ангажирани с учебния материал, когато виждат връзката с други предмети и сфери от реалния живот;
 • Учениците развиват чувство за лична отговорност към учебния процес, когато имат възможност регулярно да рефлектират над работата си;
 • Учениците успяват по-лесно да трансферират уменията, развити по един предмет, в други предметни област и сфери от живота;
 • Учениците развиват умението да анализират обективно собствения си труд.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • съдържанието на отговорите на учениците не трябва да бъде санкционирано под никаква форма; важно е непрекъснато да изпращаме посланието, че няма верни и грешни отговори на тези въпроси;
 • учениците може да събират билетите като част от своето портфолио и да бъдат поощрявани за редовно попълване на билетите за рефлексия;

билетите може да бъдат използвани като основа на разговор за напредъка на ученика.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.