Нашите силни и слаби страни

Pens over a notebook

Учениците избират от списък 3 силни и 3 слаби страни, с които най-силно се припознават. Учителят закачва два големи кадастрона в двата края на стаята (Силни страни, Страни за подобрение) и моли учениците да запишат, да залепят или да подчертаят своите топ 3. След това класът се разделя на две групи, които обобщават информацията от съответния кадастрон, представят обобщението на останалата част от класа и правят анализ на силните и слаби страни на целия клас като група.

Учениците използват анализа за поставяне на общи SMART цели за класа:

 • По двойки или в малки групи учениците залагат 3-5 цели за класа на базата на проведения анализ на силни и слаби страни;
 • Двойките/групите разменят помежду си написаните цели, анализират ги според SMART принципа, гласуват за най-добрата цел.
 • След анализа на всички гласове се избира една или няколко общи цели за класа.

 

Резултат: Учениците са идентифицирали силните и слабите страни на класа като цяло, анализирали са тези силни и слаби страни и са поставили общи цели за класа на базата на анализа.

* Поставянето на обща цел за класа може да бъде доразвито в рамките един допълнителен учебен час и да е съчетано с цел 2.1.3. (поставят си цел на класа за раздел, срок и/или учебна година). Може да ползвате следната таблица:

Стъпка Описание Въпроси Цел Статус
1 S Специфична (Specific) Какво, кой, къде, защо и как?
2 Измерима(Measurable) Колко?
3 А Амбициозна, но постижима (Ambitious but achievable) Описва ли амбициозен, но реалистичен краен резултат? (взимайки предвид всички значими условия) ДА/НЕ
4 R Релевантна (Relevant) От значение ли е за ученика?
5 T С ясни времеви рамки (Time-bound) Кога/в какви интервали трябва да е изпълнена?

 

Предимства на стратегията

 • Учениците имат шанс да рефлектират над силните/слабите си страни в контекста на функционирането им в група;
 • Демократичен и ангажиращ учениците начин за определяне на целите на класа;
 • Учителят се превръща във фасилитатор на процеса на целеполагане;
 • Учениците могат ясно да видят връзката между поставените цели и техните силни и слаби страни.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • някои ученици могат да се затруднят повече от други с посочването на силни/слаби страни;
 • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да идентифицират силна/слаба страна;
 • обобщението и анализът на резултатите може да отнеме повече от предвиденото време;
 • анализът и целеполагането могат да доведат до спорове и разногласия;
 • преди учениците да могат да поставят SMART цели, учителят трябва да разясни критериите, да даде примери за добри/лоши цели, да даде възможност на учениците да анализират дадени цели според конкретен формат и/или критериална матрица.

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали