Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това преразказват чутото. Това е подходяща подготовка за дебат в клас.

Целта на стратегията е развиване на критическо мислене, аргументиране, изслушване, споделяне на позиция. Подходяща е най-вече за създаване на аргументативни есета или речи (литература, езици), но може да бъде прилагана при наличието на всякакъв вид въпрос/текст с повече от една гледна точка (история, география, биология, философски цикъл).

Конкретни стъпки и примерна инструкция

 1. Поставете въпрос с повече от една гледна точка (целта е да предизвикате аргументиране и дебат) пред учениците. Трябва да сте сигурни, че това е позната (учена) концепция за учениците;
 2. Дайте време да помислят и да запишат различни точки и страни по въпроса;
 3. Разделете ги по двойки. Учениците стоят един срещу друг. Определете участник А и участник Б;
 4. Дайте една минута на всички участници А да говорят за едната страна на въпроса (ЗА/в подкрепа), опитвайки се максимално да убеди участник Б. Участник Б слуша внимателно;
 5. Дайте една минута на участник Б да ПРЕРАЗКАЖЕ аргумента на участник А;
 6. След изтичането на перифразирането дайте една минута на участник Б да представи своята гледна точка, противоположната;
 7. След изтичане дайте една минута на участник А за перифразиране на чутото;
 8. След устната част дайте на учениците кратко време, за да напишат един параграф, представящ аргумента на противника. Накарайте ги да ги прочетат едни на други, за да са сигурни, че коректно са представили аргумента;
 9. Поставете учениците в групи по 4. Всички ученици в една група трябва да са с параграфи от една и съща позиция на аргумента;
 10. Учениците четат своите параграфи пред останалите в групата;
 11. Коментират всяка от точките в параграфите. Описват всички общи открития/аргументи;
 12. Съберете целия клас в кръг;
 13. Учениците презентират пред големия кръг общите идеи/точки/аргументи, които са намерили;
 14. Участниците могат да си водят записки през цялото време (препоръчително е особено в началото).

 

Предимства на стратегията

 • Развива множество умения;
 • Приложима е и в малки, и в големи групи/класове;
 • Развива умението за аргументиране;
 • Може да е неформално или формално структурирана, при по-формален формат учениците трябва да са по-уверени и опитни;
 • Може да се използва в развиването на по-сложни и дълги казуси или раздели, но учениците ще се нуждаят от предварително време за проучване.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва предварително да бъде развито умението/различаването на аргумент от мнение;
 • добре е преди това учениците да са свикнали на стратегия 2.1.3., за да са по-уверени в споделянето със съученик и да знаят какво се очаква от тях;
 • следене на всички групи е много трудно, може да назначавате ученици да помагат;
 • изказването за определено кратко време е предизвикателство за учениците, така че е добре да сте го упражнявали заедно в други моменти от обучението;
 • винаги ще има ученици, които ще се притесняват да говорят пред група, не ги насилвайте или помислете как бихте могли да ги подготвите предварително.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

 • 00дена
 • 00часа
 • 00минути