fbpx

Таг - Самопознание

A girl writing on a piece of paper

Разгадай ме

Учениците се разделят по двойки, за да създават въпросник, чрез който да анализират силните и слабите страни на съучениците си по конкретния учебен предмет...

Lamp on black board

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност...

Pens over a notebook

Нашите силни и слаби страни

Учениците избират от списък 3 силни и 3 слаби страни, с които най-силно се припознават. Учителят закачва два големи...

Lamp on black board

Моите силни и слаби страни

Учениците получават списък със силни и слаби страни (или гледат PowerPoint презентация), като трябва да оградят, да...

Добрата дума

Учениците теглят произволно име на съученик, след което пишат едно добро качество/силна страна и една страна за...