Моите силни и слаби страни

Lamp on black board

Учениците получават списък със силни и слаби страни (или гледат PowerPoint презентация), като трябва да оградят, да подчертаят или да извадят тези, които се отнасят за тях по конкретния предмет; в училище като цяло; у дома; в извънкласните им дейности и в проекти.

Резултат: Учениците са идентифицирали своите силните и слабите страни от конкретен списък с такива.

Предимства на стратегията

  • Идентифицирането на силни/слаби страни е улеснено, тъй като са предоставени възможни опции, от които учениците да избират;
  • Предоставянето на ясен контекст като конкретен предмет или извънкласно занимание например също спомага за успешното извършване на задачата;
  • Тази стратегия може да бъде използвана регулярно преди и след всеки раздел като вид оценка на напредъка и като база за рефлексия.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • някои ученици могат да се затруднят повече от други при посочването на силни/слаби страни;
  • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да идентифицират силна/слаба страна;
  • по-затворените в себе си ученици може да откажат да изпълнят задачата или да не бъдат откровени;

някои ученици може механично да изпълнят задачата, без да влагат мисъл и същински анализ.

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали