Роли в групова работа на база силни/слаби страни

roli

Учениците се разпределят по групи и получават инструкции от учителя за конкретната групова задача/проект (ако задачата е по-сложна/отнема повече от един учебен час, може да се предостави кратко описание на отделните групови роли). След като се запознаят със задачата, всеки ученик има 3-5 мин да запише 1-3 силни страни, които биха му помогнали в конкретния контекст, както и 1-3 страни за подобрение, върху които може да работи в тази задача/проект. След това всички членове на групата имат 5 мин да споделят силните/слабите си страни, дискутират и разпределят ролите на базата на тази информация.

Стратегията може успешно да се адаптира и за преговорни задачи. Учениците получават от учителя списък с взетите теми, усвоените умения, постигнатите цели за раздела. Дава им се определено време да разгледат списъка и да изберат 1-3 сфери, които смятат за силна страна, и 1-3, които са им зони за подобрение. Учителят анализира данните и на тази база формира отделни групи за преговор.

Резултат: Учениците анализират своите силни и слаби страни спрямо конкретна задача/проект, за да разпределят помежду си отделните роли.

Предимства на стратегията

  • Ефективен начин да се фокусира вниманието на учениците върху специфичните изисквания на задачата/проекта;
  • Дава възможност на учениците сами да разпределят ролите по един демократичен и критичен начин, базиран на сравнително обективен анализ на силни и слаби страни;
  • Ефективен начин да направим преговорния процес по-целенасочен, фокусиран и полезен за максимален брой ученици.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време от повечето стратегии за разделяне по групи;
  • някои ученици могат да се затруднят с определянето на силни/слаби страни в конкретния контекст;
  • някои ученици могат да имат нужда от повече време, за да идентифицират силните/слабите си страни в конкретния контекст;
  • учениците могат да изпитат затруднения със свързването на конкретни силни/слаби страни и съответните групови роли;

може да се създадат условия за междуличностни пререкания и/или твърде дълги дискусии.

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали