Prepodavame.bg

Дебат

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е в подкрепа на твърдението, а другият го отрича. Може да изберете темата според учебните си цели, може да оставите учениците да помислят и изберат теми, близки до техните интереси и всекидневие.

В дебата се развиват множество умения, като публично говорене, критическо мислене, проучване, толерантност към друга позиция, работа в екип. Важно е учениците да бъдат подготвени да дебатират и в подкрепа, и срещу твърдението.

Двата основни типа дебати са:

 • Дебат, който изисква задълбочена предварителна подготовка и проучване;
 • Импровизиран дебат в рамките на часа с кратко време за подготовка и аргументиране.

Трябва да се отбележи, че дебатът като стратегия за развиване на умения в класната стая е широко обсъждана и използвана стратегия, особено в други държави, и включва задълбочена подготовка на учениците по различни умения, за да се стигне до същински дебат. Има различни техники, упражнения и цели уроци, които да упражнят умения като аргументиране и защитаване на позиция (вж. линковете). Тук ще бъдат посочени основните стъпки при организиране и провеждане на самия дебат.

Основни стъпки и примерна инструкция

 1. Представете пред учениците идеята за дебата, за какво служи, къде най-често се използва и защо е важен. Дайте им възможност да се включват, те самите да дават примери и идеи (в парламента, в спор и т.н.). Най-важното тук е да се достигне до убеждението, че “в спора се ражда истината”, че човек трябва да умее да аргументира и защитава мнението и позицията си;
 2. Представете пред тях критериалната матрица (ако стратегията е с фокус комуникационни умения, може да се използва критериалната матрица за умението; ако фокусът е дебат и аргумениране, трябва да се създаде различна с конкретните цели), по която ще оценявате дебата. Обсъдете с тях критериите, важността им. Внимателно преминете през всяка точка, за да сте сигурни, че всички разбират вложения смисъл и умението, което се тества. Може да преминете през критериалната матрица в “реална” ситуация на дебат. Просто направете един упражнителен с каквато и да е тема и спирайте, за да обсъждате точките за оценка;
 3. Представете на учениците списък с теми**. Оставете ги сами да изберат тема чрез гласуване. Може всеки един от тях да даде листче с предпочитаната тема. Така ще е по-лесно да формирате отбори за различните дебати;
 4. Преди да дадете самата задача, обяснете, че някои ученици ще се състезават от страна, противоположна на техните вярвания и предпочитания, но това е едно от основните умения;
 5. Изберете тема и отбори (2 ученици ЗА и 2 ПРОТИВ) за първия дебат (той може да е демонстративен/ упражнителен), оставете няколко дни време за проучване на темата от отборите. Отбележете, че колкото по-добре са проучили темата, толкова по-силни дебатьори ще бъдат. Полезно е да им дадете структура за проучване и записване на аргументи;
 6. В деня на дебата раздайте критериалната матрица на останалите ученици. Те ще наблюдават, отбелязват, задават въпроси и накрая ще отсъждат;
 7. Започнете дебата. Дайте 5-7 минути на първи отбор (този ЗА) да се представи, да представи темата, както и какво ще защитава. И двамата участници трябва да говорят поравно;
 8. Повторете стъпката с другия отбор;
 9. Дайте 3 минути на отборите да помислят и подготвят ясно своето опровержение;
 10. Дайте по 3 минути на отбор за опровержение;
 11. След това всеки отбор има определено време за заключение и обобщение на своята позиция и аргументи, както и решение (ако въпросът на дебата изисква даване на конкретно решение);
 12. Оставете време на публиката да задава въпросипо темата;
 13. Оставете време, за да обсъдите с публиката представянето на отборите по матрицата;
 14. Може да гласувате с публиката за победител;
 15. Рефлектирайтес участниците за процеса на дебата.

 

Списък с примерни теми за дебат

 1. Училищните униформи трябва да са задължителни.
 2. Всички ученици трябва да са задължени да полагат обществено полезен труд за една година.
 3. Всички трябва да са вегетарианци.
 4. Андроид е до-добър от Айфон.
 5. Всички граждани, които не гласуват, трябва да плащат глоба.
 6. Смъртното наказание трябва да бъде премахнато.
 7. Количествените оценки в училище трябва да бъдат премахнати.
 8. Възрастта за гласуване трябва да бъде намалена.
 9. Историята трябва да се изучава задължително в училище.
 10. Пушенето трябва да е незаконно.
 11. Еднополовите бракове трябва да са незаконни.

 

Това са само примерни теми. Някои от тях са подходящи за по-големи ученици, други могат да се прилагат в среден и горен курс на обучение. Може да преформулирате всички теми на ЗА и ПРОТИВ, за да не налагате правилен отговор.

Предимства на стратегията

 • Развива множество умения;
 • Може да се прилага във всички предметни области;
 • Има множество варианти на провеждане;
 • Уменията, усвоени при подготовка за дебат, (и темите) могат да се прилагат за писмени аргументативни есета;
 • Лесно е да въвлечете родители и общност (като съдии, публика);
 • Приложимо е за малки групи, големи класове или за междукласно/междуучилищно състезание;
 • Имате свобода при избора на теми. Дава се избор на учениците.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • изисква задълбочена предварителна подготовка в развиване на различните умения (изслушване; проучване; аргументиране; публично изказване и т.н.);
 • трябва да сте много внимателни дискусиите да не преминат на лично равнище, а да останат концентрирани върху въпроса;
 • изисква време за подготовка и провеждане;
 • трябва внимателно да зададете задачи на останалите, които не участват в конкретен дебат;
 • задължително е да приложите критериална матрица;
 • задължително е да сте провели няколко упражнения за дебатиране, както и няколко примерни дебата с целия клас, преди да направите официален дебат.

 

Използвана литература и полезни линкове (повечето са на английски език)

http://www.saskdebate.com/media/2875/2007gamesandactivitiesguide.pdf

http://www.saskdebate.com/media/3101/grab%20and%20go%20debate%20unit.pdf

http://712educators.about.com/dlrubricdebate.htm

https://eurofocus.wordpress.com/2014/03/15/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4/

http://noisyclassroom.com/primary/ideas/preparing-a-debate-with-a-class.html

http://712educators.about.com/od/lessonplans/a/Debates-in-Middle-School.htm

http://csdf-fcde.ca/UserFiles/File/resources/teacher_debate_guide.pdf

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Комуникационни умения

Комуникационни умения

Комуникационни умения   Какво представлява умението и защо е важно?   Какво са комуникационните умения?    Когато говорим за комуникационни умения, имаме предвид да предаваш

Elevator pitch

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини