Схематизират и обясняват схемата и ролята на всеки елемент

Схематизират и обясняват схемата и ролята на всеки елемент

Тази стратегия е чудесна възможност за учениците да приложат своята математическа грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. Преди да я приложите, трябва да се убедите, че учениците са запознати с различните елементи на системата. Чрез стратегията фокусирате вниманието им върху взаимодействието на елементите помежду им (в двете посоки) – например как данъците влияят на доходите на населението, както и как доходите на населението влияят върху данъчната политика. Целта на стратегията е да покажем на учениците, че всяко нещо съществува и си взаимодейства в определена система. Важно е да се наблегне на факта, че от една страна, конкретен елемент от една система влияе върху останалите елементи, и от друга – че върху един елемент от системата влияят множество други елементи на системата. При ползване на схематичното представяне на системата учениците я описват чрез графично представяне.

Резултат: Учениците описват ролята и връзката на различните елементи в една система и/или я представят посредством схема.

Примерна инструкция

Като използвате схема, опишете взаимовръзка между различните елементи в системата Х. Разполагате с 10 минути.

Предимства на стратегията

  • Интегрира математическа грамотност;
  • При по-големи ученици има широко приложение – може да се ползва и при водене на записки и/или развиване на умението за учене;
  • Стратегията е широко приложима;
  • Подпомага учениците при систематизиране на информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • задачата би отнела повече време при работа с по-сложни системи;
  • учениците трябва предварително да са запознати с различни начини на схематично представяне на системи;
  • системите имат един начин на схематично представяне (при константен брой елементи) и трябва да се внимава учениците да не възпроизвеждат вече обсъждана схема на система.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали