Добрата дума

Учениците теглят произволно име на съученик, след което пишат едно добро качество/силна страна и една страна за подобрение на ученика, чието листче са изтеглили. Връщат листчето на указано от учителя място. След упражнението учителят раздава листчетата на съответните ученици и им дава за задача да напишат кратък коментар, идентифицирайки някои възможности и заплахи на базата на съответната силна/слаба страна. Може да бъде записано в дневника им за саморефлексия.

Резултат: Учениците са идентифицирали една силна страна и една област за подобрение на свой съученик; провели са кратка саморефлексия на базата на посочените от съучениците лични силни/слаби страни.

Предимства на стратегията

  • Анализът на силни/слаби страни е двустранен, ученикът е едновременно анализатор и анализиран, което спомага за поддържане на добър тон и обективност;
  • Учениците имат шанс да рефлектират над силните/слабите си черти, видени през очите на околните;
  • Ефективен начин за приключване на раздел, проект, групова работа: учениците могат да базират анализа си върху конкретна ситуация, задача, предметна област;
  • Предоставя възможност за упражняване на умението за даване на конструктивна ОВ.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • преди да я ползваме, е важно да сме осигурили подкрепяща среда в клас, която да позволява учениците добронамерено да споделят и спокойно да слушат наблюдения за останалите съученици и за себе си.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали