Активни граждани в часовете по география

Възпитаването на активни граждани често изисква иновативни подходи и средства, които да насърчават учениците да участват активно и отговорно в обществото. До 11. клас, когато влиза в учебната програма под формата на самостоятелен учебен предмет, гражданското образование се осъществява интегрирано в общообразователните дисциплини. В този контекст часовете по география се явяват ценна възможност за формиране на ангажирани и отговорни личности. Учебните програми предоставят богато поле за развитие на гражданска активност и образование. От изучаването на населението и екологичните предизвикателства в региона, през разбирането на културните различия и глобализацията, до обръщането на внимание към човешките права – всички тези теми създават пътеки, които могат да насочат учениците към активно гражданство.

Гражданска активност в часовете по география

Предизвикателствата на XXI век изискват от нас да подготвим учениците да бъдат осъзнати и действащи граждани, способни да се справят със сложни проблеми. Развиването на гражданска активност в часовете по география може да изиграе ключова роля. Ако искаме да работим в тази посока, е необходимо да насърчаваме учениците да:

 • използват географските знания, за да разберат по-добре света около тях;
 • изразяват свои позиции по отношение на важни социални, екологични и икономически въпроси на локално, национално и глобално ниво;
 • действат отговорно; да не се изолират от проблемите, а наистина да търсят и предлагат решения за предизвикателствата пред обществото.

Но как да постигнем това? По-долу ще споделим няколко идеи и допълнителни ресурси, които могат лесно да бъдат адаптирани спрямо възрастта на учениците и темите в учебната програма. Част от дейностите са подходящи и за изнесено обучение в дни покрай избори, матури и спортни и училищни празници. 

Изследвайте населеното място, в което живеете

 • Открийте какво липсва в данните на Уикипедия за населеното място, в което се намира училището, и направете предложение да се добави информация;
 • Обсъдете с учениците си какви проблеми и какви възможности виждат за развитие на региона. Опитайте се да им покажете връзката между вашият град или село и големия свят;
 • Направете карта на забележителностите и я представете в общината;
 • Запазете час за среща с кмета, областния управител или друга фигура на административната власт. Нека учениците предварително се подготвят с въпроси – какви са правомощията му, как се управлява едно населено място, какви трудности среща, какво зависи от него, какво зависи от гражданите и какво от другите държавни институции.

За допълнително вдъхновение прочетете статиите ни ”Учениците като граждани или как да насърчим гражданското участие в училище?” и ”Как да възпитаме добри граждани в класната стая?”

Развивайте екологичната и предприемаческа нагласа на вашите ученици

 • Събирайте разделно отпадъците в класната стая, а защо не и в цялото училище;
 • Организирайте кампании с местни фирми, които имат нужда от стъкло, хартия или пластмаса – осигурете суровината в замяна на дарение (например на техника) или услуги, необходими на училището;
 • Организирайте дни за почистване на природни области в близост до училището (подходяща дата е 22 април – Денят на Земята);
 • Отворете пространство за предлагане на екологични инициативи от страна на учениците – доброволчество, еко-каузи и др. – подробности може да откриете и в статията ”5 идеи за развиване на екологично гражданство в училище”.

Включете темата за културните различия в часовете и в училищния календар

 • Организирайте срещи с представители на различни култури;
 • Задайте като проект на учениците да изследват близки и далечни култури и етноси, техните особености, прилики и разлики с българските обичаи;
 • Използвайте изкуството като прозорец за диалог с другите народности – организирайте фестивали/работилници за рисуване, танци, музика, театър и др.

Още вдъхновение може да почерпите от статиите ни “6 идеи за насърчаване на гражданското участие чрез изкуство” и ”5 начина да празнуваме културното многообразие през цялата учебна година”.

Създайте мост между точните и хуманитарните науки

 • Интердисциплинарният подход е изключително важен за критичното и холистично осмисляне на глобални и локални проблеми – помислете за проекти, чрез които да обвържете значими социални проблеми с тяхното практическо решение (например липсата на чиста вода с възможните технически решения или хуманитарните кризи в резултат на природни бедствия и възможните начини за подкрепа на пострадалите);
 • Поканете представители на външни организации като БЧК, Хелзинкски комитет, УНИЦЕФ и др (може и онлайн – чрез видео среща), за да ви споделят опита си;
 • Предложете различни възможности за насърчаване на гражданската активност в и извън училище (например създаване на статии, подкасти или видео по даден проблем, участие в кръгли маси, инициативи в полза на местната общност и за подобряване на облика на населеното място) – нека учениците повярват, че промяната към по-добро зависи от тях

Разбира се, трябва внимателно да подберете политически неутрални инициативи. При теренната работа пък е важно да се уверите, че условията не застрашават живота и здравето на учениците. Още конкретни насоки ще намерите тук: ”Проекти по философия и гражданско образование – как да ги осъществим?”.

Пожелаваме си повече граждански активни учители, които да бъдат пример на своите ученици.

Успех!

 

Използвани ресурси:

Esteves, M. H. (2012). Geography Education and Citizenship Education in Portugal: A Challenge for the 21st Century. SAGE Open, 2(4). https://doi.org/10.1177/2158244012471956

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали