Учениците като граждани или как да насърчим гражданското участие в училище?

Примерни дейности по гражданско образование, адаптирани от Гражданско образование, 11. клас: помагало за учители, Европейска комисия, Служба за публикации, 2021

Основни проблеми, свързани с липсата на знания и умения за гражданско участие

Отказът на голяма част от младите хора да гласуват е сериозен обществен проблем, който води след себе си редица други проблеми за демокрацията, като принцип и форма на управление (по-голяма тежест на т.нар. купен вот, политическа и гражданска апатия, дезинформация и др.). Същевременно според резултати от международно изследване на граждански компетентности и нагласи за активно гражданско поведение на учениците делът на българските ученици, които са склонни в знак на протест да блокират пътища и да окупират сгради (над 30%), е близо два пъти по-висок от средния резултат на учениците в останалите изследвани държави (15-20%). В часовете по гражданско образование или в час на класа може да работим целенасочено за уравновесяване на тези крайности, свързани с липсата или с прекалено крайните прояви на гражданско участие, характерни за българските ученици.

Защо е важно учениците да бъдат граждански активни?

Съвременната идея за демокрация се основава на идеята за политическо равенство на всички граждани – автономни и равнопоставени индивиди, и на два големи процеса – представителство и участие. Участието, присъствието и възможността на гражданите да влияят върху процеса на вземане на управленски решения се разбира като гаранция за „контрол“ на гражданите върху действията на представителите във властта. 

Гражданското участие създава стимули за сътрудничество между различните индивиди в едно общество за решаване на общи проблеми. Най-общо участието може да бъде разделено на кооперативно и конфронтационно. Кооперативно е, когато гражданите се включват в работата на различни държавни институции или специални консултативни органи, създадени към тях. Конфронтационно е, когато група граждани се борят за това да бъдат включени в процеса на вземане на решения – протести или гражданско неподчинение.

Основни послания към учениците

  • Гражданското участие е начин да упражняваме правата си на граждани. 
  • Силата на гражданското общество зависи от личния ангажимент на всеки гражданин за отговорно и конструктивно участие в обществения и политически живот. 
  • Има смисъл от гражданското участие – чрез него всеки от нас може да допринесе за по-демократично общество и по-добро качество на живот в държавата.

Дейности за развиване на гражданското участие на учениците

Авторите на оригиналната статия предлагат общо 12 дейности, но тук сме избрали да представим само четири. Ако имате интерес, погледнете и останалите на стр.95-113 от помагалото.

1. С първата дейност може да проверите дали учениците правилно са разбрали какво е и какво не е гражданско участие, като използвате следния работен лист:

Учениците като граждани или как да насърчим гражданското участие в училище?

2. Следващата дейност е наречена панаир на идеите и е добър преход към подготовка и реализиране на реална доброволческа и/или гражданска активност с учениците и училищната общност (родители, община, фирми и организации).

Учениците като граждани или как да насърчим гражданското участие в училище?

В идеалния случай отличените каузи могат да се реализират на практика и учениците да почувстват смисъла на гражданската активност, както за себе си, така и за околните.

3. При следващата дейност учениците могат да преживеят чрез театър различни сцени на гражданска пасивност и гражданска активност, така че наистина да усетят разликата между двете и да направят избор за себе си кое е по-полезно.

Учениците като граждани или как да насърчим гражданското участие в училище?

4. Последната задача е свързана с анализ на филмови сцени по темата и изисква повече време и отдаденост от страна на учениците, затова я препоръчваме за домашна работа. След като изгледат филма или посочените откъси от него, може да им зададете да отговорят писмено на въпросите от работния лист. Темата за дигиталната свобода и дигиталната зависимост би трябвало да им даде храна за размисъл какво предстои пред тях и какви избори и решения да взимат, за да запазят свободата и личната си неприкосновеност в дигиталното пространство.

Учениците като граждани или как да насърчим гражданското участие в училище?

Ако предложените дейности са ви заинтригували, можете да си свалите цялото помагало:

Свалете помагалото тук

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали