Проекти по философия и гражданско образование – как да ги осъществим?

Вече и на първокласниците дават „проекти“ за домашна работа, които често са не просто съвместни, а директно делегирани на родителите. При по-големите ученици пък съществува риск даването на проект да се приеме като „copy & paste“ на снимки и/или текст по дадена тема, при което визуализацията да заеме значително по-важно място от съдържанието. За да се избегнат подобни резултати, е важно с учениците си да имате едно и също разбиране за проект и предварително да изясните какви са критериите за оценка.

В определението за проект на Института по управление на проекти (PMI) – временно усилие, предприето за създаване на уникален продукт, услуга или резултат [1] – от организацията наблягат на неговата времева рамка и краен резултат, т.е. дава се конкретна задача с фиксиран срок на изпълнение. Пример за подобен тип задача в час по философия е учениците да си изберат един философ и да го представят в обем до 2-3 стр. за срок от 2 седмици по следните точки:

Проект „Фигура на философа“

Име и изображение:

Период, в който е живял/а:

Кратка биография:

 • Образование и професия
 • Любопитни факти

Идеи и произведения:

 • Основни идеи и произведения 
 • Синтезирани мисли и мъдрости – по възможност няколко цитата от негови произведения

Актуалност:

 • Примери за приложимост на философските идеи днес, чрез интерпретация на негови произведения и какво според теб би казал за: 
  • образованието, отношенията между хората, морала; 
  • принципите на управление (на държава, фирма или училище); 
  • разпределението на благата (по равно или според заслугите) и т.н.
 • Аргументирана теза с отговор на въпросите: с какво ти помагат/ с какво те впечатляват неговите/нейните идеи/с кои от тях (не) си съгласен/съгласна и ЗАЩО?.

Източници на информация:

 • Използване на минимум 4 източника на информация, които да са коректно цитирани. 

Таблица за оценка на проекта (изтегли тук):

Карти за оценка и самооценка на проекти представят и авторите на Помагалото по гражданско образование за 11 клас [2, с.42-44]. А допълнителни насоки и критерии за формулиране на теза, анализ на философски текст и работа по проект са включени в учебника за 8. клас на издателство “Просвета” [3].

Как този проект развива уменията на учениците?

 1. Учат се да търсят информация и да извличат само това, което им трябва без да правят „copy & paste“ на цялата страница от Уикипедия
 2. Учат се да структурират информация по смисъл
 3. Учат се да цитират използваните източници
 4. Учат се да правят връзки във времето и пространството и да аргументират тезите си

С какво ще им помогне този проект в живота?

Освен, че разширява общата им култура и развива посочените умения, тази задача подготвя учениците за създаване на собствените им автобиографии (CV-та) и ги учи как да обвързват опита и знанията си с предстоящата им работа и това, което искат да постигнат.

Идея за проект по гражданско образование

А ако искате да направите изготвянето на проекти още по-предизвикателна и по-близка до реалния живот задача, може да наблегнете на смисловото обвързване на целите, задачите, ресурсите и очакваните резултати в процеса на създаване на един проект. Дори може да дадете на учениците реална бланка (в съкратена и/или адаптирана версия) за изготвяне на проект към някой донор или инициатива на местно или национално ниво (например бланката за граждански проекти на Лидл). Тази задача е подходяща и за създаване на комисия за оценка на проектите, сформирана от ученици от съседен или по-горен клас. Комисията може да използва и/или надгради таблицата за оценка на проекти, представена по-горе. 

За да бъдат успешни проектите на учениците ви, е важно предварително да направите подобен проект заедно или да разгледате примерни проекти – реални или измислени с учебна цел. Може да добавите и условие в задачата за работа в екип, като изберете принцип, на който да се сформират екипите.

Натрупаният опит от работа в екип и работа по проекти е изключително ценен за учениците и заслужава да отделите допълнителни часове за него. Финансирането на голяма част от дейностите не само в бизнеса, но и в здравния, образователния, социалния сектор и дори в сферата на изкуствата (поне засега) се случва на проектен принцип и сформирането на добър екип е от ключово значение. Позволете на учениците си да го разберат сами.

 

Използвани ресурси:

 1. ПРОЕКТ – Общ списък на понятия – УНИВЕРСИТЕТСКИ РЕЧНИК – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – Нов български университет (nbu.bg)
 2. Европейска комисия, Представителство в България, Стоименова, Б., Асенова, М., Славкова, Л., et al., Гражданско образование, 11. клас : помагало за учители, Служба за публикации, 2021, с. 42-44. https://data.europa.eu/doi/10.2775/397179
 3. Варджийска, Е., Цветанска, С., Захариев. Я. 2017 Философия за 8. клас, Изд. Просвета. София.

 

Още полезни статии:

Финансова грамотност
Финансова грамотност

Финансова грамотност

Финансова грамотност В следващите страници представяме умението финансова грамотност. Разделено на елементи, то дава пълната картина на това какво очакваме от учениците да знаят и

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали