Prepodavame.bg

Кое би предпочел – СЕУ игра по география

Учениците избират между две действия, емоции, концепции и аргументират отговора си.

Самоосъзнатост: Учениците разбират и обясняват собствения си избор; изграждат положителна нагласа към учебния материал.

Социална осъзнатост: Учениците разбират изборите на другите.

5 – 10 мин. за “географска загрявка” по двойки 

Готови въпроси от типа : “Кое би предпочел?

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Покажете тестето картите с думи и обясняте:”Днес работим по двойки” (според това как са разпределени в класната стая, на чиновете) Всяка двойка ще получи тесте от 4 карти с въпроси – по два за всеки. Един от вас тегли първата карта, прочита въпроса от нея и го задава на партньора си, а той трябва да отговори.” 

Демонстрирайте

Тук демонстрирайте на учениците като изтеглите карта и я прочетете на глас.“Какво би предпочел – да си изследовател в джунглата или в пустинята?” Добавете: “След като отговорите какво предпочитате, обяснете защо сте направили този избор.Например, ако сте избрали пустинята, защо и какво знаете за нея, какво харесвате в нея? Когато партньорът ви отговори, е негов ред да тегли карта и да ви зададе въпрос”

Обобщете

Последните пет минути отделете, за да обсъдите дейността:

Какво научихте от тази игра за своя съотборник? 

Какво е най-интересното от раздела/урока/отговорите на съученика, което ще запомните завинаги? Защо? 

Кой въпрос ви беше най-труден за отговор? Защо?

Примерни въпроси
  1. Какво би предпочел да си изследовател в джунглата или в пустинята?
  2. Какво би предпочел да търсиш храна в пустинята или на полюсите?
  3. Какво би предпочел да говориш аймаран или венда?
  4. Какво би предпочел да отглеждаш зеленчуци или да отглеждаш животни?

 

Ако времето не е свършило, а някои двойки са приключили с картите, кажете им, че сега могат и сами да измислят някои въпроси и да ги разиграят.

Въведете играта като регулярна дейност в началото и/или края на даден раздел. Нека учениците сами да създават въпроси от типа “Кое би предпочел?” на база вече усвоения материал или предстоящата учебна тема.

Учениците могат да играят и у дома със своето семейство. 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.