Етикет: СЕУ География

Учениците формулират географски въпроси с отворен отговор които насърчават анализа на пространството, мястото и взаимовръзките между света на хората и

Учениците избират между две действия, емоции, концепции и аргументират отговора си. Самоосъзнатост: Учениците разбират и обясняват собствения си избор; изграждат

Учениците се запознават с живота на известен изследовател и създават поема от негово име. Самоосъзнатост: Учениците научават и изпитват нови

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси . Социална осъзнатост: Учениците разбират основните идеи на миграцията. Управление на

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности

Учениците създават и задават въпроси за традиции и бит на човек от друга държава или на човек, който живее в

Учениците извеждат важна информация за дадена държава или регион на база новинарска статия за събитие/явление/случка. Социална осъзнатост: учениците се запознават

Учениците сравняват миналото и сегашно състояние на дадена местност по определени показатели. Социална осъзнатост: учениците разбират процесите – икономически, емоционални

Учениците анализират откъс от популярна книга с помощта на географски карти и СЕУ въпроси. Самоосъзнатост: учениците опознават личностните си качества