Силата на добрите географски въпроси

Учениците формулират географски въпроси с отворен отговор които насърчават анализа на пространството, мястото и взаимовръзките между света на хората и света на природата.

Социална осъзнатост: Учениците изследват различни гледни точки, като пространствени, културни, политически, икономически, исторически, екологични или геоложки.


Вземане на отговорни решения: Учениците прилагат критично мислене в анализа на изучавания материал, за да формулират сложни географски казуси/въпроси. 

40 мин. при първо провеждане; 10 – 15 мин., когато стане регулярна

Примерни въпроси 

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете ясни  критерии за качествени географски въпроси. Обяснете, че въпросът трябва да е сложен географски въпрос с отворен край, който може да стимулира изследване и дискусия. Географското проучване отговаря на три основни въпроса:

 

 • Къде се намира Х?
 • Защо е там?
 • Защо ни интересува това?

Сложните въпроси:

Изискват от учениците да разглеждат връзките между различни гледни точки, като пространствени, културни, политически, икономически, исторически, екологични или геоложки.

Не могат да бъдат отговорени бързо или с просто търсене в интернет.

Моделирайте

Започнете с близки примери, като училището. Например, какви географски въпроси могат да зададат за училището? Моделирайте с няколко прости примера:

Къде се намира училището?

Защо се намира там?

Какво се намира в близост до училището?

Какво е общото между това местоположение и местоположението на други училища в нашия град?

Какво е различното в местоположението на училищата?

Защо местоположението на училището има значение в една общност?

Дайте примери на учениците и за това какво не са сложни географски въпроси: 

Къде са се водили най-важните битки от Първата световна война?

Къде има залежите на злато в България? 

Кои са градовете с най-голямо население в Европа?

Формулирайте

След като сте разяснили какво са и какво не са сложните географски въпроси – разделете учениците на групи по 3 – 4 души и им дайте за задача в рамките на 10 минути да формулират възможно най-много сложни въпроси на база изучавания до момента материал. 

Оценете

Дайте на учениците да оценят своите въпроси и тези на съучениците си спрямо критериите за качествен географски въпрос:

 • Въпросът свързан ли е с конкретно място?
 • Може ли да се отговори само с няколко думи ?
 • Може ли да се отговори на въпроса с просто търсене в интернет?
 • Въпросът изисква ли разглеждането на  множество източници на информация?
 • Въпросът засяга ли множество географски гледни точки?
Обобщете

Завършете дейността като направите кратък разбор: 

 • Кой въпрос искате да споделите с голямата група?
 • Какво ви беше най-трудно при формулирането на въпросите? 
 • Какво беше най-лесно? 
 • Какво ви помогна и какво ви попречи в груповата работа? 

Може да дадете на учениците някои опори при формулирането на сложни въпроси. Например: 

 • Каква роля играе/изиграва … в ….
 • Как … влияе на ….
 • Къде трябва… и защо?
 • Защо може да се случи на [едно място], но не и на [друго място]?
 • Как мога да… разработя план за…
Изполвайте тази дейност регулярно в края на даден раздел или като въведение в темата на нов раздел. 

Дайте за задача на учениците да обсъдят един от своите сложни въпроси със семейството и близките си и да обобщят различните гледни точки под формата на графика/доклад/таблица. 

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали