Интервю с човек от чуждо място

Учениците създават и задават въпроси за традиции и бит на човек от друга държава или на човек, който живее в различен край на България.

Социална осъзнатост: учениците се запознават с различни култури; повишават се позитивните нагласи към други общности и националности.

около 20 минути 

Маркер, дъска или проектор.

Стъпки за изпълнение на дейността

Времето за интервю трябва да е предварително уговорено. 

Ако учениците разговарят с чужденец, винаги правете превод, дори и по-голямата част от децата да разбират английски. Превеждайте кратки пасажи и правете чести паузи от говоренето на друг език.

Може да поканите и родители да се включат като публика по време на интервюто и да задават въпроси след това. 

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали