Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор.

Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение, окуражете ги да го обмислят сами и след това затвърдете тяхното разбиране чрез дискусия с партньор. По този начин учениците затвърждават наученото след обсъждане с друг; развиват умение за работа в малка група, активно слушане, перифразиране.

 

Стъпки и примерна инструкция

 1. Преценете какви са вашите цели (учебни и социални). На база на това разделете учениците си по двойки (може и по чинове, разбира се);
 2. Дайте задачата/въпроса (може да е от всякакъв тип; всякакъв предмет) за подготовка преди часа или по време на час задайте въпрос/задача (и в двата случая стратегията работи по един и същи начин, зависи какви са вашите цели);
 3. Учениците сядат по двойки, дайте определено време (в зависимост от задачата) да помислят сами в пълна тишина, да запишат основни моменти/идеи/точки;
 4. Определете ясно фокуса на мисленето, а и за споделянето след това;
 5. Дайте сигнал, че индивидуалното време е изтекло и споделянето трябва да започне;
 6. Поставете ясно правила за споделянето (добре е да стане още преди започване на упражнението): изслушване, перифразиране, уважително отговаряне;
 7. Обикаляйте из стаята, за да следите как се изпълнява споделянето по двойки;
 8. Повикайте няколко двойки да споделят пред класа какво са разбрали/научили/преговорили;
 9. Тук е моментът те да споделят за неотговорени въпроси или за неща, които не са разбрали, въпреки дискусията.

 

Предимства на стратегията

 • Подходяща е за всички предмети и всички теми;
 • Може да се използва за задачи за четене в клас (четат самостоятелно и споделят идеи, моменти, тези);
 • Може да е за съвсем кратко време, както и за по-дълго, зависи от дълбочината и трудността на задачата;
 • Може да променяте (като например, след като свърши споделянето, смените партньорите между групите) за по-добро разбиране.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да си отделите достатъчно време, за да се уверите, че всички ученици ясно разбират целта и стъпките от упражнението, какво се очаква от тях;
 • важно е да преминете с учениците през уменията, които трябва да прилагат: изслушване, взимане на ред, уважение на различна позиция, задаване на въпроси за изясняване;
 • нивата в клас са винаги различни и е трябва да помислите за разпределение на двойките, така че да е полезно за всички ученици;
 • може за някои ученици да е полезно да споделят първо с учителя, преди да направят упражнението.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

Още полезни статии:

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали