Prepodavame.bg

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор.

Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение, окуражете ги да го обмислят сами и след това затвърдете тяхното разбиране чрез дискусия с партньор. По този начин учениците затвърждават наученото след обсъждане с друг; развиват умение за работа в малка група, активно слушане, перифразиране.

 

Стъпки и примерна инструкция

 1. Преценете какви са вашите цели (учебни и социални). На база на това разделете учениците си по двойки (може и по чинове, разбира се);
 2. Дайте задачата/въпроса (може да е от всякакъв тип; всякакъв предмет) за подготовка преди часа или по време на час задайте въпрос/задача (и в двата случая стратегията работи по един и същи начин, зависи какви са вашите цели);
 3. Учениците сядат по двойки, дайте определено време (в зависимост от задачата) да помислят сами в пълна тишина, да запишат основни моменти/идеи/точки;
 4. Определете ясно фокуса на мисленето, а и за споделянето след това;
 5. Дайте сигнал, че индивидуалното време е изтекло и споделянето трябва да започне;
 6. Поставете ясно правила за споделянето (добре е да стане още преди започване на упражнението): изслушване, перифразиране, уважително отговаряне;
 7. Обикаляйте из стаята, за да следите как се изпълнява споделянето по двойки;
 8. Повикайте няколко двойки да споделят пред класа какво са разбрали/научили/преговорили;
 9. Тук е моментът те да споделят за неотговорени въпроси или за неща, които не са разбрали, въпреки дискусията.

 

Предимства на стратегията

 • Подходяща е за всички предмети и всички теми;
 • Може да се използва за задачи за четене в клас (четат самостоятелно и споделят идеи, моменти, тези);
 • Може да е за съвсем кратко време, както и за по-дълго, зависи от дълбочината и трудността на задачата;
 • Може да променяте (като например, след като свърши споделянето, смените партньорите между групите) за по-добро разбиране.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да си отделите достатъчно време, за да се уверите, че всички ученици ясно разбират целта и стъпките от упражнението, какво се очаква от тях;
 • важно е да преминете с учениците през уменията, които трябва да прилагат: изслушване, взимане на ред, уважение на различна позиция, задаване на въпроси за изясняване;
 • нивата в клас са винаги различни и е трябва да помислите за разпределение на двойките, така че да е полезно за всички ученици;
 • може за някои ученици да е полезно да споделят първо с учителя, преди да направят упражнението.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Elevator pitch

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Ted Talk и Реч

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.