fbpx
Комуникационни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор.

Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение, окуражете ги да го обмислят сами и след това затвърдете тяхното разбиране чрез дискусия с партньор. По този начин учениците затвърждават наученото след обсъждане с друг; развиват умение за работа в малка група, активно слушане, перифразиране.

 

Стъпки и примерна инструкция

 1. Преценете какви са вашите цели (учебни и социални). На база на това разделете учениците си по двойки (може и по чинове, разбира се);
 2. Дайте задачата/въпроса (може да е от всякакъв тип; всякакъв предмет) за подготовка преди часа или по време на час задайте въпрос/задача (и в двата случая стратегията работи по един и същи начин, зависи какви са вашите цели);
 3. Учениците сядат по двойки, дайте определено време (в зависимост от задачата) да помислят сами в пълна тишина, да запишат основни моменти/идеи/точки;
 4. Определете ясно фокуса на мисленето, а и за споделянето след това;
 5. Дайте сигнал, че индивидуалното време е изтекло и споделянето трябва да започне;
 6. Поставете ясно правила за споделянето (добре е да стане още преди започване на упражнението): изслушване, перифразиране, уважително отговаряне;
 7. Обикаляйте из стаята, за да следите как се изпълнява споделянето по двойки;
 8. Повикайте няколко двойки да споделят пред класа какво са разбрали/научили/преговорили;
 9. Тук е моментът те да споделят за неотговорени въпроси или за неща, които не са разбрали, въпреки дискусията.

 

Предимства на стратегията

 • Подходяща е за всички предмети и всички теми;
 • Може да се използва за задачи за четене в клас (четат самостоятелно и споделят идеи, моменти, тези);
 • Може да е за съвсем кратко време, както и за по-дълго, зависи от дълбочината и трудността на задачата;
 • Може да променяте (като например, след като свърши споделянето, смените партньорите между групите) за по-добро разбиране.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да си отделите достатъчно време, за да се уверите, че всички ученици ясно разбират целта и стъпките от упражнението, какво се очаква от тях;
 • важно е да преминете с учениците през уменията, които трябва да прилагат: изслушване, взимане на ред, уважение на различна позиция, задаване на въпроси за изясняване;
 • нивата в клас са винаги различни и е трябва да помислите за разпределение на двойките, така че да е полезно за всички ученици;
 • може за някои ученици да е полезно да споделят първо с учителя, преди да направят упражнението.

 

Адаптирано от: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.