Новините влизат в час

Учениците извеждат важна информация за дадена държава или регион на база новинарска статия за събитие/явление/случка.

Социална осъзнатост: учениците се запознават със ситуация в дадена държава, сравнява изборите на другите, разбира логическите връзки между характеристиките на индивида и белезите на обществото.

15 – 20 мин. 

Работен лист, химикал, статия

Стъпки за изпълнение на дейността

Статиите могат да дават информация за екологичен проблем, климатични промени (напр. Статии за пожар или наводнение), могат да дават информация за индустриален напредък ( отваряне на нов производствен комплекс), могат дори да съобщават за социална инициатива ( инициативи свързани с чистата вода, образованието и т. н.)

Нека учениците да обсъдят с родител или друг близък актуална новина за региона, която ги е впечатлила. Учениците могат да използват стратегиите за активно слушане, както и да задават СЕУ въпроси, за да разберат повече за гледната точка на събеседника. 

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали