Prepodavame.bg

Преди и сега – анализ на природна местност

Учениците сравняват миналото и сегашно състояние на дадена местност по определени показатели.

Социална осъзнатост: учениците разбират процесите – икономически, емоционални и социални, през които минават хората в градовете или местностите за определен период.

Вземане на отговорни решения: учениците сравняват и оценяват положителните и отрицателните страни на промените, които настъпват в обществата.

30 мин. или цял учебен час

Листове, химикали, табла; Материали от енциклопедии, книги или албуми за местността

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Преди часа се подгответе за дейността, като разделите класната стая на две отделни зони. Подгответе материалите в двете части на стаята, според целите на дейността- енциклопедиите и албумите в едната част, актуалните статии и снимки – в другата

Въведете

Помолете половината ученици да стъпят в едната част, а останалите в другата. След това обяснете следните правила:

„Днес ще проучваме една определена местност – част от вас , тези вляво, ще направят характеристика за местността преди 50 години, а тези вдясно ще опишат местността в днешно време. Можете да ползвате енциклопедиите, албумите, статиите, за да достигнете до нужната ви информация, последните пет минути, ще е разрешено да използвате и телефоните си. За тази част от дейността имате 15 минути. Можете да пишете на таблата, по листовете, можете да рисувате, да правите графики.

 

Работа по групи

Учениците работят в група, за да открият и обобщят следните характеристики на местността: 

  • Какъв е/ е бил  поминъкът на хората в местността
  • Как са живели/живеят
  • Има/имало ли достъп до образование, здравеопазване, добра инфраструктура
  • Как са се чувствали/ се чувстват според вас хората населяващи местността
  • Как времето влияе положително на местността(и преди, и сега)
  • Какви са/ са били техните трудности според вас”
Обобщете

След 15 минути, преминете към излагане на фактите и кратка дискусия. Нека учениците представят информацията, която са открили. Попитайте ги как се е променил животът и какви са разликите в бита на хората преди и сега? 

Учениците могат да имат достъп до компютри или телефони за фазата на проучване.

Нека учениците да помолят семейство и близки да сподлеят материали за местността, ако разполагат с такива или да споделят лични истории и впечатления за промените през годините. 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.