Prepodavame.bg

Поема от изследовател

Учениците се запознават с живота на известен изследовател и създават поема от негово име.

Самоосъзнатост: Учениците научават и изпитват нови емоции чрез други хора.

Социална осъзнатост: Учениците се поставят в позицията на друг човек, проявяват емпатия.

30 – 40 мин. 

Материали за личността, от чието име ще бъде написана поемата.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

В първите 10 минути обсъдете: “Как придобиваме знания за далечни места?”, “Знаем ли личности прекарали живота си в търсене на нови земи?” “Знаем ли имена на изследователи на Африка?” 

Обсъдете

Представете живота и мисията на Бартоломеу

Диаш с визуални материали. Посочете целите и постиженията на личността.

Бартоломѐу Дѝаш е  португалски пътешественик-изследовател и мореплавател. По време на една от експедициите си. заобикаля Африка, откривайки Нос Добра Надежда. Това се случва в търсене на морски път към Индия – едно от най-важните събития от епохата на Великите географски открития. Бартоломѐу Дѝаш е първия европеец, преминал от Атлантическия в Индийския океан.” Проследете по картата бреговете на Африка като обясните: “Експедицията на Диаш се състои от 3 кораба. Те отплават от Лисабон през август 1487 г., когато откриват югозападното крайбрежие на Африка, а на 4 декември акостира в залива „Св. Стефан“, Южна Намибия. Изследователят продължава плаването си на юг и открива залива Уолфиш Бей, залива Людериц , залива Спенсър и планината Хамаис. След 6 януари започват свирепи бури, които принуждават Диаш да излезе в открито море. След 13 дни, открива южния бряг на Африка – заливите Мосел, Алгоа и Голямата рибна река. Експедицията достига най-далечната точка от своето плаване на 12 март 1488 – Куай Хоек, близо до делтата на река Бушмен, като през този период се установяват и първите контакти с местните племена на бушмените. В крайна сметка разбунтувалия се екипаж принуждава Диаш да се откаже от вероятното му намерение да достигне и до Индия. Експедицията потегля обратно, но по пътя са открити нос Иглен нос и Нос Добра Надежда

 

През следващите 5 минути, попитайте:. “Дали Бартломеу е бил уплашен в определен момент?”, “Какво според вас най-много го е впечатлило?” “Какво може да го е карало да се чувства щастлив?” Запишете отговорите и идеите на табло/дъска като окуражавате децата да разсъждават като изследователи и пътешественици.

Създайте

Оставете време (около 10-15 мин) за писането на поемата, нека всяко дете има работен лист с насоки, редове и илюстрация съответстваща на личността, за да му действа вдъхновяващо. Произведението не трябва да е дълго, можете дори да определите максимум брой стихове.

Обобщете

През последните 5-7 минути прочетете някои от работите на децата и ги обсъдете, акцентирайте върху преживяването на ученика, попитайте: ”Как се чувства и как го изразява?”, “Какви връзки прави между фактите за личността и художествените похвати?”. Творбите могат да бъдат запазени в класната стая или да бъдат споделени с родителите.

Запознаването с личността и писането на поема могат да бъдат осъществени в рамките на един учебен час. Има възможност дейността да бъде свързана и с друг предмет – български език. В часа по география децата могат да научават, разсъждават и да нахвърлят идеи, а в часа по български да бъде осъществена творческата работа и редакцията.

Акцентирайте върху любопитството на тези личности, тяхното отношение към новостите, към местните жители. Как са се справяли с навиците и традициите на хората от други страни?

Поканете родителите на литературно четене на създадените от учениците поеми. 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.