Prepodavame.bg

Дроби за сплотяване

Учениците отговарят на въпрос, който е свързан с групата и работят с дроби.

Социална осъзнатост: учениците осъзнават принадлежността си към  групата според различни признаци.

5  мин. “математическа разгрявка със СЕУ” 

Маркери, дъска, залепващи се листчета, химикали.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете въпроса като го напишете на дъската или на табло. 
Примерни въпроси:

  • Каква част от класа днес се чувства мотивирана да учи нови неща?
  • Колко от нас обичат да решават задачи за удоволствие?
  • Кой в класа се страхува от контролните по математика?

Учениците вдигат ръце (стават, скачат, използват определн знак) за положителен отговор или споделят своя отговор посредством дигитално приложение като mentimeter.

Определете

Помолете учениците да напишат на залепващо се листче обикновената дроб, която отговаря на разултатите от зададения въпрос. 

Нека някои ученик да посочи кое е знаменателят и кое числителят.

Можете да определяте само обикновена дроб, само десетична или и двете.

Визуализирайте

Понякога искайте от учениците да представят и  визуално отговора на въпроса. Можете да сменяте редовно математическата презентация на отговора, за да поддържате интереса на учениците.

 

Обобщете

Накрая в рамките на минута помолете ученик да обясни как е достигнал до отговора.

Попитайте няколко ученика какво ги е изненадало в днешните резултати, какво ново са научили за себе си и за своите съученици? 

Може да разделяте класа на по-малки групи, които да отговарят на въпроса и така да променяте знаменателя и да усложнявате задачата. 

Поставете за задача на учениците да зададат на семейството и близките си приятели въпроса от часа и да изведат като дроб резултатите. 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Кой математик съм аз?

Учениците познават кой известен математик е залепен за челото им като задават въпроси и анализират получената информация.   Самоосъзнатост: учениците, поставяйки се на мястото на

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Математическа грамотност

Математически записки

Идеята на тази стратегия е да покажем на учениците как могат бързо да водят записки, като използват за удобство математически символи за често използвани думи.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.