Дроби за сплотяване

Учениците отговарят на въпрос, който е свързан с групата и работят с дроби.

Социална осъзнатост: учениците осъзнават принадлежността си към  групата според различни признаци.

5  мин. “математическа разгрявка със СЕУ” 

Маркери, дъска, залепващи се листчета, химикали.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете въпроса като го напишете на дъската или на табло. 
Примерни въпроси:

  • Каква част от класа днес се чувства мотивирана да учи нови неща?
  • Колко от нас обичат да решават задачи за удоволствие?
  • Кой в класа се страхува от контролните по математика?

Учениците вдигат ръце (стават, скачат, използват определн знак) за положителен отговор или споделят своя отговор посредством дигитално приложение като mentimeter.

Определете

Помолете учениците да напишат на залепващо се листче обикновената дроб, която отговаря на разултатите от зададения въпрос. 

Нека някои ученик да посочи кое е знаменателят и кое числителят.

Можете да определяте само обикновена дроб, само десетична или и двете.

Визуализирайте

Понякога искайте от учениците да представят и  визуално отговора на въпроса. Можете да сменяте редовно математическата презентация на отговора, за да поддържате интереса на учениците.

 

Обобщете

Накрая в рамките на минута помолете ученик да обясни как е достигнал до отговора.

Попитайте няколко ученика какво ги е изненадало в днешните резултати, какво ново са научили за себе си и за своите съученици? 

Може да разделяте класа на по-малки групи, които да отговарят на въпроса и така да променяте знаменателя и да усложнявате задачата. 

Поставете за задача на учениците да зададат на семейството и близките си приятели въпроса от часа и да изведат като дроб резултатите. 

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

План за действие по модел
Работа в екип

План за действие по модел

При работа върху по-дългосрочен проект, учителят изработва структурата на проучването в темплейт, който учениците трябва сами да попълнят и да разпределят задачите и времето за

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали