Раздробяване на въпроса

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време на час им задайте отворен въпрос, който предполага повече от един верен отговор, за да сте сигурни, че учениците ще имат възможност да открият различни елементи/съставни части на проблема. Оставате ги да запишат елементите на въпроса в рамките на 5-6 минути. Например в час по география разглеждате различни отраслови сектори и задавате въпрос на учениците да предложат какво би се случило с българската икономика, ако в България не съществуваше туризъм. Тук, от една страна, учениците трябва да помислят за приноса на туризма за българската икономика, а от друга – на кои други сектори в България туризма влияе. Разбира се, може да надградите с повече елементи на проблема. В следващите 8-10 минути помолете различни ученици да споделят идентифицираните елементи.

Резултат: Учениците са посочили всички елементи/съставни части на проблема/въпроса.

Примерна инструкция

В тетрадките си запишете всички възможни елементи на въпроса в рамките на 5 минути. След изтичане на времето ще споделите отговорите си.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима в широк контекст – както от гледна точка на възрастта на учениците, така и от гледна точка на предметната област;
  • Стратегията интегрира в себе си умения като четивна грамотност и математическа грамотност;
  • Подходяща стратегия за въвеждане на нов материал.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е необходим добре формулиран въпрос (отворен, да провокира изследване, да предполага различни гледни точки);
  • може да отнеме повече време, ако въпросът е по-сложен.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x