СЕУ в часовете по математика

СЕУ в часовете по математика

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по математика?

"Една от най-важните цели на обучението по математика, особено в процеса на преминаване от начален към прогимназиален етап, е да се запазят интересът и любопитството към математиката."

1. По-високите нива на социално-емоционална компетентност съответстват на по-високи нива на математически постижения, увереност и интерес към математиката, както и на по-ниски нива на математическа тревожност.

СЕУ в часовете по математика
СЕУ в часовете по математика

2. СЕУ дава възможност на учениците да осмислят важността на обучението по математика като ги свързва с истинските задачи на науката – от създаването на сгради, превозни средства, подобрения в медицината, в астрономията, до създаването и реализирането на проекти.

3. СЕУ запознава учениците с предизвикателствата, пред които учените могат да бъдат изправени и черпейки от техния опит, създават свои умения за самоуправление, социална осъзнатост, управление на взаимоотношенията и отговорно вземане на решения.  

СЕУ в часовете по математика

Дейности, уроци и идеи за проекти

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

 

Всеки учител може успешно да включи СЕУ в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.