Математически дневник

Учениците отговарят писмено как се чувстват, какви нагласи имат спрямо математиката, какво искат и могат да променят.

Самоосъзнатост: описвайки нагласите и емоциите си спрямо математиката,
учениците ги разпознават, припознават, опознават себе си и успяват да си
поставят цели.
Самоуправление: учениците могат да създават, описват и контролират промените спрямо идеите, нагласите и целите си.

5 – 10 мин. всеки час

Работен лист или цял дневник.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете учениците в дейността като им обясните, че “нашето отношение към математиката е много важно и е добре да познаваме емоциите и нагласите си спрямо предмета. Така ще можем да им влияем и да подобряваме математическите си способности”.

Отделете време за попълване

Раздайте дневниците на децата и им кажете да попълнят определени въпроси.
Дневниците могат да се съхраняват от тях, от учителя или в общо място за съхранение в стаята. Важно е в началото въпросите да от по-общ характер като:

  • Математиката любим предмет ли ти е?Ако да, защо? Ако не, защо?
  • Какво харесваш в математиката?
  • Какво не харесваш в математиката
  • Опиши момент, когато си използвал математиката извън училище.
  • Какво се вълнуваш да научиш по математика? 
Обсъдете

След като учениците са имали достатъчно време, за да отговорят писмено, направете кратка дискусия – нека децата да споделят мненията си.

Надграждайте

С времето в дневника се включват ангажиращи математически проблеми, на които децата не трябва просто да отговорят с решение, а да опишат защо смятат, че това е най-доброто решение според тях. В дневниците учениците могат да си поставят цели и да ги следят.

Преглеждайте редовно дневниците на учениците, споделяйте добрите идеи и примери без да споменавате имената на децата, в дискусия. Можете да направите таблица, чрез която децата да виждат очакванията за дневника.

Ето някои от примерните критерии:

  • Вярно решение на проблема
  • Разбиране на задачата
  • Стратегии и стъпки
  • Обяснение

Учениците могат да попълват самостоятелно дневниците си у дома и в час само да се дискутират изводите, размислите и наблюденията им. 

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали