Социално-емоционални умения в часовете по история

СЕУ в часовете по история

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по история?

Обучението по история и цивилизации притежава пълния потенциал да съдейства на учениците да развият всички основни социално-емоционални умения.

1. Чрез запознаване със световно историческо и културно наследство, учениците имат възможност да развият специфична социална осъзнатост за света около тях, която да ги направи и по-толерантни към различните култури и традиции.

СЕУ в часовете по история

2. От натрупания исторически опит учениците научават повече за обществото, в което живеят и мястото им в семейството, общността и страната. Имат възможност да формират по-дълбока връзка със себе си, да изградят стабилна ценностна система и представа за личните им цели и интереси .

Asset 105

3. Опознавайки живота и делото на различни исторически личности, учениците се упражняват да идентифицират емоциите на другия, да разбират мотивацията за направените избори и да виждат примери за това как ценностите и вярванията определят действията и решенията.

СЕУ в часовете по история

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

СЕУ в часовете по история
Социално-емоционални умения

Преподаване на социално-емоционални умения

КУРС Търсите ли начини да подобрите академичния успех на вашите ученици, като същевременно насърчавате тяхното социално и емоционално израстване? Искате ли да създадете учебна среда, в която учениците да се

Запиши се за курса
СЕУ в часовете по история
Социално-емоционални умения

Социално-емоционално учене и култура на класната стая

Искате да създадете положителна и приобщаваща среда в класната стая, където вашите ученици да развиват пълния си потенциал? Искате да научите ефективни стратегии за насърчаване на социално-емоционалните умения като самосъзнание, емпатия и отговорно вземане на решения?

Запиши се за курса
социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

Как да развиваме своите социално-емоционални умения?

КУРС Отключете своя потенциал като учител с курса “СЕУ за всеки учител: как да развиваме своите социално-емоционални умения?”. Открийте нови инструменти за управление на вашите реакции и подобряване на вашето

Запиши се за курса

Стратегии за развитие на СЕУ

СЕУ в часовете по история

В обувките на историческа личност

Учениците анализират ключови моменти от живота и делото на конкретна историческа личност. Самоосъзнатост: обвързват емоциите и действията на историческа личност с техните собствениСоциална осъзнатост: осъзнават

СЕУ в часовете по история

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

СЕУ в часовете по история

Личен манифест

Учениците създават кратък текст по модела на манифест, в който споделят за техните лични убеждения, основни ценности, вярвания, идеи и приоритети, които желаят да отстояват.

СЕУ в часовете по история

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

СЕУ в часовете по история

Поема от името на историческа личност

След като се запознаят с определена тема от материала по История, учениците се поставят на мястото на конкретна историческа личност и създават поема или текст

СЕУ в часовете по история

Познай историческата личност

Учениците се опитват да познаят коя историческа личност са като задават фактологични и СЕУ въпроси. Социална осъзнатост: Учениците се поставят на мястото на конкретна историческа

СЕУ в часовете по история

Поуки от историята

Учениците извеждат положителни и поучителни заключения от историческите събития, с които се запознават. Вземане на отговорни решения: Учениците анализират исторически събития от световната или българска история

СЕУ в часовете по история

Силата на една добра реч

Учениците подготвят кратък текст и изнасят убедителна или мотивираща реч по предварително зададена тема. Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават да остояват мнението си по

СЕУ в часовете по история

Срещу всички стереотипи

Учениците откриват и оценяват съществуващи примери за личности, които са се съпротивлявали на стереотипите и са работили за насърчаване на справедливостта и равенството между всички

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая