Prepodavame.bg

Поема от името на историческа личност

След като се запознаят с определена тема от материала по История, учениците се поставят на мястото на конкретна историческа личност и създават поема или текст в първо лице.

Осъзнатост: Учениците използват исторически източници, с цел да напишат поема (или разказ); поставят на мястото на реална историческа личност; проявят емпатия и съпричастност спрямо преживяванията на историческа личност. 

40 мин. за самостоятелна работа или работа по двойки

Списък с исторически личности, примерна поема

Стъпки за изпълнение на дейността

Подготовка

Предварително определете конкретна историческа личност, за която учениците ще пишат или подгответе списък с няколко възможни, от които учениците да изберат една; най-добре подгответе кратка поема от името на историческа личност, за да представите на учениците пример, с който да боравят.

Въведете

Обяснете на учениците, че днес ще напишат поема от името на историческа личност. Представете примерната поема, която сте подготвили и обяснете на учениците, че ще трябва да използват първо лице за написването й.

Разяснете

Заедно с учениците разгледайте избрания от вас източник, който да съдържа описанието на историческата личност, както и събитията, в които те са участвали. Обсъдете с учениците историческия контекст, какви са неговите/ нейните ценности, какви са ценностите на обществото/ семейството, в което живее. 

Направете кратка характеристика на личността, стимулирайте учениците да откриват конкретни цитати, които ще им помогнат да създадат тяхната поема. Запишете някои на дъската. Коментирайте и вътрешните преживявания, действията, решенията на историческата личност.

Създайте

Нека учениците създадат мисловна карта,  като напишат на лист няколко ключови думи/ словосъчетания, които описват историческата личност. 

 

След това помолете учениците да се поставят на мястото на избраната историческата личност и да напишат кратка поема (или друг вид текст по Ваша преценка)  все едно те са на негово/ нейно място и преживяват всичко случващо се. 

Обобщете

След края на дейността учениците могат да споделят поемите си и да направите заедно разбор на дейността. Изберете някои от следните въпроси за дискусия:

Как се чувствахте, докато пишете текста от името на избраната от вас личност?
Беше ли ви трудно да се поставите на мястото на друг?

По Ваша преценка може да споделите написаните текстове в отделен час.

Ако учениците изпитват трудност да създадат текст, най-добре ги групирайте с партньор. Ако форматът на поемата ги затруднява, то могат да напишат свободен текст от името на историческата личност.

Ако времето, с което разполагате е ограничено, то учениците могат да създадат мисловна карта в часа и да напишат същинската поема у дома, след което да споделят в друг учебен час.

Учениците могат да създадат поема или текст по техен избор, в които те, техен близък или роднина са главните герои.

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали