Срещу всички стереотипи

Учениците откриват и оценяват съществуващи примери за личности, които са се съпротивлявали на стереотипите и са работили за насърчаване на справедливостта и равенството между всички хора.

Социална осъзнатост: откриват и анализират примери за исторически личности, които са се съпротивлявали на стереотипите и на съществуващите социални ограничения и предразсъдъци; оценяват и отпразнуват примерите за такива исторически личности или събития; идентифицират съществуващи стереотипи или социални ограничения в миналото и днес; рефлектират върху негативното влияние на предразсъдъците в обществото, в което живеем

10 – 15 мин. за кратка дискусия с опция за работа по групи или по двойки

Кадастрон или листове хартия за всяка група 

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

*В конкретния случай използваме за пример събитията от Априлското въстание и участието на Райна Княгиня.

Започнете дейността с въвеждащи въпроси:

  • Какво значат за вас следните три понятия: стереотип или предразсъдък, справедливост и равенство; разгледайте значението на думите една по една и подкрепете с примери;
  • визуализирайте отговорите на дъската и се уверете, че всички ученици разбират значението на думите.
Обсъдете

След това задайте следните въпроси: 

*учениците следва да са запознати със събитията около Априлското въстание и личността на Райна Княгиня:

  • Какво е участието на Райна Княгиня в Априлското въстание? За какво се е борила тя, какви са били нейните идеали?
  • Какво знаем за живота й след Априлското въстание (*разкажете за непосредствените събития след въстанието и за борбения дух на Райна)
  • С какви предразсъдъци и стереотипи според вас се е сблъсквала Райна? (*допълнете с още примери, запишете ги)
  • Как е успяла да продължи да следва идеалите си, въпреки трудностите и съществуващите предразсъдъци?

 

Свържете

Накрая рефлектирайте заедно с учениците върху предразсъдъците и стереотипите, с които се сблъскваме всеки ден:

  • С какви предразсъдъци и стереотипи се сблъскваме днес? 
  • Случвало ли ви се е да се сблъскате с някои от тези стереотипи?

В дискусия по двойки учениците могат да отговорят на следния въпрос:

  • Разкажете за ситуация, в която вие самите сте проявили стереотип към нещо или някого. Какво се случи? Какъв беше стереотипът – положителен или негативен? Откъде мислите, че идва този стереотип? 
  • До какви последици води робуването на стереотипите?
Обобщете

Завършете дейността като обобщите обсъденото заедно с учениците. Направете заключения.

Възможно е да подберете социален проблем, който да разгледате: бедност, насилие и тормоз, нетърпимост, полова дискриминация и др. 

Дейността може да бъде реализирана и в рамките на писмен текст по избор.

Дайте за задача на учениците в рамките на ден/седмица/раздел да проследят и документират стереотипи и предразсъдъци, които те самите и хората около тях употребяват ежедневно. След края на определния срок анализирайте данните и проведете дискусия на база резултатите от изследванията.

Още полезни статии:

Sun shining over book
Четивна грамотност

Създаване на връзка с друг текст

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 7 минути мислят за връзки с друг текст, сюжетни прилики, прилики по смисъл и т.н. Използват

Комуникационни умения
Комуникативни умения

Комуникационни умения

Комуникационни умения   Какво представлява умението и защо е важно?   Какво са комуникационните умения?    Когато говорим за комуникационни умения, имаме предвид да предаваш

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали