Срещу всички стереотипи

Учениците откриват и оценяват съществуващи примери за личности, които са се съпротивлявали на стереотипите и са работили за насърчаване на справедливостта и равенството между всички хора.

Социална осъзнатост: откриват и анализират примери за исторически личности, които са се съпротивлявали на стереотипите и на съществуващите социални ограничения и предразсъдъци; оценяват и отпразнуват примерите за такива исторически личности или събития; идентифицират съществуващи стереотипи или социални ограничения в миналото и днес; рефлектират върху негативното влияние на предразсъдъците в обществото, в което живеем

10 – 15 мин. за кратка дискусия с опция за работа по групи или по двойки

Кадастрон или листове хартия за всяка група 

Стъпки за изпълнение на дейността

Възможно е да подберете социален проблем, който да разгледате: бедност, насилие и тормоз, нетърпимост, полова дискриминация и др. 

Дейността може да бъде реализирана и в рамките на писмен текст по избор.

Дайте за задача на учениците в рамките на ден/седмица/раздел да проследят и документират стереотипи и предразсъдъци, които те самите и хората около тях употребяват ежедневно. След края на определния срок анализирайте данните и проведете дискусия на база резултатите от изследванията.

Още полезни статии:

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали