Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не просто да излезе и представи няколко слайда и да прочете дадена информация – внимателно подготвеното представяне и систематизираната обратна връзка допринасят за придобиването на ценен опит. Презентациите развиват множество умения:

 • проучване и синтезиране на информация;
 • организиране и оформяне на информация;
 • поведение и говорене пред публика;
 • избор на подходящ език и увереност.

Ето защо е важно, когато изисквате от учениците да представят дадена тема под формата на презентация, да сте обяснили предварително какви са очакванията ви. Необходимо е да зададете критериите за една успешна презентация и след това целенасочено да следите за тях по време на представянето. 

Няколко опорни точки за учителите

Бъдете наясно с целта на презентирането – какви умения искате учениците да развиват, какви знания очаквате да покажат. Помислете:

 • Как ще подготвите учениците си, за да бъде успешна тяхната презентация;
 • Как ще оценявате презентациите;
 • Какво ще правят останалите ученици по време на презентацията – може например да попълват критериалната матрица или бланка за обратна връзка, да записват въпроси, които да зададат след презентацията, да пишат план по темата, която се представя или самите те да имат готовност да отговарят на въпроси за слушане с разбиране;
 • По какъв начин презентиращите ще получат обратна връзка и насоки.

Подготовка на учениците

Задача 1. Оценяване на кратки презентации според изгледа и структурата:

 • Кое привлича веднага вниманието?
 • Има ли достатъчно визуални опори?
 • Текстът разбираем ли е за аудиторията (има ли думи и изрази, които затрудняват разбирането)?

Задача 2. Гледане на видео от TED, оценяване и попълване на въпросник:

 • Кой е говорителят?
 • Има ли професионален вид? Как изглежда?
 • Какъв е изразът на лицето му?
 • Има ли контакт с публиката (гледа ли публиката си, движи ли се около хората, задача ли въпроси)?
 • Каква е стойката му, какви жестове прави, какви други движения извършва?

Съвет: Обсъдете предварително всеки един от въпросите и дайте достатъчно положителни и отрицателни примери, така че учениците да имат ясна представа за това, което наблюдавате. След това изберете една презентация, която да изгледате, а после попълнете заедно и въпросника. Следващата стъпка е учениците сами да изгледат още няколко презентации (без звук) и самостоятелно да ги оценят. 

Задача 3. Презентация по любима тема: възложете на учениците да направят презентация за нещо, което познават и обичат, например за тяхно хоби, любим спорт или игра. Така те ще осъзнаят по-ясно какво означава да разбираш една тема, да можеш да я задълбочиш или обясниш на останалите по достъпен начин. Ще усетят удоволствието, което получаваш от това да говориш с увереност и ентусиазъм, вместо да учиш информация наизуст или да четеш по време на презентация.

Ползи от предварителните задачи…

Предварителните задачи развиват много умения в учениците: насочват вниманието им към различни важни моменти от презентационния процес, дават им ценни насоки относно поведението им пред публика и са приложими за всички предмети и теми. Те са един вид “тренировка” по презентиране, която ориентира учениците в задачата им и им дава ясна представа за това какво се изисква за едно успешно представяне.

… и някои трудности

 • Може да срещнете трудности при проследяване и оценяване на задачите, ако не са индивидуално зададени, а се правят в група;
 • Изисква се време за подготовка, представяне и даване на обратна връзка по темата, която сте избрали за работа на учениците;
 • Също така трябва да имате на разположение подходяща техника (ако ще ползвате дигитални продукти).

Най-важното за успешни кратки презентации в клас

За съдържанието и организацията на презентацията:

 • Основната идея (тема) трябва да бъде ясно представена на аудиторията още от самото начало;
 • Учениците трябва да направят кратко въведение, което да ангажира вниманието на останалите;
 • Темата трябва да бъде подкрепена с доказателства и примери от различни източници;
 • Презентацията трябва да има и заключение, което отново напомня за основната тема;
 • За привличане и задържане вниманието на публиката, много презентатори включват в представянето си и лична история или споделят част от реалния житейски опит на някой друг;
 • Не е препоръчително презентациите да се претоварват с прекалено много визуални ефекти (вижте: Как да създаваме презентации за своите уроци);
 • Учениците трябва да се придържат към зададеното време.

За поведението на презентатора:

 • Би било добре учениците да се упражняват, като предварително представят презентацията си на различни хора – така ще “привикнат” към възможните моменти на смущение и разсейване;
 • Важно е учениците да говорят, а не да четат – ако се затрудняват, нека използват малки листчета с ключови думи, които да ги подсещат какво искат да кажат;
 • Презентаторът трябва да говори с ясен глас (не прекалено висок), за да бъде чут от всички присъстващи;
 • Вниманието на публиката трябва да е насочено към презентатора и това, което той представя – затова е важно презентиращият също да осъществява контакт с аудиторията. Например, когато говори, да поглежда към различни хора; да не стои на едно място, а да подкрепя с жестове това, за което говори;
 • Облеклото на ученика, който презентира, трябва също да е съобразено със случая  – например за по-голяма атрактивност може да се добави аксесоар, който по интересен начин да намеква за темата на презентацията. Като цяло стилът трябва да бъде елегантен и изчистен, за да не разсейва аудиторията.

Основни моменти за наблюдаване и оценяване по време на презентация

 • Представяне – контакт с публиката, сила на гласа, поведение, облекло;
 • Съдържание – демонстрира ли ученикът разбиране по темата;
 • Организация на презентацията – има ли въведение, теза, доказателства/примери, заключение и т.н.

От ТУК може да изтеглите критериалната матрица, която учениците да попълват, когато техен съученик представя презентация. Предложената критериална матрица е примерна и може да се използва при всяко устно презентиране –  адаптирайте частта със съдържанието според предмета, нуждите и приоритетите си. Не е необходимо да следите за изпълнението на всяка една точка от тази матрица – в зависимост от това на какъв етап е обучението, може да се фокусирате върху едно умение, да добавите нови критерии или да премахнете вече усвоени умения.

Задължително обаче е учениците да знаят какъв е фокусът на въпросната презентация. Това означава да да наясно, че в едни случаи може да оценявате съдържанието и знанието по предмета, в други – да се концентрирате върху презентационните умения. Добре е, когато използвате критериална матрица, да я разгледате предварително с класа. Обсъдете какво значи всяко изискване, как учениците го разбират, какви примери могат да дадат, какво мислят и т.н. 

Друг инструмент, който ще ви помогне при оценяването на презентация, е бланката за обратна връзка. Съветваме ви да я въведете, след като учениците ви вече имат известен опит в презентирането и са използвали критериалната матрица за оценяване на презентация – бланката за обратна връзка е с отворени въпроси, които изискват по-подробни аргументи при оценяване и споделяне на мнение. 

Обратната връзка от публиката е много полезна, но изключително важно е също така всеки презентатор да може сам да оцени представянето си. Запознайте учениците си с бланката за саморефлексия и ги насърчете да бъдат достатъчно честни и критични към себе си. Напомнете им да не се страхуват от грешките и пропуските си, защото само по този начин могат да усъвършенстват уменията си и да се представят в най-добрата си светлина на следващото презентиране.

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали