Поуки от историята

Учениците извеждат положителни и поучителни заключения от историческите събития, с които се запознават.

Вземане на отговорни решения: Учениците анализират исторически събития от световната или българска история и извеждат поуки и полезни за тях заключения; разбират влиянието на историята върху начина, по който светът изглежда днес.

 10 мин. за обща дискусия в час или работа в групи по 3-5 души/ по двойки

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Обяснете на учениците, че историята ни учи на ценни уроци и че целта на историческото знание не е само да запомняме и възпроизвеждаме факти. Кажете им, че заедно ще изведете поуки или положителни заключения от конкретни исторически събития.

Обсъдете

Дайте пример с исторически период или конкретно събитие, например избухването на Априлското въстание. Задайте на учениците въпроси от типа:

  • Каква е била причината бунтът да се провали? 
  • Какво можем да научим от случилото се? Какви поуки и заключения можем да извлечем?
  • До какво все пак е довело избухването на въстанието?
Обобщете

Изведете акцентите от бързото обсъждане и ги обвържете с реалния живот на учениците. 

Можете да обвържете темата от съдържанието по история с настоящи събития, от които също да вземем поука (войната в Украйна, например). Винаги припомняйте на учениците, че подобни събития се случват и днес и че е нужно да сме съзнателни за случващото се около нас

Дейността може да бъде реализирана в почти всеки учебен час и да бъде стандартен принцип на работа в часовете.

Дайте на учениците като задача да проучат отминало историческо събитие и да го обвържат с друго подобно, случващо се в момента; нека направят проучване или обсъдят темата с техните близки у дома.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали