Prepodavame.bg

Поуки от историята

Учениците извеждат положителни и поучителни заключения от историческите събития, с които се запознават.

Вземане на отговорни решения: Учениците анализират исторически събития от световната или българска история и извеждат поуки и полезни за тях заключения; разбират влиянието на историята върху начина, по който светът изглежда днес.

 10 мин. за обща дискусия в час или работа в групи по 3-5 души/ по двойки

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Обяснете на учениците, че историята ни учи на ценни уроци и че целта на историческото знание не е само да запомняме и възпроизвеждаме факти. Кажете им, че заедно ще изведете поуки или положителни заключения от конкретни исторически събития.

Обсъдете

Дайте пример с исторически период или конкретно събитие, например избухването на Априлското въстание. Задайте на учениците въпроси от типа:

  • Каква е била причината бунтът да се провали? 
  • Какво можем да научим от случилото се? Какви поуки и заключения можем да извлечем?
  • До какво все пак е довело избухването на въстанието?
Обобщете

Изведете акцентите от бързото обсъждане и ги обвържете с реалния живот на учениците. 

Можете да обвържете темата от съдържанието по история с настоящи събития, от които също да вземем поука (войната в Украйна, например). Винаги припомняйте на учениците, че подобни събития се случват и днес и че е нужно да сме съзнателни за случващото се около нас

Дейността може да бъде реализирана в почти всеки учебен час и да бъде стандартен принцип на работа в часовете.

Дайте на учениците като задача да проучат отминало историческо събитие и да го обвържат с друго подобно, случващо се в момента; нека направят проучване или обсъдят темата с техните близки у дома.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.