Prepodavame.bg

В обувките на историческа личност

Учениците анализират ключови моменти от живота и делото на конкретна историческа личност.

Самоосъзнатост: обвързват емоциите и действията на историческа личност с техните собствени
Социална осъзнатост: осъзнават влиянието на вътрешните преживявания върху постъпките и решенията на дадена историческа личност
Самоуправление: идентифицират и изграждат позитивни стратегии, с които да се справят с предизвикателствата и напрежението в реалния живот

15 – 20 мин. за  обща дискусия и работа по групи от 4-6 души

Биографична информация за емоционално състояние, житейски път, мотивация, действия и пр.  на предварително избрана личност

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Бележка: За конкретен пример използваме личността на Христо Ботев, но анализът може да бъде върху всяка друга историческа личност или група от хора, които са част от  значимо събитие в исторически план (събитията от Априлско въстание и главните участници в него, например)

Въведете учениците в дейността и им обяснете, че ще обсъдите живота на Христо Ботев. Задайте въпроси от типа:

  • Какво знаем за живота и делото на Христо Ботев? (подкрепете с още примери след отговорите на учениците)
  • Опишете личността на Христо Ботев с три ключови думи (запишете отговорите на дъската)

 

Анализирайте

Заедно с учениците разгледайте биографични бележки или други източници за избраната историческа личност. Най-добре е да визуализирате избрани кратки откъси и ключови думи. В текстовете открийте доказателства за емоционалното състояние, преживяванията, житейския път, мотивацията на Христо Ботев. Изведете конкретни думи или цитати, които могат да помогнат да разберем по-добре историческата личност. Можете да разгледате и конкретно историческо събитие, в което той/тя участва, например участието на Христо Ботев в Българското национално освободително движение.

Дискутирайте

В зависимост от изведената заедно с учениците информация, задайте някои от следните въпроси за дискусия:

  • От това, което прочетохме, какви емоции според вас изпитва Христо Ботев, какви са преживяванията му? (например: гняв, любов, омраза, надежда, скръб и т.н)
  • Как тези чувства и емоции са го мотивирали да бъде деец на националноосвободителното движение?
  • Можете ли да обвържете конкретна емоция на Христо Ботев с конкретно негово действие?


  • Как душевното му състояние и преживяванията са повлияли не само на него, но и на обществото, от което е бил част той и изобщо на завършека на историята?
  • Някога изпитвали ли сте такива емоции, имали ли сте сходни преживявания?


  • Кои качества на Христо Ботев са му помогнали да бъде героят, за който е считан днес?
  • Откривате ли някои от тези качества у вас самите? Ако да, то кои?
  • Смятате ли, че тези качества ще ви помогнат да бъдете герои във вашето ежедневие?

 

Ако дейността се провежда редовно през цялата учебна година, то можете да обособите отделни тетрадки/ дневници, в които учениците регулярно да попълват информацията, която сте обсъждали за историческите фигури и събития

Възможно е да реализирате дейността и под формата на ролева игра или пиеса, която да представя различна перспектива за мислите и чувствата на личностите, които участват в конкретно историческо събитие (със задължителна дискусия след провеждането на дейността)

Задайте на  учениците упражнение, в което да проучат родословното си дърво и направят подобен анализ на техен прародител.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.