В обувките на историческа личност

Учениците анализират ключови моменти от живота и делото на конкретна историческа личност.

Самоосъзнатост: обвързват емоциите и действията на историческа личност с техните собствени
Социална осъзнатост: осъзнават влиянието на вътрешните преживявания върху постъпките и решенията на дадена историческа личност
Самоуправление: идентифицират и изграждат позитивни стратегии, с които да се справят с предизвикателствата и напрежението в реалния живот

15 – 20 мин. за  обща дискусия и работа по групи от 4-6 души

Биографична информация за емоционално състояние, житейски път, мотивация, действия и пр.  на предварително избрана личност

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Бележка: За конкретен пример използваме личността на Христо Ботев, но анализът може да бъде върху всяка друга историческа личност или група от хора, които са част от  значимо събитие в исторически план (събитията от Априлско въстание и главните участници в него, например)

Въведете учениците в дейността и им обяснете, че ще обсъдите живота на Христо Ботев. Задайте въпроси от типа:

  • Какво знаем за живота и делото на Христо Ботев? (подкрепете с още примери след отговорите на учениците)
  • Опишете личността на Христо Ботев с три ключови думи (запишете отговорите на дъската)

 

Анализирайте

Заедно с учениците разгледайте биографични бележки или други източници за избраната историческа личност. Най-добре е да визуализирате избрани кратки откъси и ключови думи. В текстовете открийте доказателства за емоционалното състояние, преживяванията, житейския път, мотивацията на Христо Ботев. Изведете конкретни думи или цитати, които могат да помогнат да разберем по-добре историческата личност. Можете да разгледате и конкретно историческо събитие, в което той/тя участва, например участието на Христо Ботев в Българското национално освободително движение.

Дискутирайте

В зависимост от изведената заедно с учениците информация, задайте някои от следните въпроси за дискусия:

  • От това, което прочетохме, какви емоции според вас изпитва Христо Ботев, какви са преживяванията му? (например: гняв, любов, омраза, надежда, скръб и т.н)
  • Как тези чувства и емоции са го мотивирали да бъде деец на националноосвободителното движение?
  • Можете ли да обвържете конкретна емоция на Христо Ботев с конкретно негово действие?


  • Как душевното му състояние и преживяванията са повлияли не само на него, но и на обществото, от което е бил част той и изобщо на завършека на историята?
  • Някога изпитвали ли сте такива емоции, имали ли сте сходни преживявания?


  • Кои качества на Христо Ботев са му помогнали да бъде героят, за който е считан днес?
  • Откривате ли някои от тези качества у вас самите? Ако да, то кои?
  • Смятате ли, че тези качества ще ви помогнат да бъдете герои във вашето ежедневие?

 

Ако дейността се провежда редовно през цялата учебна година, то можете да обособите отделни тетрадки/ дневници, в които учениците регулярно да попълват информацията, която сте обсъждали за историческите фигури и събития

Възможно е да реализирате дейността и под формата на ролева игра или пиеса, която да представя различна перспектива за мислите и чувствата на личностите, които участват в конкретно историческо събитие (със задължителна дискусия след провеждането на дейността)

Задайте на  учениците упражнение, в което да проучат родословното си дърво и направят подобен анализ на техен прародител.

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали